Abelco Investment Group AB (publ): förslag till styrelseförändring

,

Abelco har genom stöd från FrontOffice Nordic AB (publ) genomgått en planerad transformation på ett lyckat sätt och Abelcos aktie handlas sedan 24 maj 2017 på NGM MTF. Vid noteringen av Abelcos aktie uppgick FrontOffice Nordic AB:s innehav i Abelco till ca 20% av kapital och röster.

I syfte att Abelco skall ses som det fristående bolag det är, där Abelco agerar självständigt utan att vara i beroendeställning till FrontOffice Nordic AB, har FrontOffice Nordic AB idag meddelat att man avser kalla till extra bolagsstämma där FrontOffice Nordic AB ber om godkännande från sina aktieägare för att få dela ut ca 50% av sitt innehav i Abelco till FrontOffice Nordic AB:s aktieägare. Resterande innehav placeras hos andra långsiktiga ägare.

Mot bakgrund av ovan har Johan Lund, verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB, avböjt omval till roll som styrelseledamot i Abelco, inför årsstämma i Abelco som hålls 21 juni 2017.

”Som störste ägare i FrontOffice kommer jag att erhålla en betydande mängd Abelco-aktier. Jag har valt att ingå ett frivilligt avtal om s.k. lock-up gällande dessa aktier under två år, för att understryka långsiktigheten i mitt ägande. Jag ser alltjämt stora samarbetsmöjligheter mellan FrontOffice och Abelco även framöver, oaktat om FrontOffice inte längre kommer vara den enskilt störste aktieägaren i Abelco. FrontOffice har ett affärsflöde av intressanta investeringsmöjligheter och Abelco har finansiering och verksamhetsutveckling. Det finns således grund för ett fortsatt gott samarbete bolagen emellan.” säger Johan Lund, verkställande direktör, FrontOffice Nordic AB (publ)

Tre större aktieägare i Abelco (Olsten Förvaltning AB med 9,13% av röster och kapital, Per Öberg med 9,13% av röster och kapital, samt Wivi-Anne Öberg med 6,39% av röster och kapital) med tillsammans ca 25% av röster och kapital vill härmed föreslå årsstämman följande styrelse i Abelco:

Henrik Sundewall, omval, styrelseordförande

Bengt Lagergren, omval, styrelseledamot

Kenneth Arnström, nyval

Kenneth Arnström, född 1968, har lång erfarenhet från internationella positioner i ledande befattning, såsom Vice President international marketing Swedish Match, vice president sales & marketing Expekt.com samt global category marketing manager Diageo, som är världens största spritproducent. Idag bedriver Arnström egen konsultverksamhet och sitter i flera styrelser. Arnström förväntas bidra med stor erfarenhet kring företagstransaktioner och verksamhetsutveckling utöver sitt internationella kontaktnät.

Abelco Investment Group AB (publ) håller årsstämma 21 juni 2017.

Skills

Posted on

June 7, 2017