Abelco Investment Group AB (publ): beslut om säkerställd företrädesemission om cirka 12,2 MSEK

,

Företrädesemissionen genomförs med bemyndigande från bolagets årsstämma 21 juni 2017.

Erbjudande i sammandrag:

 • Teckningstid: 1 december – 15 december 2017
 • Teckningspost: En (1) aktie.
 • Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Aktie som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand tecknare som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och i tredje hand emissionsgaranter.
 • Teckningskurs: 0,19 SEK per aktie.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29 november 2017. Sista dag för handel i Abelcos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 november 2017 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2017.
 • Emissionsvolym: Högst 64 150 000 aktier.
 • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras 12 188 500 SEK, före emissions- och garantikostnader.
 • Abelco har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 100% av emissionsvolymen.
 • Antal aktier innan företrädesemissionen: 256 600 000 aktier.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM MTF under perioden 1 – 13 december 2017.
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på NGM MTF från och med 1 december 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av januari 2018.

Garantiåtagande:

Abelco har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100% av företrädesemissionen via Gremio Fastigheter AB, tillika stor aktieägare i Abelco.

Rådgivare:

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut avseende företrädesemissionen är Eminova Fondkommission AB.

”Abelco har under sin initiala uppbyggnadsfas finansierat sig primärt via riktade emissioner. Styrelsens uppfattning är att Abelco nu ska erbjuda samtliga aktieägare rätt och möjlighet att delta i bolagets nästa finansieringssteg genom att besluta om denna företrädesemission. Abelcos handlingsutrymme stärks genom företrädesemissionen vilket ytterligare stödjer bolagets genomförandeförmåga i ambitionen om fortsatt tillväxt och intressanta investeringar. Att bolagets storägare, Gremio Fastigheter AB, lämnar teckningsförbindelser och garantier för att fullt ut säkerställa företrädesemissionen ser jag som ett tecken på deras fortsatta engagemang och tilltro till Abelcos strategi framåt.” säger Henrik Sundewall, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2017, kl 13:30 CET.

Skills

Posted on

November 22, 2017