Abelco Investment Group AB (publ): avyttrar TBS Properties för 17 MSEK

,

TBS Industrial Properties AB, helägt dotterbolag till TBS Group AB som i sin tur ägs till 51% av Abelco Investment Group AB (publ), avyttras till Real Holding i Sverige AB (publ), som är noterade på NGM Nordic MTF.  Den huvudsakliga tillgången i TBS Industrial Properties AB är en större industrifastighet (Torsås 1:141) som genom affären värderas till 17 MSEK. Aktierna i TBS Industrial Properties AB var per 30 juni 2017 upptagna till 50 000 kronor i TBS Group AB. Köpeskillingen kommer stärka TBS Groups balansräkning och kommer möjliggöra minskning av dess skuldsättning. Resultatet av transaktionen kommer ha en positiv påverkan i TBS Group AB och konsolideras i Abelco Investment Group AB (publ) under tredje kvartalet 2017.

De lån som Abelco Investment Group AB (publ) tillställt TBS Industrial Properties AB kommer återbetalas i samband med transaktionen. TBS Yard AB, delägt dotterbolag till TBS Group AB, kommer fortsatt att vara hyresgäst i fastigheten.

Slutlig köpeskilling erläggs enligt följande struktur: A) 6,25 MSEK genom revers som ger reversinnehavaren rätt att kvitta reversen mot aktier i Real Holding i Sverige AB (publ) genom riktad emission till reversinnehavaren till kursen 2,50 kr per aktie, samt B) resterande köpeskilling genom reversfordran på Real Holding i Sverige AB (publ) som löper med årlig ränta om 8% och förfaller senast 31 december 2017. Reversfordringarna på Real Holding i Sverige AB (publ) bär full pant i samtliga aktier i TBS Properties AB som säkerhet.

”Ett av Abelcos fokusområden, i form av att realisera dolda eller undervärderade tillgångar genom verksamhetsutveckling av sina operativa investeringar, får anses framgångsrikt genomfört då Abelco varit en central del i att skapa förutsättning för denna affär. Det är vidare glädjande att notera Real Holdings ambition att vidareutveckla fastigheten i Torsås, i vilken vår egen verksamhet, TBS Yard AB, kommer finnas kvar även framöver.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017.

Skills

Posted on

July 12, 2017