Abelco Investment Group AB (publ) publicerar rapport för första halvåret 2017

Rapport

Period jan – jun 2017

Försäljning och resultat

Abelco-gruppen

Abelco-gruppen består av Abelco Investment Group AB som är moderbolag med underkoncernerna JVM Gruppen och TBS Gruppen. I båda dessa underkoncerner kontrollerar Abelco Investment Group 51% av rösterna och kapitalet.

Nettoomsättningen för Abelco koncernen uppgick till 21 838 Tkr (f å 2 321 Tkr ). Det redovisade resultatet efter skatt för perioden uppgick till -815 Tkr(f å -7 591 Tkr). Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,0052 kr per aktie (f å -1,14 Kr).

JVM Gruppen

Finansiellt utfall för JVM-gruppen, som innefattar bolagen JVM Group AB (moderbolag), Mockfjärdshus AB och Hembad Sverige AB, nettoomsatte under perioden 18 705 Tkr med ett resultat efter skatt om 2 576 Tkr. Under kvartal 3 har JVM Group avyttrat dotterbolaget Hembad till Abelco Investment Group.

TBS Gruppen

Nettoomsättningen under perioden för TBS gruppen, som innefattar TBS Group AB (moderbolag), TBS Yard AB samt TBS Industrial Properties AB uppgick till 3 133 Tkr (f å E/T ). Det redovisade resultatet efter skatt för perioden uppgick till -1 706 Tkr (f å  E/T).

Resurser har tillförts dotterbolagen för att stärka både försäljningsorganisationerna och lednings-funktionerna för TBS, JVM och Hembad.

Likviditet och finansiering

Vid periodens utgång uppgick Abelco gruppens likvida medel till 11 155 Tkr (f å 1 617 Tkr). Utnyttjade krediter uppgick till 10 328 Tkr. Totala kreditramen uppgick till 0 kr.  

I kvartal 2 genomförde Abelco Investment Group AB (publ) en riktad nyemission om 51 600 000 aktier till kursen 0,15 SEK. Sammanlagt tillförde denna emission Abelco 7 740 000 SEK före emissions-kostnader. I samband med detta kom antalet aktier att öka från 105 000 000 stycken till 156 600 000 stycken. 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2017 uppgick Abelco gruppens egna kapital till 1 309 Tkr (hänförligt till moderbolagets ägare) (f å 681 Tkr).

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2017 till 2 procent (f å 90 procent). Aktiekapitalet var per den 30 juni fördelat på 156 600 000 aktier med ett eget kapital per aktie om 0,0084 Kr. Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

 

Notering

Abelcos aktier handlades under perioden den 17 januari 2011 till och med den 20 september 2016 på AktieTorget under kortnamnet ABE och med ISIN-kod SE0003617075. Under hösten 2016 inledde styrelsen i Abelco processen att uppta handeln med bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj 2017 godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag kom att bli den onsdag 24 maj 2017. Abelcos aktie handlas under kortnamnet ABIG MTF med ISIN-kod SE0003617075. Per den 30 juni 2017 hade bolaget cirka 1100 aktieägare.

Anställda

Per den 30 juni 2017 hade Abelco en (1) anställd f å 0), bolagets verkställande direktör. Övriga tjänster köps in på konsultbasis i syfte att minimera fasta kostnader för Abelco.

Väsentliga händelser under perioden

I samband med bolagsstämman fattades beslut om att emittera 51 600 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om nio investerare. Detta skedde den 15 maj. Totalt sett inbringade emissionen 7,74 Mkr före emissionskostnader. De nya aktierna emitterades till en kurs om 0,15 SEK, och berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionskursen 0,15 skall ställas mot aktiekursen i senaste företrädesemission vilken avslutades i november 2016, där kursen var satt till 0,12 SEK. Den riktade emissionen görs således till ett pris motsvarande 125 % av senaste emission.  Genom nyemissionen ökade antalet aktier i bolaget med 51 600 000 stycken till 156 600 000 aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 5 160 000,00 SEK från 10 500 000,00 SEK till 15 660 000,00 SEK. 

Samma dag utsågs Reinhold Konnander till VD vid företaget och efterträdde då Peter Nisser.

Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag var onsdag 24 maj 2017. Aktien har sen dess varit bland de mest handlade aktierna på NGM och har haft en god utveckling.

Den 1 juni tecknade bolaget ett intentionsavtal om att förvärva 100% kapital och röster i Hembad Sverige AB från delägda JVM Group AB. Köpeskillingen uppgår till 3,5 Mkr. Hembad Sverige AB omsatte under 2016 ca 18 Mkr. Under första halvåret 2017 översteg omsättningen 9,8 Mkr.

Den 13 juni tecknade bolaget i en riktad nyemission 1.200.000 aktier i Umida Group AB (publ), varvid Abelco blir störste ägare i Umida med ca 11% av kapital och röster. Umida Group AB (publ) riktade nyemission till Abelco Investment Group AB (publ) omfattade 1.200.000 B-aktier till priset 5,00 kr per aktie. Total emissionslikvid var 6.000.000 SEK. Genom emissionserbjudandet fick Umida en tydlig större aktieägare med en ägarandel motsvarande ca 11% av kapital och röster. 

