Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 4/2018

Trots upprepade övertalningsförsök att stanna kvar har Henrik Sundewall valt att lämna Abelcos styrelse för att få utrymme för andra uppdrag tidsmässigt krävande uppdrag. Henrik kommer även framöver vara en aktiv del av Abelcos noteringsteam. Jag vill tacka Henrik för det utmärkta arbete han gjort för Abelco samt det sätt på vilket han lämnat över arbetet till mig. Henriks intensiva insatser under 2017 och våren 2018 har givit oss en flygande start på hösten. Jag kom till ett dukat bord och har förmånen att få skörda resultatet av vårens arbete.

Nu gäller full fart framåt och med hög energi bistå våra innehav i att nå sina respektive målsättningar. I föregående VD brev (nr 3/2018) nämnde jag tre kortsiktiga mål för 2018, detta har vi uppnått sedan dess:

  • Kostnaderna är sänkta men kan sänkas ytterligare.
  • Kassaflöden i våra bolag är bättre än tidigare men inte helt på önskad nivå.
  • Bolagets kassa har förbättrats avsevärt.

Vi ökar vårt engagemang i TBS Group

Varför väljer vi att investera flera miljoner i vårt dotterdotterbolag TBS Yard? Är bolaget verkligen det bästa alternativet vi har för att erhålla hög avkastning till rimlig risknivå? Vårt svar är Ja, absolut. Vi har utvärderat olika alternativ och vår tro är att detta i nuläget är vår bästa investeringsmöjlighet.

TBS Group är ett ägarbolag, medan det är i TBS Yard som värdet skapas. Abelcos tro är att TBS Yard går en lovande framtid till mötes varför vi valt att investera ytterligare i bolaget, samtidigt som vi har ökat vårt ägande i TBS Yard från tidigare 37,68% (51% av TBS Group som ägde 73,88% av TBS Yard) till idag 70%.

TBS designar, konstruerar och producerar avancerade fartyg

TBS Yard arbetar med vacuuminjicerad komposit – ett material starkt som stål men med betydligt lägre vikt. TBS Yard designar och tillverkar olika produkter som byggbodar, komponenter till bullerplank, skarvhus (används vid skarvning av högspänningskablar) men framförallt katamaranskrov och hela fartyg i komposit. Fartygen används både för passagerartrafik och nyttotrafik av olika slag.

Ett exempel är CarbCat 38 (se bilden i pdf-versionen av detta dokument), ett 38 meter långt fartyg som bl.a. används vid underhållsarbete av havsbaserade vindkraftverk. Fartyget är helt byggt i kolfiberkomposit, gör drygt 30 knop och har mycket låg bränsleförbrukning – tack vare låg vikt samt katamaranskrovets design. Kompositen ger ett antal avgörande fördelar som gör CarbCat till ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört med traditionella aluminiumskrov.

En CarbCat 38 innehåller ungefär lika många delar som ett modernt trafikflygplan, ritningsarbetet kan ta flera år och ett färdigt fartyg kostar ca 70-80 MSEK.

I Europa växer nu efterfrågan på fartyg som CarbCat, TBS Yard har förfrågningar av varierande storlek från flera tänkbara kunder vilket har medfört ett gynnsamt offertläge. Men komplexa produktioner och stora inköpsbelopp medför även relativt långa säljprocesser vilket kräver tålamod och uthållighet.

Hembad och Quickbit

  • Hembad ökar sin aktivitetsnivå och skapar tillsammans med sina underentreprenörer nya attraktiva lösningar åt sina kunder. Ökad försäljning och minskade kostnader gör att Hembad snabbt närmar sig uthålliga och svarta siffror.
  • Vi tror på Quickbits långsiktiga potential och har därför uttryckt en önskan om ett tydligare engagemang i bolaget. Därav har vi erbjudits en styrelseplats i Quickbit vilket beslutas på Quickbits extra bolagsstämma den 6 november.

Vi investerar för att erhålla avkastning. Utöver TBS gruppen har vi gjort investeringar i Hembad, Quickbit samt Green Ideas. Investeringar medför även förväntningar på avkastning och resultat, vi förväntar oss positiva resultat från samtliga dessa fyra innehav redan i år.

Hösten har varit intensiv och nu ökar vi tempot ytterligare. Vi följer vår plan och jag räknar med att i nästa VD brev kunna summera våra aktiviteter och dess resultat mer i detalj senare i år.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00


Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

November 1, 2018