Abelco Investment Group AB (publ) stärker kassan genom riktad nyemission

,

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,15 SEK, och berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionskursen 0,15 skall ställas mot aktiekursen i senaste företrädesemission vilken avslutades i november 2016, där kursen var satt till 0,12 SEK. Den riktade emissionen görs således till ett pris motsvarande 125 % av senaste emission.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 51 600 000 stycken till 156 600 000 aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 5 160 000,00 SEK från 10 500 000,00 SEK till 15 660 000,00 SEK.

De nya aktierna kommer att distribueras så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket.

”I och med pågående noteringsprocess för Abelco vill bolaget stärka sin kapitalbas. Det skapar också större rörelsefrihet att kunna agera direkt om ny investeringsmöjlighet uppstår. Av den anledningen har vi valt att genomföra denna riktade emission” säger Reinhold Konnander, VD för Abelco Investment Group AB (publ).

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017.

Skills

Posted on

May 15, 2017