Samma dag fattade Styrelsen för bolaget beslut om en riktad nyemission till en mindre grupp nya investerare om totalt 60 000 000 aktier till en kurs om 0,25 kr per aktie, innebärande 15 miljoner kronor före transaktionskostnader. Skäl till nyemissionen var att finansiera förvärv, såsom Hembad Sverige AB jämte investeringen i Umida Group AB (publ). Emissionen skede med stöd av bemyndigande från bolagsstämma 8 mars 2017. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 3 juli 2017 slutfördes affären med Hembad AB i enlighet med tidigare beskriven intentionsförklaring.

Samma dag förvärvar bolaget ca 6,4% av kapital och röster i Quickbit eu AB (publ), inför ägarspridning och planerad notering av Quickbit eu AB (publ) under senare delen av 2017. Abelco innehar efter förvärvet 337.500 aktier i Quickbit eu AB (publ), vilket motsvarar ca 6,4 % av kapital och röster. Aktierna förvärvades till kursen 16 kr per aktie. Quickbit eu AB (publ) har för avsikt att genomföra en ägarspridning under tredje kvartalet 2017, varefter bolaget ämnar notera sin aktie för handel på lämplig handelsplattform.

Den 18 Juli avyttrade Abelco hela sin lånefordran i Athene Immobiliengruppe GmbH, den tidigare kommunicerade fastighetsaffären i Tyskland, för 5,4 MSEK plus tilläggsköpeskilling om potentiellt ytterligare 1 MSEK. Detta motsvarade det nominella lånebeloppet om 5,4 MSEK. Utöver regleringen av det nominella lånebeloppet kan Abelco erhålla en tilläggsköpeskilling när den slutliga affären som Athene Immobiliengruppe GmbH ämnar genomföra genomförts, alternativt senast 1 oktober 2017. Sådan tilläggsköpeskilling, i form av alternativ ränta, kan uppgå till 1 MSEK. Skälet till att Abelco avyttrade sin lånefordran är att processen kring den fastighetsfinansiering som lånefordran avser bedöms dra ut på tiden på ett sätt som inte fullt ut gagnar Abelco’s aktieägare.

Den 8 augusti förvärvade Abelco Investment Group ABs (publ) delägda dotterbolag Mockfjärdshus AB en fastighet på Råsundavägen i Solna som omedelbart skall konverteras från kontor till attraktiva bostadsrätter. Beräknad bruttovinst i projektet är 15 – 18 MKR. Fastigheten är Spiran 1, med adress Råsundavägen 114 samt Postgränd 2 – 6 som ligger i det mycket attraktiva och eftersökta bostadsområdet Gamla Råsunda med omedelbar närhet till Mall of Scandinavia, Haga Norra samt Solna station. Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en vind och källare och med en total bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Bygglov för konverteringen till bostäder är godkänt, BRF är bildad och Mockfjärdshus kommer omedelbart att påbörja projekteringen för ombyggnationen samt konceptutveckling och paketering inför en kommande försäljning av bostadsrättslägenheterna. Fastigheten beräknas vara färdigställd för inflyttning under Q3 2018.

Nuläge

Abelco kom att gå från att vara ett rörelsedrivande bolag till att inrikta verksamheten mot investeringar i micro cap företag. Abelco har som huvudstrategi att investera i ett tidigt stadium och därefter vara aktiva i utvecklingen av sina bolag. Även investeringar i mogna bolag kan komma att genomföras om rätt objekt dyker upp. Investeringar i tidiga faser är av sin natur riskfyllda. Därför har Abelco som mål att investeringarna ska vara redo för avyttring alternativt redo för notering på lämplig marknadsplats inom 12 månader från investeringstillfället. Att notera bolagen minskar inlåsningseffekten i de fall Abelco är minoritetsägare genom att det blir lättare att avyttra innehavet. Samtidigt kan en notering skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffningar och förbättra bolagens synlighet. Genom att Abelco kan tillföra kapital och ett brett nätverk till sina investeringar ser styrelsen att Bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare. I syfte att skapa intäkter kommer Abelco även att arbeta med företagsrådgivning kring verksamhetsutveckling samt finansieringslösningar med hög avkastning för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning för sina aktieägare.

 

Framtid

Abelco ser med tillförsikt fram emot 2017. Bolaget har gjort ett antal investeringar under slutet av 2016 och första halvåret 2017 som styrelsen tror kommer att utvecklas positivt under året. Det finns samordningsvinster mellan bolagen som gör att intressanta affärsmöjligheter öppnar sig. Sist men inte minst är det styrelsens bedömning att trycket på att notera bolag under 2017 kommer att bestå på samma höga nivå som 2016, vilket innebär att marknadsförutsättningarna för Abelcos tjänster i form av ägarspridning, rådgivning etcetera kommer att bestå.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som ev goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Niomånadersrapport 2017: 27 november 2017 

Skills

Posted on

August 28, 2017