Bokslutskommuniké Januari–December 2019 Abelco Investment Group AB (publ)

  

 Koncernen i sammandrag                                                                                                                                                                                                

  Fjärde kvartalet 2019  Fjärde kvartalet 2018 Helår 2019 Helår 2018
 Summa intäkter   5 266          3 959            16 206   15 288
 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  -6 904    -3 358    -17 940  -18 768
 Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT)   -7 163   -3 636     -19 008   -19 902
 Resultat före skatt    -11 803  -28 182   -27 774    -49 076
 Periodens resultat efter skatt  -10 519   -24 046  -23 533    -39 584
 Periodens kassaflöde   -8 213   -429    396   -1 798
 Resultat efter skatt per aktie, kr *    -0,02    -0,05    -0,04  -0,08
 Resultat efter skatt per aktie, kr **  -0,02  -0,04    -0,04   -0,06
 Eget kapital per aktie, kr *  0,01  0,04  0,01   0,04
 Eget kapital per aktie, kr **  0,01  0,03   0,01   0,03
 Antal aktier   656 655 270  501 784 900   656 655 270    501 784 900

* Beräknat på det faktiskta antal aktier som fanns vid respektive periodslut.                      
** Beräknat på det antal aktier som fanns vid denna rapports periodslut.    
 

 

Kommentar till finansiella rapporten

  • Nettoomsättningen ökade till 16,206 Mkr (15,288 Mkr) för helåret, jämte 5,266 Mkr (3,959 Mkr) för fjärde kvartalet. 
  • Det redovisade resultatet för helåret förbättrades till -23,533 Mkr (- 39,584 Mkr), jämte – 10,519 Mkr (- 24,046 Mkr) under fjärde kvartalet. 
  • Det negativa resultatet hänvisas till en engångsnedskrivning (-39,6 Mkr) hänfört till interna fordringar mellan Moderbolaget och koncernbolagen. Fordringar avser portföljbolagen TBS och Mockfjärdshus som nu skrivs ner enligt försiktighetsprincip till 0 kr i Balansräkningen. 
  • Periodens resultat exklusive engångsnedskrivningar är +16,090 Mkr. 
  • Bolaget gör en uppvärdering av Quickbit som är en likvid tillgång, dock tillämpar vi försiktighetsprincipen och skriver endast upp värdet till 5,87 kr per aktie plus teckningsoptioner att jämföra med 12,15 kr per 31 december.  
  • Resultatet per aktie under helåret uppgick till SEK -0,04 (-0,06), jämte SEK -0,02 (-0,04) under fjärde kvartalet, med jämförbart antal aktier.

Väsentliga händelser under perioden
•    Abelco upptar lån om 15 Mkr för att refinansiera befintliga brygglån och därmed sänka bolagets räntekostnader.
•    Abelco förvärvar Fatfish Global Ventures, förvärvet godkänns genom extra bolagsstämma den 17 december och slutfördes den 6 januari 2020. 
•    Quickbit levererar en mycket stark rapport avseende sitt första kvartal i sitt brutna räkenskapsår. 
•    Green Ideas tar in flera nya projekt bland annat i samarbete med en ny norsk kommun. 
•    Abelco gör en investering i neobanken Vopy samt anskaffar en aktiepost i Conax Technology.
•    Johan Rooth tillträder som ny VD och efterträder Sven Hattenhauer som lämnar bolaget. 
•    Kin-Wai Lau och Larry Gan tillträder som nya ledamöter i styrelsen.  

Väsentliga händelser efter periodens slut
•    
Affären med Fatfish slutförs den 6 januari genom godkännande på den extra bolagsstämman som hålls i huvudägaren Fatfish Blockchain Ltd.  
•    Moderbolaget har amorterat ner ca. 25% av lånen.
 

VD har ordet
Det har varit ett händelserikt år och sista kvartal för Abelco Investment Group. 
2019 är bakom oss och jag känner en enorm energi inför år 2020. Jag tycker Abelco som bolag har tagit flera steg framåt och står nu inför ett spännande år.  
Under december månad slöt Abelco avtal om att förvärva bolaget Fatfish Global Ventures AB, inklusive deras portföljbolag varav 2 av dessa är börsnoterade. Genom strukturaffären får Abelco nu en avsevärt större portfölj av investeringar där vi kan utnyttja vår strategi att arbeta med innehav som har en uttalad listningspotential.  

Ny ledning. Under december månad tillsattes jag som ny VD för Abelco Investment Group. Sedan dess har jag och styrelsen arbetat intensivt med att kartlägga verksamheten och ytterligare utvärdera innehaven. Jag känner att vi har flera bolag som har potentialen att ta stora kliv kommande år. Abelco har nu strategi, muskler och möjligheter för att ta nästa steg som investeringsbolag i noterad miljö.  

