Abelco Investment Group AB (publ): VD-brev 1/2018

Välkomna till årets första VD-brev. Utan att föregå kommande bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 som släpps under februari månad, kan det inledningsvis vara på sin plats att berätta att vi planeringsmässigt krattat i manegen rejält inför 2018. Under 2017 allokerades stora insatser och resurser på att hantera de investeringar vi ”ärvt” i tillägg till övrig portfölj. Slutet av 2017 har inneburit förberedelser och fullt fokus inför 2018 som vi tror blir en gynnsam resa.

I detta första VD-brev tänker jag bland annat beröra vad som händer i närtid, vårt aktieägarfokus, våra kortsiktiga- & mer långsiktiga innehav jämte ambitionen till en tydligare kommunikation med marknaden och våra aktieägare.

Vad händer i närtid 

Redan under första kvartalet räknar vi med både noteringar av vissa befintliga innehav samt att vi kommit längre i processen bland de möjliga nya investeringsobjekt som löpande utvärderas. De noteringar som bedöms ligga närmast i tiden är Quickbit och Zoomability. Denna bedömning grundas i information vi själva erhållit från bolagen och som tidigare kommunicerats av Abelco. Vi avser återkomma kring detta i takt med att vi själva erhåller ny information.

Tidigare kommunicerad emission i Quickbit jämte efterföljande notering bedöms fortsatt genomföras under första kvartalet 2018, enligt Quickbits egen information och bedömning. Som en del i Quickbits kommande emission har Abelco tecknat avtal om rätt för Abelcos aktieägare att garanteras viss tilldelning i emissionen, vilket framgår av separat pressmeddelande från Abelco daterat 2017-12-06.

Gällande Zoomability löper noteringsprocessen på enligt plan enligt bolaget, varvid bedömning om notering under första kvartalet 2018 kvarstår. Zoomability röner stor uppmärksamhet i bland annat USA, vilket skapar förutsättning för en spännande resa för bolaget.

Aktieägarfokus

Abelco är ett investeringsbolag där vår verksamhet handlar om att investera våra aktieägares pengar och ge samma aktieägare avkastning på dessa. Detta faktum ligger till grund för allt vi gör. I samband med noteringar och andra händelser, strävar vi alltid efter att tillgodose våra aktieägares ekonomiska intressen på bästa sätt, t ex genom att förhandla fram speciellt bra villkor för den händelse att man önskar delta i kommande noteringar av olika innehav. Vår avsikt är, såsom tidigare kommunicerats, att notera flera av våra innehav under 2018. Förutsättningarna i flera av våra innehav är sådana att vi tror dessa noteringar har potential att bli framgångsrika.

Kortsiktiga och mer långsiktiga innehav 

Medan vi har flera innehav som kommer noteras under 2018 och som därmed även kan realiseras om vi så önskar, har vi även innehav som vi bygger under längre sikt med stor långsiktig potential. Dessa vårdar och utvecklar vi i bakgrunden i väntan på viktiga och kommunicerbara affärshändelser.

Tydligare kommunikation till marknaden 

Vi förändrar under våren 2018 vår kommunikationsplattform. När arbetet är klart är vår ambition att skapa en frekvent och tydlig kommunikation med våra aktieägare i syfte att undvika missförstånd och ryktesbaserade spekulationer av olika slag. Arbetet pågår och beräknas ge synbara resultat i februari/mars. I arbetet ingår bland annat en ny hemsida, tydligare beskrivningar av våra olika innehav samt mer frekvent löpande information.

Slutligen 

Vår framtidstro är stark. Under hösten/vintern har vi varit extremt fokuserade på att strukturera våra innehav samt lägga grunden för det som nu sker under 2018. Detta har påverkat vår marknadskommunikation på ett negativt sätt, vilket är beklagligt. Vi ser nu an mot 2018 med stor tillförsikt och är trygga i vår förmåga att leverera den utveckling vi planerar.

Stockholm, 1 februari 2018

Henrik Sundewall

VD, Abelco Investment Group AB (publ)

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärs-utvecklingsfokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Skills

Posted on

February 1, 2018