Abelco Investment Group AB (publ):avyttrar lånefordran i AtheneImmobiliengruppe GmbH

,

Abelco avyttrar sin lånefordran på Athene Immobiliengruppe GmbH för det nominella lånebeloppet om 5,4 MSEK. Utöver reglering av det nominella lånebeloppet kan Abelco erhålla en tilläggsköpeskilling när den slutliga affären som Athene Immobiliengruppe GmbH ämnar genomföra, alternativt senast 1 oktober 2017. Sådan tilläggsköpeskilling, i form av alternativ ränta, kan uppgå till 1 MSEK.

Skälet till att Abelco avyttrar sin lånefordran är att processen kring den fastighetsfinansiering som lånefordran avser bedöms dra ut på tiden på ett sätt som inte fullt ut gagnar Abelco’s aktieägare.

”Vår utlåning till Athene Immobiliengruppe GmbH syftade till att skapa hög avkastning inom begränsad tid, genom att vara en mindre länk i en avsevärt större affär. Vi hyser fortsatt förhoppning om att Athene’s fastighetsaffär i Tyskland kommer bli lyckad och framgångsrik. Då tidshorisonten för Athene’s slutförande förändrats, pga skäl utanför Abelco’s kontroll, beslöt styrelsen för Abelco att avyttra aktuell lånefordran till sitt nominella belopp, med en acceptabel tilläggsköpeskilling om potentiellt 1 MSEK, att erläggas när Athene’s fastighetsaffär slutförs. I realitet motsvarar denna tilläggsköpeskilling trots allt ca 18,5% avkastning på årlig basis.” säger Henrik Sundewall, styrelseordförande i Abelco Investment Group AB (publ). 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med förutbestämd kravprofil. Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till hög avkastning till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2017. 

Skills

Posted on

July 18, 2017