Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco kommer även ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga aktieägare, för att reducera utspädningseffekten av ovanstående kvittningsemission. För varje fyrtal (4) per avstämningsdagen den 10 juni 2019 innehavda aktier i Abelco erhålles en (1) teckningsoptioner (TO2) vederlagsfritt.

Teckningsoptionerna (TO2) distribueras just nu till samtliga aktieägare och kommer tas upp till handel hos NGM kort efter det att samtliga teckningsoptioner är levererade.

Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket. Abelcos antal aktier uppgår därmed till totalt 656 655 270 aktier. Genom nyemissionen ökas Abelcos aktiekapital med 2 114 647,31 kronor och uppgår efter nyemissionen till totalt 10 035 310,557249 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2019.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

June 12, 2019