Abelco delårsrapport januari – september 2019

Lägre kostnader, högre intäkter

 • Rörelseresultat efter avskrivningar 27,2% bättre än samma period föregående år
 • Rörelsekostnaderna minskade med 17,4% medan intäkterna minskade med 3,4%
 • Resultat per aktie 36% bättre än samma period föregående år

Arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsätter där även de finansiella kostnaderna har minskat med ca 10%. Bolagets intäkter har minskat något främst beroende på säsongseffekter.

Bolagets tidigare förhoppning att vända till positivt resultat innan året är slut kvarstår, detta ska dock inte tolkas som att årets resultat som helhet förväntas bli positivt.

EKONOMISK ÖVERSIKT JANUARI – SEPTEMBER 2019

    Nio månader
    Jan-sept Jan-sept Förändring Förändring
Tkr   2019 2018   %
Totala intäkter   10 940 11 328 -388 -3,4%
Rörelseresultat efter avskrivningar   -11 845 -16 266 4 421 27,2%
Resultat efter finansiella poster   -15 971 -20 894 4 923 23,6%
Resultat efter skatt och minoritetsposter   -13 014 -15 538 2 524 16,2%
Likvida medel vid periodens utgång   9 354 1 174 8 180 696,8%
Resultat per aktie, i kronor   -0,020 -0,031 0,011 36%
Antal aktier vid resp. periodslut   656 655 270 501 784 900    

Viktiga händelser under perioden juli – september 2019

 • Abelcos intressebolag QuickBit eu AB noteras på NGM med första handelsdag den 11 juli.
 • Abelco intressebolag Zoomability Int AB noteras på Spotlight med första handelsdag den 29 juli.
 • QuickBit eu AB (publ) släpper sin första bokslutskommuniké (brutet räkenskapsår per 30 juni) med ett resultat efter finansiella poster på 47,9 mkr (varav 28,5 mkr skapades under årets sista kvartal). Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 2 353 mkr.
 • Abelco upptar lån på totalt 15 mkr i syfte att stärka balansräkningen samt minska bolagets kapitalkostnader.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Abelcos dotterbolag TBS Group har erhållit ett första LOI avseende beställning av ett 28 meters fartyg till ett värde av 45 MSEK.
 • Abelco har gått samman med Fatfish Ventures AB (villkorat godkännande av extrastämma i Abelco den 17 december) genom att 100% av Fatfish Ventures AB förvärvats av Abelco och betalats huvudsakligen med aktier i Abelco till kursen 12 öre. Tidigare ägare i Fatfish Ventures AB äger därefter 53,3% av Abelco.
 • Ett äldre lån om 4 miljoner kr härrörande från Abelcos dotterdotterbolag Mockfjärdshus, har reglerats tillfullo.

VD KOMMENTAR

Tredje kvartalet – förhandlingar och väntan

Efter en mycket lyckosam notering av QuickBit har vi under tredje kvartalet lagt fokus på affärsutveckling i TBS samt arbetat intensivt med Fatfish för att skapa förutsättningar för en än mer framgångsrik verksamhet i den nya gemensamma konstallationen. TBS har vi avhandlat tidigare, arbetet där fortgår enligt plan, låt mig istället presentera bakgrunden till affären med Fatfish. 

Strategiska funderingar

QuickBit har blivit en lysande stjärna för Abelco som kommer tillföra värde under många år framöver. Men utöver QuickBit finns inte så många fler stjärnor även om TBS har potentialen att nå högt framöver.

Då vi tror starkt på QuickBit är vi inte beredda att avyttra vår position än. Det lämnar oss med en stark balansräkning men svag kassa – och därmed små möjligheter till ytterligare förvärv. Med få innehav riskerar Abelco att bli en satellit runt innehaven utan egentligt eget ”liv”. Som investmentbolag skulle vi då sakna möjligheter att utveckla verksamheten vilket vi ser som ett framtida problem att lösa.

Varför just Fatfish?

