Delårsrapport för Abelco Investment Group AB (publ) för perioden JANUARI – SEPTEMBER 2017

Stora resurser och insatser har tillförts våra industriella investeringar i JVM Group AB, med tillhörande Mockfjärdshus AB och Hembad Sverige AB, samt i TBS Group AB, med tillhörande TBS Yard AB och det avyttrade TBS Industrial Properties AB.

JVM Group har krävt stora finansiella resurser vari Mockfjärdshus tvingats till att bromsa sin ursprungliga affärsidé med husbyggande och samtidigt utveckla ny riktning och strategi där andra fastighetsrelaterade projekt utvärderas löpande. Hembad, som till viss del drabbats negativt av systerbolaget Mockfjärdshus finansiella problem, har inte fullt ut klarat av att leverera den tillväxt som önskats om än att ytterligare investeringar nu görs för att leverera på den tillväxtstrategi som bolaget nu har.

TBS Group har genom sitt dotterbolag TBS Yard breddat sitt marknadserbjudande vari sälj- och utvecklingsresurser lagts på att möjliggöra denna applikationsbreddning och skapa en god position för framtida affärer, både av ny såväl som tidigare produktkaraktär. Avyttringen av TBS Industrial Properties syftar till en renodling av verksamheten inom TBS och skapar dessutom ett positivt resultat- och resurstillskott.

Av våra ägarandelsmässigt mindre investeringar kan nämnas att Umida Group AB (publ) indikerar god utveckling om än att kursutvecklingen inte varit fullt tillfredsställande. Quickbit har efter rapportperiodens utgång ansökt om notering på NGM MTF och vi följer denna utveckling. Fluffy Mountain (tidigare FikaBox) har ompaketerat sitt produkterbjudande gentemot detaljhandeln, vilket vi hoppas få anledning att återkomma till framöver avseende bolagets framtidsutsikter. PrettyClose (med tjänsten www.hotelinsider.com) är något sena i sin lansering, vari ambitionen nu är att accelerera processen under kommande period.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter för årets första nio månader uppgick till 39,2 MSEK (0,1 MSEK). Inom Mockfjärdshus och TBS Yard har nedskrivning av vissa skulder gjorts i enlighet med ackord som överenskommits, vilket totalt uppgår till ca 13,1 MSEK (0 MSEK) och ingår i koncernens totala intäkter.

Rörelsens kostnader

Koncernens kostnader för årets första nio månader uppgick till 45 MSEK (0,2 MSEK) och består i stort av de operationella kostnader som föreligger i våra ägarmässigt större innehav, såsom JVM och TBS, för vilka resultaträkningarna konsolideras i Abelco fullt ut. Abelco’s egna operativa kostnader bibehålls låga kopplade till en minimal anställd organisation jämte ett fåtal konsulter vilka anlitas på projektbasis.

Rörelseresultat

Koncernens rörelseresultat för årets första nio månader uppgick till -6,0 MSEK (-0,1 MSEK).

Resultat efter finansiella poster

Koncernens resultat efter finansiella poster för årets första nio månader uppgick till 9,1 MSEK (-7,4 MSEK), vari reavinst avseende avyttring av aktierna i TBS Industrial Properties är inkluderat. Fastigheten i TBS Industrial Properties värderades till 17 MSEK och reavinsten vid avyttringen av samtliga aktier i TBS Industrial Properties uppgick till ca 15,7 MSEK.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för koncernens första nio månader uppgick till 0,04 SEK (-1,10 SEK). Antalet aktier uppgick vid rapportperiodens slut till 256 600 000 aktier.

Finansiell ställning

Per den 30 september 2017 uppgick koncernens egna kapital till 34,5 MSEK (0,7 MSEK). Kassa för koncernen uppgick till 1,7 MSEK (0,2 MSEK).

Skills

Posted on

November 13, 2017