Abelco Investment Group AB (publ) slutför förvärv av 100% i Hembad

,

Hembad Sverige AB, idag helägt dotterbolag till det av Abelco delägda JVM Group AB, omsatte under 2016 ca 18 Mkr. Under första tertialet 2017 översteg omsättningen 6 Mkr. Målsättningen är att uppnå en årsomsättning överstigande 20 Mkr med lönsamhet under 2017.

Som en del av affären ingår att nyckelpersonerna i Hembad Sverige AB erhåller en köpoption att inom två år förvärva 35 procent av aktierna i Hembad Sverige AB till samma bolagsvärdering som gäller när Abelco förvärvar Hembad Sverige AB. I syfte att följa god sed på aktiemarknaden har extern rådgivning inhämtats inkluderande från aktiemarknadsnämnden, varvid Abelco avser kalla till extra bolagsstämma för att erhålla sådan stämmas godkännande för ovan nämnda köpoption i Hembad Sverige AB.

”Verksamheten i Hembad Sverige AB har god tillväxt. Vi har kommit fram till att Hembad Sverige AB ges bäst förutsättning till fortsatt tillväxt genom att bli helägt dotterbolag till Abelco. Nu följer ett intensivt arbete kring att utöka dessa förutsättningar och förfina den tillväxtstrategi som ligger till grund för att ta bolaget till nästa nivå. Det är glädjande att denna process görs tillsammans med engagerade tidigare delägare såväl som nuvarande personal. På förekommen anledning kan nämnas att eventuell särnotering och/eller utdelning av Hembad Sverige AB är en fråga av separat karaktär.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ).

Hembad Sverige AB kommer rapporteras som helägt dotterbolag från och med 1 juli 2017.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017.

Skills

Posted on

July 3, 2017