Abelco Investment Group AB (publ): Företrädesemission övertecknad med teckningsgrad om 124%

,

Teckning och tilldelning

Genom emissionen nyemitteras 64 150 000 aktier. 15 481 058 nya aktier (cirka 24 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och 48 668 942 nya aktier (cirka 76 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare utan stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut utan vidare dröjsmål. Abelco tillförs ca 12,2 MSEK före emissions- och garantikostnader.

Aktier och aktiekapital

Efter slutförd företrädesemission uppgår aktiekapitalet till 32 075 000 kr fördelat på 320 750 000 aktier. Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske under första halvan av januari 2018.

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) agerar emissionsinstitut och är således kontakt för relaterade frågor.

”Teckningsgraden är onekligen ett styrkebesked trots den generella volatiliteten i småbolagsaktiemarknaden och i vår egen aktiekurs specifikt under senaste tiden. Nu kommer vi öka takten i vår ambition att skapa aktieägarvärde genom både befintliga såväl som potentiella nya investeringar.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD och koncernchef

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2017, kl 13:00 CET.

Skills

Posted on

December 20, 2017