Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO 1) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 3 september 2018

,

Sista dag för handel i Abelco Investment Group ABs (publ) aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 30 augusti 2018.

Utnyttjande av teckningsoptionerna

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner (TO 1) kan ske från och med den 1 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Lösenpriset för teckningsoptionerna har satts till 0,12 SEK.

Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på NGM Nordic MTF. Första handelsdag kommer att meddelas via pressmeddelande.

Villkor för teckningsoption (TO 1)

Villkoren för teckningsoptionerna (TO 1) kommer att publiceras på Abelco Investment Group ABs (publ) hemsida (www.abelco.se) inför handelsstart.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00


Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018. 


Ladda mer PDF

Skills

Posted on

August 28, 2018