Abelco Investment Group ABs (publ) dotterbolag TBS Group AB kvittar reversfordringar om 15,3 MSEK mot aktier i Real Holdings nyemission

,

Den 12 juli 2017 ingick TBS Group AB, till 51% ägt dotterbolag till Abelco Investment Group AB (publ), avtal med Real Holding i Sverige AB (publ) om avyttring av det helägda dotterbolaget TBS Industrial Properties AB, vars huvudsakliga tillgång är den industrifastighet i vilken TBS’ övriga verksamhet är inhyst i, utöver övriga hyresgäster. Affären värderade fastigheten till 17 MSEK, varvid köpeskillingen av 100% av aktierna i TBS Industrial Properties AB blev ca 16,1 MSEK, baserat på preliminär tillträdesbalansräkning.

Köpeskillingen erlades genom reverser, vilka gav styrelserna i både säljare och köpare rätt att besluta om kvittning av nämnda reverser i händelse av nyemission i Real Holding.

Beslut har nu fattats om att majoriteten av reverserna skall kvittas, jämte ränta samt justerat för slutlig tillträdes-balansräkning i TBS Industrial Properties AB, som nu ändrat namn till Real Fastigheter i Torsås AB. Den justerade tillträdesbalansräkningen har medfört en nedsättning av köpeskillingen genom bokslutsdispositioner om ca 308 TSEK, varefter ränta tillgodoräknats för reversernas löptid intill fredag 8 december 2017 vilken uppgår till ca 283 TSEK.

TBS Group har anmält teckning, genom kvittning av reversfordringar jämte ränta, av aktier i Real Holdings nyemission för ca 15,3 MSEK, vilket vid full teckning och tilldelning i Reals pågående emission skulle innebära ca 10% av aktierna i Real Holding.

”Ett av Abelcos fokusområden, i form av att realisera dolda eller bedömt undervärderade tillgångar i sina operativa investeringar, erhöll tydlig bevisgrund när Abelco under året var en central del i att skapa förutsättning för avyttringen av TBS Industrial Properties AB till Real Holding. Att reverserna nu kvittas mot aktier i Real ser vi som ett bra sätt att erhålla en likvid tillgång, i vilken vi ser en god utvecklings- och värdepotential inom den närmaste 6-12-månadersperioden. Real har med ny ledning och styrelse samt med under hösten implementerad ny strategi påvisat stor handlingskraft i sin turn-around av bolaget och vi hyser därmed stort förtroende för Reals förmåga att framgångsrikt realisera nämnda strategi och sina mål. Med en, enligt oss, attraktiv prissättning på Real Holdings aktie är dessutom den potentiella uppsidan stor medan risken får anses begränsad, vilket gör att vi även fortsättningsvis bedömer detta vara en god affär för våra aktieägare, med potential att bli än bättre beroende på Real Holdings kursutveckling i sin aktie, och helt i linje med Abelcos investeringsstrategi.” säger Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD och koncernchef

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2017, kl 22:35 CET. 

Skills

Posted on

December 10, 2017