I syfte att förbättra Abelcos potential, etablerade vi i maj 2019 kontakt med Fatfish om ett samgående. Fatfish har några egenskaper som Abelco värdesätter:

 • En tydlig investeringsprocess specifikt gentemot företag inom fintech och digitala tjänster
 • Tillgång till en marknad med 90 miljoner internetanvändare i Sydostasien
 • En portfölj med många innehav varav flera har mycket stor utvecklingspotential
 • Etablerad verksamhet i Sverige med flera innehav som går att notera inom överskådlig framtid

Affärspotential och synergier

I dialogen med Fatfish landade vi i några sanningar.

 1. Värdering av bolagens innehav är svår då både QuickBit och flera av innehaven i Fatfish har stor potential att öka. Därför blev 50/50 ägande den enda framkomliga lösningen.
 2. Båda bolagen hade flera synergier och vi såg ganska snabbt att ett samgående kunde ge portföljbolagen en accelererad tillväxtresa.
 3. Istället för att lägga för mycket fokus på värdering insåg vi att vi tillsammans kunde skapa betydligt större värden än var för sig, ett plus ett kunde bli tre.  Abelco har närvaron på den svenska marknaden och Fatfish kan ta sina asiatiska portföljbolag till nästa nivå på den nordiska marknaden. 

Målsättningar framöver

I närtid ska bolagen konsolideras och samtliga innehav inventeras avseende potential för utveckling och exit. Vi ser möjlighet att frigöra stora värden de närmaste två åren vilket kommer skapa en stabil kapitalbas för nya investeringar på den svenska marknaden för fintech och digitala tjänster.

Samtidigt kommer de avyttringar vi gör medföra en positiv resultatpåverkan för koncernen som helhet.

Investeringsstrategi

Sverige är ett nav vad avser utveckling av lösningar inom fintech och digitala tjänster. I och med sammanslagningen med Fatfish är strategin att investera i dessa svenska startups och hjälpa dem till en större marknad. Det vi söker är lösningar som är skalbara och geografiskt oberoende, dvs sådana som tilltalar 90 miljoner internetanvändare i sydostasien.

Genom vår närvaro i sydostasien har vi kraft och kompetens att hjälpa våra innehav att nå sin marknad på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

VÅRA INNEHAV I URVAL

QuickBit 

Vad gäller verksamhetsutveckling och intäkter fortsätter QuickBit att imponera. Företaget utvecklas betydligt bättre än vi förväntat vilket är glädjande. 

Vi tror på väsentligt högre kurser det närmaste året i takt med att bolaget fortsätter sin utveckling och över tid visar på stabila resultat.

TBS Yard

TBS har nu erhållit sitt första LOI avseende ett fartyg värt ca 45 mkr. Kunden ifråga har förbundit sig att hyra ett fartyg i TBS Marine Services (under bildande) i minst 4 år till av TBS begärt pris. Efter hyrestiden kan hyran antingen förlängas eller så kan kunden välja att köpa fartyget till restvärdet.

Detta LOI är resultatet av många månaders samarbete med kunden kring specifikation och utrustning av fartyget, vi är glada att i och med detta ha fått vår första kund till TBS Marine Services (TBSMS). Bolaget har därmed en kund som vill hyra fartyget men saknar fortfarande kapital för att kunna betala varvet. Nästa steg är att säkerställa finansiering för att snarast kunna beställa fartyget av TBS Yard.

Vi har dialog med den tilltänkta finansieringspartnern och arbetar med dem i syfte att säkra den finansiering TBS Marine Services behöver för att kunna beställa och betala fartyget till TBS Yard. 

Denna initala affär är viktig för TBS Group eftersom den visar ”proof of concept” och i sin tur kan ge upphov till fler liknande lösningar.

Green Ideas

Green Ideas har inlett ett samarbete med Haldens kommun i Norge i syfte att etablera en pyrolysanläggning åt kommunen. 

Pyrolys är en process där plast och gummi (t ex bildäck) förbränns på ett miljömässigt bra sätt. Genom pyrolysprocessen omvandlas plast till bränsle i form av syntestiskt drivmedel. Detta kan i sin tur driva pyrolysanläggningen och/eller raffineras till förbränningsolja att användas i t ex ett värmeverk.

