Abelco Investment Group AB (publ): offentliggörande av memorandum inför företrädesemission

,

Memorandum finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.abelco.se) samt på Eminova Fondkommissions hemsida (www.eminova.se). Praktiska frågor rörande företrädesemissionen riktas till Eminova Fondkommission som är Bolagets rådgivare för nämnda transaktion.

För mer information kontakta: 

Henrik Sundewall, VD och koncernchef
Abelco Investment Group AB (publ) 
E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: 076 – 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017, kl 16:30 CET. 

Skills

Posted on

November 30, 2017