Bokslutskommuniké 2016

*Resultat i relation till antalet stamaktier, 75 000 000. Övertilldelningsemissionen registrerades först i februari 2017 och kom att öka antalet aktier till 105 000 000 stycken.

Sifforna i denna rapport inkluderar dotterbolagen fram till 2016 05 09 för Abelco Nordic AB samt till 2016 05 14 för de vilande bolagen Abelco Utveckling AB samt Rollertilt AB. Efter dessa datum och framledes är bolaget utan dotterbolag och ingen koncernredovisning sker under resten av 2016.

Det gångna året har inneburit stora förändringar för Abelco. Innan jag tillträdde i november hade bolaget helt ändrat sin verksamhet, från att importerat entreprenadmaskiner från Kina till att bli ett investmentbolag. Att Abelco ändrade inriktning på sin verksamhet innebar att bolaget blev avregistrerat från Aktietorget.

Abelcos Investment Group nya fokus kommer att vara investeringar i tillväxtbolag. Bolaget kommer att investera i verksamheter som genomgått en omorganisation eller formell företagsrekonstruktion. Abelco Investment Group kommer även att finansiera ackordslikvider och brygglån. Bolaget kommer även att dela ut hela eller delar av sina innehav till sina aktieägare som ett led i särnoteringar av innehav.

I slutet av året genomfördes en nyemission i bolaget. Emissionen övertecknades kraftigt med en teckningsgrad på 168 procent. Abelco tillfördes 11,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

I december kommunicerade Abelco Investment Group sina första två investeringar, JVM Group i Borlänge och TBS koncernen i Torsås, bolag som bedöms ha stor potential.

Jag och styrelsen förbereder att åter notera Abelco Investment Group på NGM Nordic MTF. Det är vår förhoppning att Abelco åter skall vara noterat innan utgången av det första kvartalet 2017.

Peter Nisser

VD

Abelco Investment Group AB (publ)

Om Abelco Investment Group AB (Publ)

Abelco Investment Group AB (Publ) investerar i tillväxtbolag i samband med omstruktureringar. Branscher som är intressanta är industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco har möjlighet att erbjuda såväl lånebaserad finansiering som kapital. Abelco Investment Group AB (Publ) investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 83 (f å KSEK 546). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till KSEK -9 328 (f å KSEK -10). Större delen av resultatet är hänförlig till nedskrivningen av aktierna i det tidigare dotterbolaget, Abelco Nordic AB som försattes i konkurs på egen begäran den 9 maj 2016. Konkursen ledde till en nedskrivning om 8 070 KSEK för Abelcos del. Konkursen är ännu så länge inte avslutad, och utdelning till oprioriterade fordringsägare är inte att vänta.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,12 SEK per aktie (f å 0,00 SEK).

Investeringar

Abelco Investment Groups totala investeringar under året uppgår till KSEK 4 226 (f å KSEK 0) och avsåg investeringen i TBS Group AB. Av den totala investeringen utgör KSEK 4 200 lån och resten, KSEK 26 förvärv av aktier.

Avskrivningar

Inga avskrivningar gjordes för perioden januari till och med december 2016, inte heller för perioden januari till och med december 2015. I skrivande stund saknar Abelco tillgångar av annan karaktär än de investeringar som har gjorts i enskilda företag.

Likviditet och finansiering

Abelco hade vid periodens utgång KSEK 2 206 (f å KSEK 127) i likvida medel 0 KSEK i nyttjade krediter. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 75 (f å KSEK 0). Nyemissionen registrerades först under 2017, varför Abelco inte förfogade över allt det kapital som emissionen tillförde vid årsskiftet 2016/2017.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 december 2016 uppgick Abelcos egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till KSEK 6 897 (f å KSEK 7 915). I detta belopp ingår inte den övertilldelningsemission som kom att göras under hösten 2016, då denna emission inte registrerades innan februari 2017.

Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2016 till 71,0 procent (f å 97,0 procent).

Aktiekapitalet är fördelat på 75 000 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Notering

Abelcos aktier handlades under perioden den 17 januari 2011 till och med den 20 september 2016 på AktieTorget under kortnamnet ABE och med ISIN-kod SE0003617075. Under hösten 2016 inledde styrelsen i Abelco processen att uppta handeln med bolagets aktier på NGM Nordic MTF. Målsättningen är att handeln skall kunna upptas innan utgången av det första kvartalet 2017.

Per den 31 december 2016 hade bolaget cirka 800 aktieägare.

Anställda

Per den 31 december 2016 hade Abelco 1 anställd, bolagets verkställande direktör. Övriga tjänster köps in på konsultbasis i syfte att minimera kostnaderna för Abelco.

Väsentliga händelser under perioden

Den tidigare verksamheten i koncernen avvecklades i och med konkursen i dotterbolaget Abelco Nordic AB, den 9 maj 2016, och försäljningen av de vilande dotterbolagen Abelco Utveckling AB samt Rollertilt AB.

Styrelsen i Abelco beslutade den 11 augusti 2016 med stöd av årsstämmans bemyndigande, att genomföra en riktad emission om 811 112 aktier till kursen 0,25 SEK per aktie; totalt 202 778 SEK. Emissionen riktas till FrontOffice Nordic AB (publ).

Totalt antal aktier efter emissionen blev 7.500.000, aktiekapitalet blir 750.000 kr Utspädningseffekten var 12,1%. Front Office kommer efter detta att inneha 10.8% av kapital och röster.

Kursen i denna riktade emission hade satts i förhållande till besparingen som sker jämfört med en företrädesemission på detta belopp. Syftet var primärt är att få tillgång till FrontOffices breda kunskap och kontaktnät för att skapa en positiv utveckling för bolaget.

Fredagen den 21 oktober 2016 höll Abelco AB (publ) en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att anta styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, bland annat ändrades bolagets firma till Abelco Investment Group AB (publ) och sätet ändrades från Sotenäs till Stockholm. Samtidigt ändrades även verksamheten från att driva handel med entreprenadmaskiner till att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.

Till ny styrelse valdes Bengt Lagergren, Johan Lund och Henrik Sundewall.

Bengt Lagergren har en bred erfarenhet av strategiutveckling, både från styrelsearbete men även som entreprenör. Bland Bengts pågående projekt finns utveckling av läkemedel i samarbete med Karolinska Institutet. Bengt var även tidigare styrelseledamot i FrontOffice under bolagets uppbyggnadsfas.

Johan Lund är huvudägare och styrelseledamot i FrontOffice och har bred erfarenhet av att finansiera och omstrukturera verksamheter, stora som små.

Henrik Sundewall, f.d. VD i Cefour, noterat på AktieTorget, och styrelseordförande i Eyeonid, noterat på NGM. Henrik har mer än 25 års erfarenhet av turn around, affärsutveckling, och försäljning, bland annat inom Kinnevik-koncernen.

Vidare fattade bolagsstämman beslut om att till ny revisor utse ABC Revision AB Solna med Huvudansvarig revisor Jenny Gentele.

Abelco inledde i november en nyemission. Teckning av aktier skedde under perioden från och med 3 november 2016 till och med den 21 november 2016.  

Aktieägare i Bolaget erhöll nio (9) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävdes en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) aktie för 0,12 kr.

Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 8,1 MSEK tecknats till 13,6 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillförde bolaget drygt 8,1 MSEK före emissions- och garantikostnader vilka uppgick till ca 600 000 kronor.

Styrelsen valde därför att utnyttja hela den i memorandumet beskrivna övertilldelningsoptionen om 30 000 000 aktier.

Bolagets huvudägare, FrontOffice tecknade sig fullt ut, det vill säga för sin pro rata andel.

