Bokslutskommuniké 2017

VD-KOMMENTAR

Första året i ny skepnad

En intensiv vår 2017 kröntes av att Abelco noterades på NGM Nordic MTF under slutet av maj 2017. Sedan vi som ledning tog över i maj har vi genomlyst varje tillgång och investering för att skapa värde för våra aktieägare. Detta har genomförts med framgång men även med motgång, vilket inneburit att vi tvingats ta ett antal tuffa beslut som vi med tillförsikt ser kommer att ge effekt.

Bland motgångarna har vi tvingats konstatera att de initiala innehaven krävt större resurser än beräknat, både ur kapital – och insatsperspektiv. Samtidigt har vi haft medgångar där TBS industrifastighet i Torsås avyttrades för 16 MSEK i förhållande till vårt bokförda värde på ca 1,8 MSEK. Vi har även gjort attraktiva tilläggsinvesteringar i spännande bolag som själva står inför en snar notering.

Motgångarna har dock haft sitt pris. Vi har bl.a. beslutat att använda stora delar av höstens nyemission för att rensa i vår skuldbörda med nästan 9 MSEK, och därigenom stärka bolaget inför den utveckling vi ser framför oss under 2018. En smärtsam men både nödvändig och finansiellt sund åtgärd. Nu har vi motgångarna bakom oss. Vi har städat vårt bo och blickar framåt med tillförsikt.

Vi har upplevt ett solitt stöd från flertalet aktieägare vilket stärker oss i vår uppfattning om vår nya strategi som vi är fast beslutna att genomföra. Vår aktieägarbas har vuxit till drygt 3.600 aktieägare vilket talar sitt tydliga språk.

Jag själv tillsammans med styrelsen samt övriga kollegor i koncernen kommer även fortsatt göra vårt bästa för att skapa goda affärer, till fördel för våra aktieägare.

Abelcos förändringsresa

Processen kring att styra vårt fokus mot mindre kapital- och resurskrävande investeringar är i full gång, vilket den nyligen kommunicerade affären i FTCS visar. Tydliga förutsättningar för avyttring eller börsnotering är viktiga parametrar när vi väljer framtida investeringar. Som relativt ungt investeringsbolag är det viktigt för oss att ha tillgång till en grundläggande kapitalstruktur, för att kunna säkra vår förmåga att hantera nya investeringar. Att utveckla och stärka kapitalstrukturen är ett av 2018 års viktiga målsättningar.

För en sak är säker – vi har med vår nya strategi god tillgång till nya och spännande investerings-möjligheter.

Aktien – och dess utveckling

I syfte att stärka vår kapitalbas har vi under året genomfört nyemissioner, vilka samtliga fulltecknats. Vi har även lyssnat till våra aktieägare och marknaden. Med vår strategi att i större utsträckning än tidigare undvika alltför kapital- och resurskrävande investeringar, räknar vi med att kunna skapa förutsättningar för en bättre kursutveckling under 2018.

2018 blir spännande

Strategin och planeringen är klar för året, med en stark styrelse och organisation med fullt fokus på genomförande. Nu spänner vi bågen för att uppnå våra högt satta mål. Dags för lite rock’n’roll helt enkelt.

Jag hoppas att du fortsatt vill följa med på vår resa.

Stockholm, 22 februari 2018

Henrik Sundewall, VD och koncernchef

PORTFÖLJEN – I SAMMANDRAG

TBS Group

Abelcos ägande i TBS Group uppgår till 51%. Under året har verksamhetsbolaget, TBS Yard, lagt grunden för ett bredare produkterbjudande med nya marknads- och applikationsområden. Denna verksamhetsutveckling har redan börjat bära frukt genom erhållande av flera prototypbeställningar med intressant potential.

Under året avyttrades det av TBS Group helägda dotterbolaget TBS Industrial Properties, innehållande en större industrifastighet i Torsås, för ca 16 mkr.

JVM Group

Abelcos ägande i JVM Group har under året ökat från 51% till 100%, varvid att såväl Mockfjärdshus och Hembad nu är helägda dotterbolag. I Mockfjärdshus pågår intensivt utvärderingsarbete kring verksamhetsinriktning och nya potentiella projekt, vilket vi hoppas ska utmynna i realiserbara projekt under året. I Hembad accelereras nu tillväxtssatsningarna för 2018 med tydliga sälj- och lönsamhetsmål.