Genom Pyrolys bidrar Green Ideas till världens stora problem med avfallsplast, samtidigt som systemet bidrar till att generera energi till låga kostnader.

iCandy

Detta bolag bedöms ha störst potential bland de innehav Fatfish har. Bolaget är noterat i Australien (ASX:ICI) och har nyligen fokuserat sina resurser på att tillsammans med partners lansera Esport Pro League (ESPL), där iCandy kommer äga 42,55%. Läs mer om ESPL här – https://espl.gg/our-strategy.

Esport är en globalt snabbt växande företeelse där nivån på prispengar tangerar de som betalas ut inom golfen. Antalet åskådare och deltagare växer lavinartat, bara för 2019 beräknas esportsindustrin omsätta över 10 miljarder kr för att växa med över 70% de närmaste 3 åren. 

iCandy utvecklar även mobila spel och har en community med över 300 miljoner mobilanvändare runt om i världen. Bland annat har man slutit avtal med 9Games som är en del i Alibaba koncernen, för distribution på den kinesiska marknaden.

Cloudaron

Bolaget är ett Saas (Software as a Service) bolag som har lyckats bra med att bygga upp värden kring MRR (Monthly recurring revenues). 

Cloudaron arbetar över större delen av världen, bland annat bygger man nu ett nätverk av hemsidor åt fastighetsmäklare i Canada. Cloudaron är listat på LEAP Market i Malaysia, det finns planer på att lista bolaget på en mer likvid lista i närtid vilket bedöms positivt för bolagets fortsatta värdeutveckling på handelsplatsen.

iFashion

Har flera e-handelsbolag och eventbolag under sig. Bland annat har bolaget ett av de största fashion eventen i Singapore med ca 600.000 besökare. Inom e-handel har man bolag som Mega Fash och Dressebelle som säljer både i fysiska butiker och en större del på nätet. Förra året erhöll iFashion ett bud på upp till 18 MUSD (omsättningsbaserat), budet accepterades dock inte av ägarna.

Fintech Asia Group

I Fintech group finns Fatberry som är market maker inom mikroförsäkringar, liknande t ex svenska Insplanet. Fatberry har skrivit kontrakt med flera större aktörer och satsar nu i Kuala Lumpur förutom Singapore. Befolkningen i Malaysia är underförsäkrade då det tidigare varit en krånglig och manuell process att teckna försäkringar. Först på senare tid har detta digitaliserats vilket ger en stor affärsmöjlighet till Fatberry.

I Fintech group finns även Raja Premi som arbetar på liknande sätt som Fatberry men fokuserar på bilförsäkringar mot marknaden i Indonesien.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Intäkterna för årets första nio månader uppgick till 10 940 tkr (11 328 tkr), rörelsens kostnader har fortsatt att minska vilket gav ett rörelseresultat på -11 845 tkr (-16 266 tkr). 

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -15 971 tkr (-20 894 tkr). De finansiella kostnaderna var 4 126 tkr (4 628 tkr) där framförallt räntekostnaderna fortsatt att minska.

Resultat efter skatt och minoritetsandelar

Minoritetsandelar samt skatteposter har medfört en positiv resultatpåverkan. Resultat efter skatt och minoriteter för första halvåret uppgick till -13 014 tkr (-15 529 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till 8 609 tkr (-1 369 tkr). Det positiva kassaflödet härrör sig fråmst från upptagna lån under perioden samt ett förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten. 

Koncern i helhet har ett negativt resultat vilket ställer krav på finansiering av verksamheten. Den största resultatpåverkan sker från TBS Yard men även moderbolaget bidrar med sina förvaltningskostnader samt kapitalkostnader av olika slag. Fram till dess att koncern visar vinst så finansieras verksamheten genom upplåning, nyemissioner samt avyttring av tillgångar. 

Fritt eget kapital per 20190930 uppgår till 7 087 tkr (-31 378 tkr) där föregående års siffror innehåller jämförelsestörande poster av engångskaraktär.

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen och kalender

 • Publicering av bokslutskommuniké för 2019: 18 februari 2020
 • Publicering av kvartalsrapport för Q1 2020: 19 maj 2020

Offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019, kl. 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer
VD och koncernchef Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

November 19, 2019