Abelco Investment Group AB (publ) ökar sitt ägande i TBS Group från 51% till 70%

,

TBS-gruppen är verksamma inom kompositapplikationer i flera branschsegment såsom bl.a. marint, industri och bygg. Inom marinbranschen utför man design, konstruktion och produktion av avancerade underhållsfartyg med katamaranskrov där både skrov och överbyggnad är helt i komposit. Ett typiskt sådant fartyg är ca 35 meter långt, med robust konstruktion för svåra operationer i Nordsjön samt fullt utrustat med all tänkbar teknik.

Som ett viktigt steg i sin investeringsstrategi, väljer nu Abelco som sedan tidigare äger 51% i TBS Group AB att öka sitt ägande i bolaget till 70%. Transaktionen sker genom förvärv av aktier från övriga minoritetsägare, vilka kvarstår i bolaget som aktieägare såväl som aktiva i bolagets fortsatta utveckling och marknadsföring.

Detta är en stor investering för Abelco som kommit till stånd genom en omfattande transaktionsstruktur baserad på Abelcos stora tilltro till TBS-gruppens marknadspotential och framtida möjligheter. Abelco har varit djupt engagerade i verksamheten under längre tid och tillsammans med övriga delägare, i såväl TBS Group AB såväl som i TBS Yard AB, nått en överenskommelse innebärande den renodling av koncernstrukturen och det ökade ägande som Abelco nu investerar sig till. Det är med stor tillförsikt och förhoppning om kommande framgång vi nu ser fram emot nästa fas i TBS-gruppens historia.” säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

I samband med ägarförändringarna genomförs även en rad ytterligare låne- och aktieägartillskottrelaterade transaktioner. Syftet är att reducera det antal lånetransaktioner som uppstått under Abelcos historiska ägarperiod i TBS-gruppen, såväl som lånetransaktioner som uppstod i samband med att TBS Group AB avyttrade sitt helägda fastighetsbolag, TBS Industrial Properties AB (numera Real Torsås AB) till Real Holding i Sverige AB (publ) under 2017.

Samtliga transaktioner genomförs i syfte att skapa en tydlig koncernstruktur med Abelco som huvudägare samt med kraftigt reducerade externa mellanhavanden.

I enlighet med ovan har följande åtgärder och transaktioner genomförts:

  • TBS Group AB har förvärvat samtliga aktier i TBS Yard AB av tidigare minoritetsägare Almi Invest Småland & Öarna AB samt Entreprenörinvest Sverige AB, TBS Group AB äger därmed 100% av aktierna i TBS Yard AB.
  • Abelco har ökat sitt ägande i TBS Group AB från 51% till 70% genom förvärv av aktier från nuvarande minoritetsägare.
  • Genom att konvertera tidigare utlånade medel har Abelco gjort ett villkorat ägartillskott i TBS Yard AB med 7.000.000 kr samtidigt som TBS Group AB genom konvertering av tidigare utlåning tillfört 1.300.000 kr i villkorat aktieägartillskott.
  • Abelco och minoritetsägarna i TBS Group AB har erhållit återbetalning av tidigare utlåning med totalt 5.468.000 från Real Torsås AB samt Real Holding AB.
  • Abelco och minoritetsägarna i TBS Group AB har valt att låna ut det återbetalda kapitalet (totalt 5.468.000 kr) till TBS Group AB som i sin tur lånar ut beloppet till TBS Yard AB för delreglering av den hyresskuld TBS Yard AB har till Real Torsås AB.
  • Abelco har dessutom via TBS Group AB tillfört 3.800.000 kr i likvida medel till TBS Yard AB. Medel med vilka TBS Yard AB ytterligare ska delreglera den hos TBS Yard AB befintliga hyresskulden till Real Torsås AB.
  • Resultatet av ovan blir att TBS Yard AB lånar totalt 9.268.000 kr av sitt moderbolag TBS Group AB och samtidigt minskar sin hyresskuld till Real Torsås AB med motsvarande summa.

Abelco har genom ovan även erhållit en option som fram till 2018-12-31, ger Abelco rätten att ytterligare öka sitt ägande i TBS Group AB till totalt 80%. Optionens giltighet beror på om vissa verksamhetsmässiga affärshändelser inträffar eller ej.

”Det är glädjande att vi har kunnat förenkla de komplexa korsvisa mellanhavanden mellan olika bolag som uppstod i samband med tidigare transaktioner och förvärv. Vi ser nu fram emot att från vår utökade ägarposition i ännu högre grad kunna bidra till TBS-gruppen framtida expansion.” säger Sven Hattenhauer, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

October 26, 2018