Abelco Investment Group AB (publ) tecknar avsiktsförklaring om förvärv av 5% i fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ)

,
  • Intressant produkterbjudande med FTCS egen blockchain-teknologi i starkt växande marknad

  • Intentionsavtal ger Abelco rätt att förvärva drygt 5% med möjlighet att öka till det dubbla

  • Abelco har förhandlat fram rätten att köpa FTCS aktier till en mycket attraktiv prisnivå jämfört med tidigare kända nyemissioner och aktietransaktioner i FTCS

  • Abelcos åtagande är villkorat för att riskminimera och skapa ökade förutsättningar för god investering

Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), FTCS (www.ftcs.se), har av Finansinspektionen erhållit tillstånd för sin tillståndspliktiga verksamhet, innehållande bl.a. hantering av elektroniska pengar, e-wallet (digital plånbok) jämte gränsöverskridande dvs internationella, omedelbara betalningar (instant payments).

FTCS har även ansökt om patent för vissa applikationsområden och lösningar inom s.k. blockchain-teknologi, för möjliggörande av full spårbarhet vid olika digitala transaktioner. FTCS har redan idag en växande licensförsäljning, attraktiva vinstmarginaler och en starkt ökande omsättning. Mer information finns på www.ftcs.se.

Abelco har tecknat intentionsavtal, s.k. Letter of Intent, med ett fåtal existerande aktieägare, om förvärv av ca 1,5 miljoner befintliga aktier i FTCS, motsvarande ca 5% av kapital och röster i bolaget. Aktierna förvärvas till kursen 4,50 kr per aktie. Vid senaste nyemission i FTCS (apportemission) som registrerades i augusti 2017 värderades FTCS aktie till 9,51 kr per aktie, vilket indikerade ett bolagsvärde om ca 270 mkr. Intentionsavtalet innehåller villkor som skall uppfyllas senast 30 juni 2018 för att Abelco ska vara bundna till att genomföra transaktionen, bl a vill Abelco se en tydligt planerad process för eventuell notering eller liknande av FTCS.

Abelco förhandlar fortsatt med befintliga aktieägare i FTCS om att öka sitt ägande ytterligare, med ambition om att nå ca 10% av aktier och röster i bolaget, förutsatt att kommersiella, finansiella och planeringsmässiga parametrar enligt intentionsavtalet uppnås av FTCS.

Abelco har full frihet men inga skyldigheter att genomföra förvärvet i FTCS. Vid förvärv kan betalningen av aktieposten i FTCS ske kontant eller med Abelcos egna aktier.

”FTCS agerar inom en högintressant marknad med stor potential. Lyckade produkt- och tjänstelanseringar blir självklart avgörande för bolagets framgång och vi hyser tillförsikt och ställer vår förhoppning till att ledning och styrelse för FTCS ska nå framgång i sin ambition. Baserat på FTCS egen förmåga till framgång under våren och klargörande kring planer på eventuell börsnotering med hänsyn till att FTCS är publikt, har Abelco för avsikt och ambition att om möjligt öka sitt ägande ytterligare.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2018. 

Skills

Posted on

February 21, 2018