Quickbit blev under året noterade och har varit en stjärna i vår portfölj, här har vi en strategi på hur vi skall arbeta tillsammans med våra aktieägare och portföljbolag i framtiden.  Quickbit har haft en fantastisk värdeökning, men vi har använt oss av försiktighetsprincipen när vi skrivit upp värdet och här bedömer vi att det finns övervärden. Detta gör att värdet på Quickbit per den 31 december skrivs upp med 33 Mkr i Balansräkningen och hade vi inte gjort engångsnedskrivningarna så hade koncernen visat på ett positivt resultat. 
Med den positiva trend vi nu har inom Abelco ser jag fram emot att jobba med bolag som Green Ideas, iSecrets, Fatberry, Vopy, Icandy, iFashion för att bara nämna några. Vi utvärderar och analyserar kontinuerligt marknaden och jag ser att vi kan knyta till oss fler bolag som passar vår strategi och verksamhet.

Årets resultat och nedskrivningar. Det har tagit för lång tid för bolag som TBS att bygga intäkter och vår analys är att det är för långt till affärerna i den industrimiljö som bolaget är verksamma inom. Vi har därför beslutat att göra en kraftig nedskrivning av fordringar som uppstått internt.  Denna nedskrivning gör att vi inte behöver ha någon ryggsäck med oss in i kommande år. Abelco behåller självklart sin ägarandel och skulle bolaget vända denna trend så har det en klart positiv påverkan på vårt framtida resultat. 

Fatfish. Under fjärde kvartalet ingicks affären principiellt mellan Abelco och Fatfish, för att formellt slutföras den 6 januari 2020. Detta samgående gör att vi nu har styrkan att ta nästa steg och kan bygga aktieägarvärde för Abelcos ägare. Vi har en uttalad strategi att investera i bolag från den Nordiska och Asiatiska marknaden, bolag som sedan kan noteras i Sverige och därmed skapa en tydlig möjlighet att bygga värde åt våra aktieägare i en likvid miljö. 
Fatfish har egenskaper som Abelco värdesätter:
◦    En tydlig investeringsprocess specifikt gentemot företag inom Fintech och digitala tjänster.
◦    Tillgång till en marknad med 90 miljoner internetanvändare i Sydostasien.
◦    En portfölj med flera innehav där vår analys tyder på en tydlig och stor utvecklingspotential.
◦    Etablerad verksamhet i Sverige och Norden med flera innehav som går att notera inom överskådlig framtid. 
I närtid ska bolagen konsolideras och samtliga innehav inventeras avseende potential för utveckling och exit. Vi ser möjlighet att frigöra och skapa stora värden under 2020 vilket kommer skapa en stabil kapitalbas för nya investeringar på den svenska och asiatiska marknaden för digitala tjänster. Samtidigt kommer de avyttringar vi gör medföra en positiv resultatpåverkan.   

     

Likviditet och finansiering 
Koncernen hade vid periodens utgång 1,141 Mkr (745 tkr) i likvida medel. Per den 31 december, 2019, hade koncernen räntebärande skulder om 17,341 Mkr. 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier 
Per den 31 december 2019 uppgick Koncernens egna kapital till 8,951 Mkr (25,277 Mkr). Aktiekapitalet är fördelat på 656 655 270 aktier med ett kvotvärde om 0,015282. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. 

Nedskrivning 
Resultatet för helåret har belastats med -39,623 Mkr (-20,810 Mkr) i nedskrivning, jämte -39,623 Mkr (-20,810 Mkr) för fjärde kvartalet. Posterna avser primärt nedskrivningar av finansiella tillgångar (fordringar) i koncernbolag.

Aktien
Abelcos aktier handlas på NGM MTF under symbolen ABIG och innehar ISIN SE0003617075

Anställda
Per den 31 december 2019 hade Abelco Investment Group AB 11 anställda i Stockholm varav 11 män och 0 kvinnor. Utöver detta sysselsätter bolaget 1 konsult.  

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Utdelning
Styrelsen har för avsikt att föreslå ordinarie årsstämma att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret 2019.

Granskning
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

Mentor
Eminova Fondkommission AB är bolagets mentor och nås på 08 684 211 10.

Kommande rapporttillfällen
Abelco lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

 15 Maj 2020  Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm* 
 26 maj 2020  Delårsrapport januari – mars 2020
 26 augusti 2020  Delårsrapport januari – juni 2020
 29 november 2020   Delårsrapport januari – september 2020
 25 februari 2021  Bokslutskommuniké januari – december 2020

*Årsredovisning publiceras senast 4 veckor före årsstämma på bolagets hemsida, www.abelco.se

 

Kort om Portföljen
 
Green Ideas

Green Ideas har nu ett samarbete med Haldens kommun samt Karmöy kommun kring pyrol ysanläggning. Bolaget för även dialog med Veolia i syfte att etablera samarbete. Green Ideas har nu arbetat fram ett koncept och är redo att ta nästa steg.  Bolaget värderas i nuläget till ca 10 Mkr – Vårt ägande ca: 26%.  

Vopy
Vopy är vårt nyaste investering. Vopy är inom Neo bank segmentet där man siktar in sig på Telecom branschen och vill vara en så kallad enabler mot bolag som har stora kundklubbar. 
Bolaget värderas till ca: 65 mkr – Vårt ägande är ca: 8%. 