Genom nyemissionen ökade antalet aktier i bolaget med 97 500 000 stycken till 105 000 000 aktier. Genom nyemissionen ökade aktiekapitalet till 10 500 000,00 SEK.

I början av december 2016 kunde styrelsen meddela att bolaget gjort sin första investering genom att Abelco tecknat ett avtal om förvärv av 51 procent av JVM Group. I koncernen I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Hembad AB och Mockfjärdshus AB. Affären är villkorad av att fordringsägarna accepterar det av rekonstruktören framlagda ackordsförslaget i Mockfjärdshus AB.

Den 15 augusti 2016 ansökte Mockfjärdshus om rekonstruktion i Falu Tingsrätt och ett ackordsförslag har i dagarna presenterats för fordringsägarna. Abelco kommer att garantera ackordslikviden om cirka 4 Mkr. Av dessa utgör 500 Tkr betalning för nyemitterade aktier, 1 500 Tkr aktieägartillskott och 2 000 Tkr ett räntefritt lån.

I och med att Abelco träder in som huvudägare tillförs resurser i form av finansiering, men också i form av styrning.

När koncernen är redo, så kommer Abelco dela ut sitt innehav i JVM Group till sina aktieägare och JVM kommer att noteras.

Den 15 december 2016 lämnade Abelcos styrelse in en ansökan om att aktierna i Abelco skall upptas till handel på NGM Nordic MTF.

Under mitten av december 2016 förvärvade Abelco 51 procent av aktierna i det nybildade företaget TBS Group AB, som kommer att äga 73,88 procent av aktierna i dotterbolaget TBS Yard AB efter genomförd nyemission. TBS Yard AB har en unik kompetens att hantera och bearbeta kompositmaterial och besitter en av Europas största vattenskärningsmaskiner. Under bokföringsåret som slutade den sista april 2016 omsatte bolaget 2,3 Mkr samt 9,7 Mkr året innan. Under båda åren gick verksamheten med förlust.

Resterande 49 % av aktierna i TBS Group AB kommer att ägas av de gamla ägarna Tedehammar Förvaltnings AB och Hjortsberga Utvecklings AB. Övriga 26,12 procent av aktierna i TBS Yard AB ägs av Entreprenörinvest Sverige AB som i sin tur ägs av Kamprad Family Foundation och Almi Invest Småland Öarna AB.

Vidare köper TBS Group AB 100 % av aktierna i TBS Industrial Properties till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde; 50 000 kr. Abelco stöttar TBS Industrial Properties med ett lån på 1,2 miljoner som löper ut under våren 2017. Säkerhet är pantbrev i fastigheten Torsås 1:141, med ett taxeringsvärde om 13 547 000 kr.

Investeringen i TBS Group AB görs i form av ett lån på 3,0 miljoner. Lånet omvandlas till aktier i en nyemission i TBS Yards. Almi Invest Småland Öarna AB går in med 1,0 miljon i samma emission.

Abelco ser en stor potential i den kunskap och kontakter som finns i TBS Group AB. Bolaget har väl upparbetade kontakter inom varvsindustrin som kommer att generera affärer i framtiden. Det finns en order- och prospektstock på den marina sidan som är mycket intressant för Abelco att investera i.

Huvudanledningen till att Abelco investerar i TBS-bolagen är emellertid möjligheterna att öka beläggningen i fabriken.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under januari 2017 investerade Abelco 2 Mkr i det snabbväxande företaget Prettyclose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK per aktie. Prettyclose har under en tid utvecklat en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer.

Samtidigt kunde Abelco skicka i väg sin första faktura för en emissionsgaranti. Under december 2016 deltog Abelco i ett garantikonsortium som garanterade spridningsemissionen i Samtrygg Group AB (publ). Emissionen fulltecknades, och Abelcos åtagande utnyttjades inte alls. Fakturan uppgick till 232 000 kronor.