Umida Group AB (publ)

Abelcos ägande i Umida uppgår till ca 10%. Umida har med sin nya ledning under året vunnit flera viktiga upphandlingar på Systembolaget och ingått flera strategiska sälj- och distributionssamarbeten. Bolaget har även fortsatt att genomföra strategiskt viktiga förvärv. Umida är noterade på AktieTorget.

Quickbit eu AB (publ)

Abelco förvärvade under året 3 375 000 aktier i Quickbit, vilket vid investeringstillfället motsvarade ca 6,75%. Quickbit har sedan dess genomfört nyemissioner vilket genererat viss utspädningseffekt. Quickbit har under hösten och vintern arbetat med att bli godkända för notering. Ambitionen är fortsatt att erhålla listning av aktien på NGM Nordic MTF före utgången av första kvartalet 2018. Abelco och Quickbit har ingått avtal som innebär att Quickbit skall erbjuda Abelcos aktieägare tilldelning om 1 miljon units (en unit innehåller 2 aktier á 2,40 kr/aktie jämte 1 teckningsoption med lösenpris 3,20 kr/aktie vid utnyttjande), inför Quickbits notering på NGM.

Hotel Insider Plc

Abelcos ägande i Hotel Insider har sitt ursprung i bolaget Pretty Close AB, vari Abelco ägde ca 5%. Verksamheten och ägandet i Pretty Close har övergått i motsvarande ägande i engelskregistrerade bolaget Hotel Insider Plc. Efter rapportperiodens slut har Abelco tilläggsinvesterat i Hotel Insider till förmånlig kurs och dessutom ingått överenskommelse om att Hotel Insider skall erbjuda Abelcos aktieägare att teckna sig direkt i Hotel Insider under första halvåret 2018, inför bolagets planerade notering andra halvåret 2018.

Zoomability Int AB (publ)

Abelcos ägande i Zoomability som utvecklar och säljer motordrivna hjälpmedel för personer med fysisk funktionsnedsättning uppgår till ca 10,7%. Zoomability har rönt stor uppmärksamhet i USA vilket skapar stor potential för sina kommersiella utsikter. Bolaget har för avsikt att noteras under första kvartalet 2018.

Fluffy Mountain AB

Abelcos ägande i Fluffy Mountain som lanserat sin ”nyttigare godis-serie” Snick Snacks uppgår till dryga 20%. Verksamhetsutveckling pågår kring bolagets utvecklingsriktning medan distribution redan sker genom ett större antal ICA-affärer, med nya distributionskanaler på gång.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Rörelsens intäkter

Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till ca 2,5 mkr (0,1 mkr), en otillfredsställande ökning då målsättningen var mer ambitiös än så. Påverkande faktorer var bl a omstrukturering av säljteamet i Hembad och senarelagda projektaffärer i TBS-koncernen.

Årets totala intäkter om 43,9 mkr (0,3 mkr) indikerar en stor ökning, vilken påverkats av ackordsbelopp i Mockfjärdshus om ca 13 mkr. Den underliggande årstakten är god om än att fjärde kvartalet, som nämns ovan, inte fullt ut inkom med önskad försäljningsvolym, för vilket åtgärder satts in under första kvartalet 2018.

Rörelsens kostnader

Kostnadsmassan har under året kraftigt reducerats i de portföljbolag som förvärvats under året. Året har också belastats av omstruktureringskostnader och större rådgivningskostnader, för att skapa stor förbättringspotential inför 2018.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet är, baserat på vad som nämnts ovan, inte fullt tillfredsställande för helåret 2017. De åtgärder som genomförts under året ger dock grund för bättre förutsättningar för 2018. Rörelseresultatet för Q4 uppgick till ca -4,4 mkr (-0,1 mkr) och för helåret uppgick rörelseresultatet till -12,1 mkr (-2,0 mkr).

Resultat efter finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster för fjärde kvartalet uppgick till -7,6 mkr (-7,4 mkr). Under fjärde kvartalet 2017 har innehav i Mockfjärdshus skrivits ned med ca 3,3 mkr (0,0 mkr) som påverkat resultatet.

För helåret uppgick resultat efter finansiella poster till -1,1 mkr (-9,8 mkr) vilket utöver vad som anges för fjärde kvartalet innehåller realisationsvinster från avyttring av TBS’ fastighetsbolag som såldes under tredje kvartalet.