QuickBit 
Har under året efter sin börsintroduktion överträffat allas förväntningar. Intäkterna fortsätter åt rätt håll och aktien har en bra likviditet. Market Cap – 786 Mkr (191231) – Vår ägarandel 6,7% (plus teckningsoptioner). 

Hembad
I Hembad började året väldigt tufft, men efter att man strömlinjeformat sin affärsmodell har man nu hittat marknaden och man sålde fler badrum än föregående år. Kunderna inom segmentet börjar nu bli digitaliserade och detta gynnar bolaget som har en digitaliserad produkt och konsument resa. Hembad visar fortfarande en liten förlust under året men vi känner att bolaget har gjort om och gjort rätt och har en budget för 2020 som skall visa på lönsamhet. Bolaget värderas till 9 Mkr – vårt ägande är 100%. 
 
        
Zoomability 
Under året har vi succesivt sålt av Zoomability och har idag inget ägande. 

Real Holding
Under året har vi sålt av Real holding och har idag endast ett få antal aktier kvar. Ej värderat. 

TBS Yard
TBS erhöll sitt första LOI avseende ett fartyg värt ca 45 mkr. Tyvärr var upplägget med leasing och rederiverksamhet inte vägen för att stänga en finansiering. Vi omförhandlar just nu med kunden om ett annat upplägg. Under tiden arbetar teamet på att sälja andra komponenter inom sin kompositprodukt. Vi ser dock att det är väldigt långa ledtider till både en fartygs affär eller en försäljning av industriprodukter och håller oss försiktiga.  

 

Några av de nya innehaven

 
Fatberry  

Malaysia har en underutvecklad sakförsäkrings bransch. Branschen håller nu även på att avregleras och här ligger Fatberry helt rätt.  Bolaget har nu avtal med flera större försäkringsbolag och förväntas under året koppla in sin plattform för att kunna sälja försäkringar direkt till kund online.   
Bolaget ägs genom Fintech Asia Group – Värderas till ca: 102Mkr. Vårt ägande är ca: 52%. 

Icandy
Icandy har varit pressade på ASX listan då bolaget skulle delas ut till aktieägarna, efter beslut att bolaget skulle köra vidare har kursen pressats nedåt. Men vi känner nu att bolaget har många bra saker på gång. Man har kommit igång med publishing delen, samt delägare till rättigheterna till spelet Masterchef som skall släppas under 2020. Deras satsning på E Sport har även det gett mycket positiv feedback och vi känner att kursen snart kommer öka i värde. Market Cap var ca. 65 Mkr (191231) – Vårt ägande är ca: 56%. 

iSecrets
Har arbetat efter fel affärsmodell och efter vi skruvade på bolaget under andra halvan av 2019 har resultatet börjat komma mot en lönsamhet. Man har nu en mycket spännande B2B modell och skall exekvera denna under 2020. Värderas till 16 Mkr – vårt ägande är 47,5%.

Cloudaron
Cloudaron har en fungerade modell som genererar både intäkter och vinster. Deras SaaS plattform inom cloudstorage har idag redan stora kunder och genererar återkommande vinster för bolaget. Bolaget omsätter ca: 150 mkr med ca: 10% i vinst de senaste åren.  Bolaget ligger på Malaysiska Leap market som har en ganska låg handel för tillfället. Vi är inte operativa i bolaget, men har en önskan om att försöka byta lista.  Market Cap ca: 322 Mkr (191231) – Vårt ägande är 5,6%. 

Smartfunding 
I Smartfunding är vi operativa, dock innehar Smartfunding licenser som hyrs ut eller så skapar bolaget ett joint-venture med andra investerare som vill in på lånemarknaden i Singapore.
Bolaget ägs genom Fintech Asia Group – Värderas till ca: 102 Mkr – Vårt ägande är ca: 52%.
 

BEAM
Beam är en förvaringstjänst där företag eller privatpersoner kan förvara saker i förråd utanför staden och sedan begära hämtning av utvalda saker på beställning och mot en mindre avgift. Bolaget har skrivit avtal med Hertz och är lönsamt i Singapore. Bolaget skall nu även öppna i Kuala Lumpur. Bolaget värderas till ca. 4 Mkr – Vårt ägande är ca: 3,5%. 

iFashion Group 
iFashion group är en sammanslagning av flera e-handelsbolag och ett festivalbolag. Art box som driver festivalen är en av de största festivalerna i Sydostasien med över 800,000 besökare (fler än Singapore GP).  Gruppen såldes i slutet av 2018 till MC-Payment för en värdering på 24M AUD. Men genom en klausul drog vi ägare oss ur affären då förbehållet var att MC-Payment skulle börsintroduceras inom 6 månader, vilket inte infriades. Bolaget värderas till ca: 31 Mkr – Vårt ägande är ca: 16%. 
 

Abelco Investment Group (publ), den 25 februari 2020
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rooth, VD
Telefon: 073-536 77 33
E-post: Johan.rooth@abelco.se

Kenneth Arnström, styrelseordförande
Telefon: 070-092 95 55
E-post: kenneth.arnstrom@abelco.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2020.

  

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

February 25, 2020