Ambitionen från bolagets sida är att genomföra ännu en emission under slutet av det första kvartalet 2017. Abelco har en option att teckna ytterligare aktier i denna emission. Målet med dessa emissioner är att kapitalisera upp Prettyclose inför en kommande börsnotering som beräknas kunna äga rum innan utgången av 2017. Styrelsen för Prettyclose har som målsättning att bolaget skall kunna rapportera lönsamhet under fjärde kvartalet 2017. Styrelsen ser investeringen i Prettyclose som rent finansiell placering, utan krav på stöd från Abelcos sida.

I början av februari 2017 registrerades Abelcos nyemission hos Bolagsverket. Efter det att emissionen är registrerad uppgår aktiekapitalet i Abelco till 10 500 000,00 SEK fördelat på 105 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

Styrelsen i Abelco har till extra bolagsstämma den 8 mars, bland annat i syfte att ändra bolagsordningen. I syfte att möjliggöra framtida förvärv med egna aktier och att snabbt kunna ta in kapital, givet att rätt möjligheter uppstår, ligger ett förslag om öka det maximala antalet aktier och justera aktiekapitalets gränser. Vidare föreligger ett förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner av både aktier och teckningsoptioner.

Nuläge

Abelco kom att gå från att vara ett rörelsedrivande bolag till att inrikta verksamheten mot investeringar i micro cap företag. Abelco har som huvudstrategi att investera i ett tidigt stadium och därefter vara aktiva i utvecklingen av sina bolag. Även investeringar i mogna bolag kan komma att kan genomföras om rätt objekt dyker upp.

Investeringar i tidiga faser är av sin natur riskfyllda, därför har Abelco som mål att investeringarna ska vara listade inom 12 månader från investeringstillfället. Att notera bolagen minskar inlåsningseffekten i de fall Abelco är minoritetsägare genom att det blir lättare att avyttra innehavet. Samtidigt kan en notering skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffningar och förbättra bolagens synlighet. Genom att Abelco kan tillföra kapital och ett brett nätverk till sina investeringar ser styrelsen att Bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.

I syfte att skapa intäkter kommer Abelco även att arbeta med företagsrådgivning kring finansiering samt finansieringslösningar med hög avkastning för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning för sina aktieägare via utdelningar.

Framtid

Abelco ser med tillförsikt fram emot 2017. Bolaget har gjort två investeringar under slutet av 2016 som styrelsen tror kommer att utvecklas positivt under året. Det finns samordningsvinster mellan bolagen som gör att intressanta affärsmöjligheter öppnar sig.

Det finns statistik som indikerar att konkurserna sakta men säkert börjar öka igen. Enligt Creditsafe uppvisar årets första månad uppvisar en kraftig uppgång i antalet konkurser. Den positiva trenden från 2016 året har vänt och konkurserna i Sverige ökar nu för första gången på flera år. Under januari gick 393 aktiebolag i konkurs, en ökning med 15 procent jämfört med samma period förra året. Hårdast drabbades Västernorrland och Östergötland. Där har konkurserna ökat med 150 procent jämfört med samma period förra året. Detta innebär att möjligheterna för Abelco att hitta intressanta bolag ökar.

Styrelsen ser inte någon förändring i bankernas vilja att låna ut pengar till bolag som har problem och behöver en kort finansiering i form av brygglån eller ackordslikvider.

Sist men inte minst är det styrelsens bedömning att trycket på att notera bolag under 2017 kommer att bestå på samma höga nivå som 2016, vilket innebär att marknadsförutsättningarna för Abelcos tjänster i form av ägarspridning, rådgivning etcetera kommer att bestå.

Styrelsen ser med andra ord att 2017 kommer att bli ett spännande år och marknaden för det Abelco levererar kommer att vara fortsatt positiv.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Rapport avseende första kvartalet 2016            8 maj 2017

Bolagsstämma                8 maj 2017

Rapport avseende halvåret 2016                14 augusti 2017

Niomånadersrapport 2016                13 november 2017

Skills

Posted on

February 13, 2017