Resultat efter skatt och minoritet

Resultat efter skatt och minoritet har även påverkats av minoritetsandelar, vilket under fjärde kvartalet medförde resultatpåverkan om -1,7 mkr samt för helåret en resultatpåverkan om -3,3 mkr.

Resultat efter skatt och minoritet för fjärde kvartalet uppgick slutligen till -7,5 mkr (7,4 mkr) samt för helåret -2,7 mkr (-9,3 mkr).

Finansiell ställning

Koncernens balansomslutning uppgick vid rapportperiodens slut till 124,8 mkr (9,7 mkr). Ökningen hänför sig primärt till de förvärv som genomförts under året.

Kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till 0,9 mkr (2,0 mkr) och för helåret 0,3 mkr (2,1 mkr). Abelcos aggressiva investerings- och portföljbyggande jämte minskning av lån belastar årets kassaflöde.

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens slut till 2,5 mkr (2,2 mkr), vilket belastats med amortering av lån enligt kommentar till kassaflödet ovan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2017

•Under fjärde kvartalet 2017 ansökte portföljbolaget Quickbit eu AB (publ) om notering hos NGM Nordic MTF. Quickbit ingår i Abelcos portfölj sedan sommaren 2017 där Abelcos ägarandel vid investeringstillfället uppgick till ca 6,75%. Quickbit har sedan dess genomfört nyemissioner vilket genererat viss utspädning för Abelcos del. Under perioden ingicks även avtal mellan Abelco och Quickbit om riktat erbjudande till Abelcos aktieägare som skall föregå bolagets börsnotering.

•Det till TBS Group delägda dotterbolaget TBS Yard erhöll under perioden flertalet prototypbeställningar inom produktionsområdet komposit, vilket indikativt bekräftar bolagets strategi om ett breddat marknads- och applikationserbjudande.

•Abelco erhöll godkännande vid extra bolagsstämma att slutföra förvärv av resterande aktier i JVM Group, varefter såväl Mockfjärdshus som Hembad därmed är helägda dotterbolag till Abelco.

•Abelco investerade i Zoomability Int AB (publ) inför bolagets kommande ägarspridning och planerade börsnotering. Abelcos ägarandel efter investeringen uppgick till ca 10% av kapital och röster i Zoomability.

•Den tidigare investeringen i fastighetsprojektet Spiran 1 i Solna, Stockholm, överläts tillträdesmässigt till Gremio Fastigheter AB. Affären medför trots detta att Abelco erhåller en större vinstandel av projektet, motsvarande ca 33% av överskottet.

•Det till 51% delägda dotterbolaget TBS Group valde att kvitta majoriteten av sina reversfordringar till B-aktier i fastighetsbolaget Real Holdings nyemission som slutfördes under kvartalet. Reversfordringarna uppkom vid avyttringen av helägda fastighetsbolaget TBS Industrial Properties under tredje kvartalet 2017.

•Abelco genomförde även en företrädesemission under fjärde kvartalet omfattande ca 12,2 mkr, till aktiekursen 0,19 kr/aktie. Företrädesemissionen övertecknades och erhöll en teckningsgrad om 124%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

•Abelco tilläggsinvesterade i portföljbolaget Hotel Insider Plc, inför planerad börsnotering under hösten 2018. Dessutom ingick Abelco avtal med Hotel Insider om erbjudande till Abelcos aktieägare om att få investera i Hotel Insider till samma förmånliga värdering som Abelco.

•Abelco tecknade intentionsavtal kring möjlighet till förvärv av ca 1,5 miljoner aktier, motsvarande ca 5% av aktierna, i Financial Transactions Control Systems Sweden AB (publ), FTCS. Intentionsavtalet löper till och med 2018-06-30 och ger Abelco rätt att teckna aktierna i FTCS till kursen 4,50 kr/aktie.

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har för avsikt att föreslå årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2017.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas 24 maj 2018 i Stockholm. Exakt datum för publicering av årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie bolagsstämma.

Kommande rapporttillfällen och kalender

Publicering av Q1-rapport  24 maj 2018

Publicering av Q2-rapport  23 augusti 2018

Publicering av Q3-rapport  22 november 2018

Notera: offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018, kl 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD och koncernchef Abelco Investment Group AB (publ)

Telefon:  +46 (0)76 877 00 00

E-post:  henrik.sundewall@abelco.se

Stockholm, den 22 februari 2018

Henrik Sundewall

Verkställande direktör

Skills

Posted on

February 22, 2018