Abelco Investment Group AB (publ): genomför riktad nyemission

,

Abelco Investment Group AB (publ) riktar en nyemission till en mindre grupp nya investerare omfattande 40 miljoner aktier till en kurs om 0,27 kr per aktie, innebärande 10,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Skäl till nyemissionen är för att stödja dotterbolaget Mockfjärdshus ABs tidigare kommunicerade förvärv av fastigheten Spiran 1 i Solna, Stockholm, i tillägg till att stärka Abelcos finansiella ställning och rörelsefrihet att agera kring de investeringsmöjligheter som Abelco löpande utvärderar.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning för ovan nämnda investeringsområden.

Emissionen sker med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 8 mars 2017.

  • Teckningskursen 0,27 kr per aktie baseras på volymviktad genomsnittskurs senaste 10 handelsdagarna (16 augusti – 29 augusti 2017), med en rabatt om knappt 7%.
  • Abelco tillförs genom emissionen 10,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningstiden är satt till 30 augusti – 4 september 2017.
  • Likviddag är planerad till 6 september 2017.
  • Genom emissionen ökar antalet aktier med 40 000 000 aktier, från 216 600 000 aktier till att totalt uppgå till 256 600 000 aktier.
  • För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om ca 15,6% av både kapital och röster i bolaget.
  • Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med 4 000 000 kr, från 21 660 000 kr till 25 660 000 kr.

Den riktade nyemissionen tecknas enligt följande:

Investerare                               Antal aktier                               Belopp, kr

Tommy Sunesson                          7 500 000                                    2 025 000

Avanza Pension*                         32 500 000                                    8 775 000

Totalt                                          40 000 000                                  10 800 000

* Avanza Pension tecknar i 5 investerares ställe, genom kapitalförsäkring.

Skills

Posted on

August 30, 2017