Bolagsstämmokommuniké juni 2017

,

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att välja Henrik Sundewall (omval), Bengt Lagergren (omval) samt Kenneth Arnström (nyval). Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2018. Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 394 260 kronor, att fördelas bland styrelsens ledamöter enligt deras eget beslut. I beloppet inkluderas lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Årsstämman beslutade vidare om omval av Jenny Gentele ABC Revision AB som revisor. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Nyemission och emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Nyemission eller emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017.

Skills

Posted on

June 21, 2017