Abelco Investment Group ABs (publ) korrigerar bokslutskommuniké januari – december 2017

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare lämnade bokslutskommunikén för 2017 har efter samråd med revisor korrigerats primärt med hänvisning till pågående arbeten i dotterbolaget Hembad Sverige AB. Korrigeringen, som avser 2017, har medfört en koncernmässig resultatpåverkan om -2,9 MSEK jämfört med vad som tidigare angivits i lämnad bokslutskommuniké. I stort påverkar denna justering dock inte kassaflödet, utöver en justeringspost om -10 TSEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018. 

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

June 15, 2018