Abelco Investment Group AB (publ) genomför riktad nyemission

,

Abelco Investment Group AB (publ) riktar en nyemission till en mindre grupp nya investerare omfattande 60 miljoner aktier till en kurs om 0,25 kr per aktie, innebärande 15 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Skäl till nyemissionen är för att finansiera förvärv, såsom tidigare kommunicerade förvärv av Hembad Sverige AB jämte investeringen i Umida Group AB (publ).

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade emissionen är att på ett tidseffektivt sätt möjliggöra kapitalanskaffning för att finansiera planerade förvärv.

Emissionen sker med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 8 mars 2017.

•    Teckningskursen 0,25 kr per aktie baseras på volymviktad genomsnittskurs sedan handelsstart 24 maj – 12 juni 2017, med en rabatt om 15%.
•    Abelco tillförs genom emissionen 15 MSEK före transaktionskostnader.
•    Teckningstiden är satt till 14 – 16 juni 2017.
•    Likviddag är planerad till 22 juni 2017.
•    Genom emissionen ökar antalet aktier med 60 000 000 aktier, från 156 600 000 aktier till att totalt uppgå till 216 600 000 aktier.
•    För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om ca 27,7% av både kapital och röster i bolaget.
•    Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med 6 000 000 kr, från 15 660 000 kr till 21 660 0000 kr.
•    Ingen av investerarna är aktieägare, eller närstående, i bolaget sedan tidigare.

Den riktade nyemissionen tecknas enligt följande:

Investerare        Antal aktier        Belopp, kr

Gremio Fastigheter AB    40 000 000        10 000 000

Avanza Pension*    20 000 000          5 000 000

Totalt        60 000 000        15 000 000

* Avanza Pension tecknar i 7 investerares ställe, genom kapitalförsäkring.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017.

Skills

Posted on

June 14, 2017