Abelco Investment Group AB (publ) genomför kvittningsemission och ger ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har beslutat om riktad emission av units, vilka får tecknas genom kvittning. Bolagets styrelse har vidare beslutat om tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare som erhåller 1 option per 4 aktier.

Emissionsvillkor i sammandrag:

 • En unit innehåller 100 aktier i Abelco samt 54 teckningsoptioner, serie TO2.
 • Pris per unit är 6,75 kronor (0,0675 kronor per aktie vilket motsvarar genomsnittligt VWAP av de senaste 10 börsdagarna inkl onsdag den 8 maj, minus 10%).
 • Antal units som emitteras är 1 383 704, vilket berättigar till 138 370 370 aktier samt 74 720 000 teckningsoptioner, TO2.
 • Teckning av emissionen av units omfattande 9 340 000 kronor sker genom kvittning.
 • Tecknare i emissionen av units är 8 st fordringsägare.

Antalet aktier ökar med 138 370 370 st till att uppgå till 656 655 266 st genom emissionen, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 21%. Aktiekapitalet ökar med 2 114 638,330 kronor till att uppgå till 10 035 301,5776 kronor.

Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner, TO2, till befintliga aktieägare:

 • Abelco ger ut vederlagsfria TO2 till befintliga aktieägare i syfte att reducera utspädning genom ovan emission av units.
 • En (1) TO2 tilldelas för varje fyra (4) befintliga aktier i Abelco som innehas på avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Abelco kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Teckningsoptionerna, TO2, som vederlagsfritt tilldelas befintliga aktieägare är av samma serie som de teckningsoptioner, TO2, som tilldelas i ovan emission av units.
 • TO2 som tilldelas befintliga aktieägare emitteras till Abelcos dotterbolag Abelco Option AB och kommer därefter att överlåtas vederlagsfritt till Abelcos aktieägare.
 • Antal teckningsoptioner, TO2, som vederlagsfritt ges ut till befintliga aktieägare är 129 571 224 st.

Villkor och information avseende teckningsoption, TO2, i sammandrag:

Totalt antal TO2: 204 291 224 st, varav 74 720 000 st via emission av units samt 129 571 224 st till befintliga aktieägare.

 • Löptid TO2: från det att teckningsoptionen registrerats av Bolagsverket till och med 30 juni 2021.
 • Teckningskurs: varje TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Abelco till kursen 0,09 kronor.
 • Vid fullt utnyttjande av TO2 tillförs Abelco 204 291 224 st nya aktier om 0,09 kronor, totalt 18 386 210 kronor.
 • Baserat på antal aktier efter ovan emission av units, 656 655 266 st, skulle fullt utnyttjande av TO2 medföra en utspädningseffekt om cirka 31% i juni 2021.
 • Handel i TO2: Abelco har för avsikt att låta teckningsoption, TO2, tas upp till handel på NGM Nordic MTF efter att samtliga TO2 levererats.
 • Fullständiga villkor för teckningsoption TO2 publiceras på Abelcos hemsida senare idag.

Att Abelco kan reducera sina skulder genom kvittning till aktier ser vi som ett förtroende från viktiga investerare. Vi värnar samtidigt om våra befintliga aktieägare och den tilltro de har till bolaget. Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner anser vi utgör en generös utspädningskompensation till befintliga aktieägare.

Vi ser detta som ett för aktieägarna förmånligt sätt att minska bolagets skulder. Emissionen innebär att bolagets skulder minskas med drygt 9 000 000 kr vilket påverkar balansräkning och därmed bolagets värdering positivt.” säger Kenneth Arnström, styrelseordförande Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 (0)72 303 71 00

Kenneth Arnström, styrelseordförande
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: kenneth.arnstrom@abelco.se
Telefon: +46 (0)70 092 95 55

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

May 9, 2019