ABELCO INVESTMENT GROUP AB (publ): Första handelsdag i teckningsoption serie TO3 beslutad till fredag 8 maj 2020

Handel i teckningsoption (TO3)
Första handelsdag i teckningsoption (TO3) är beslutad till fredag den 8 maj 2020 på NGM Nordic SME, under symbol ABIG TO3.

Utnyttjande av teckningsoptionerna
Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO3) kan ske från och med 1 februari 2021 till och med den 26 februari 2021. Notera att sista dag för utnyttjande av teckningsoption (TO3) ändrats från den 28 februari 2021 till den 26 februari 2021.

Lösenpriset för teckningsoptionerna (TO3) har satts till 0,12 SEK.

Villkor för teckningsoption (TO3)
Villkoren för teckningsoptionerna (TO3) finns tillgängliga på Abelcos hemsida (www.abelco.se).

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

May 7, 2020