DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Nettoomsättningen uppgick till 6 541 KSEK (21 828 KSEK)

Totala intäkter uppgick till 8 808 KSEK (33 556 KSEK, varav 12 490 extraordinärt)

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -12 816 KSEK (874 KSEK)

Rörelseresultatet (EBITA) exkl. extraordinära poster, uppgick till -12 816 KSEK (-11 616 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 440 KSEK (-1 105 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster exkl. extraordinära poster uppgick till -16 440 KSEK (-13 595 KSEK)

Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar uppgick till -12 128 KSEK (-815 KSEK)

Nettoresultatet efter skatt och min., exkl. extraordinära poster uppgick till -12 128 KSEK (-13 305 KSEK)

Nettoresultat per aktie vid periodens slut* uppgick till -0,04 kr (-0,01 kr)

Nettoresultat per aktie vid periodens slut, exkl. extraordinära poster* uppgick till -0,04 kr (-0,09 kr)

Kassaflödet för perioden uppgick till -1 729 KSEK (8 948 KSEK)

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 814 KSEK (11 155 KSEK)

* 2018-06-30 fanns 320 750 000 aktier och 2017-06-30 fanns 156 600 000 aktier.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – JUNI 2018

  • Abelco minskar sitt ägande i Umida Group AB (publ) med 600.000 aktier för frigörande av kapital.
  • Investering i norska Green Ideas AS inför börsnotering.
  • Abelcos aktieägare erbjuds att teckna aktier i Hotel Insider Plc till samma villkor som Abelco.
  • Dotterbolagskoncernen TBS tecknar LOI kring samgående och planering för börsintroduktion.
  • Sven Hattenhauer utses till ny VD med tillträde 1 september 2018.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Abelco genomför kvittningsemission i syfte att öka ägandet i Quickbit eu AB med ytterligare 1 500 aktier.
  • Abelco minskar sitt ägande i Umida Group AB (publ) med resterande 600.000 aktier för frigörande av kapital. Därmed har Abelco avyttrat samtliga aktier i Umida Group AB (publ).
  • Abelco genomför kvittningsemission och minskar märkbart skuldbelastningen på balansräkningen.

VD-KOMMENTAR

Första halvåret – fortsatt förändring

Första halvåret 2018 har inneburit en fortsättning på den förändringsresa och renodling Abelco står inför. Strategin är fastlagd och innebär i korthet investeringar till rimlig värdering och med goda förutsättningar för börsnotering.

Vår egen portfölj av tjänsteutbud har byggts på, innehaven har analyserats och sorterats, ärvda tidigare investeringar är på säljlistan, planer för samtliga övriga innehav har fastslagits. Vårt erbjudande har därmed förtydligats och vässats samtidigt som dialog med framtida potentiella samarbetspartners utkristalliserats.

Städprocessen har fortsatt men närmar sig onekligen sitt slut. Att städa ända in i det sista är inte alltid kul men det måste göras. Viktigt är dock att söka städa inför det som komma skall, och i detta ligger välkomnandet av bolagets nye verkställande direktör, Sven Hattenhauer, som jag önskar ska ta över förutsättningar att skapa något enastående.

Planerna finns där och fortsatt finns tuffa beslut att ta, under resans gång, och det är jag övertygad om att bolagets nye VD kommer göra utan problem!

Sven har fokus! Och fokus är vad som nu behövs efter städningsprocessen och de alltför senarelagda noteringsprocesser som rått i de bolag vi inte haft full insyn – eller mandat att påverka – i.

Jag hoppas och tror att ni som aktieägare, kommer att få se och uppleva vad jag menar tids nog. Och när ni ”träffar” min efterträdare kommer ni tro mig!

Investeringstakt- & portföljbyggande

Vår förtydligade strategi ger klarhet kring vilket fokus vi skall ha, vilka krav vi har på potentiella investeringar och därmed potentiella innehav samt vilken form av effektiv kapitalstruktur det kräver och medför.

Genom detta fokus har vår s.k. ”lead-pipe” vuxit och samtidigt blivit förtydligad. Kort sagt, de möjligheter och investeringar som inte fullt ut lever upp till våra förväntningar och krav, i enlighet med strategin, nu får ett tydligt nej. Samtidigt får de möjligheter och investeringar som lever upp till våra krav fullt fokus och stöd från oss.

Vi kallar det ansvarsfullt ägande och där Abelco agerar för en roll som aktiv verksamhetsutvecklare. Något vi tar på stort allvar samtidigt som vi bedömer det vara bäst och förhoppningsvis mest framgångsrikt för våra aktieägare, både nu såväl som över tid.

Marknadskommunikation

Ambitionen sattes – högt. Materialiserandet från delar av portföljen att hålla utlovade deadlines har uteblivit jämfört med den grad vi – och säkert ni – önskat. Mot bakgrund av detta stärks vår tilltro till vår strategi investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar för börsnotering, än mer. Vår marknadskommunikation kommer återspegla vår strategi ytterligare framöver.

Såväl nu som över tid bedömer vi detta som bra – för dig som aktieägare!

2018 blir spännande

Vi har sagt det förut. Och vi står fast vi det – igen. Med det som genomförs, planer för framtid, tydliggjord strategi och ökat fokus i linje med strategi – då skapar vi avkastning genom ansvarsfullt ägande och långsiktigt värdeskapande.

Jag hoppas att du fortsatt vill följa med på vår resa.

Jag önskar min efterträdare all lycka och jag tror att ni som aktieägare kan vänta er stordåd från Sven!

Stockholm, 23 augusti 2018

Henrik Sundewall, VD

PORTFÖLJEN – I SAMMANDRAG

TBS Group

Med potential – och förhoppning – om att bli en ”juvel” i portföljen arbetar vi metodiskt vidare med verksamhetsutvecklingen i syfte att skapa inbrytningar mot nya marknadssegment och applikationsområden. Bolaget har förtjänstfullt påvisat sin förmåga genom att vinna såväl prototypbeställningar såväl som att bli offertgivande part i flera större sammanhang. Engagerade ägare, skarp kompetens och stor målmedvetenhet sammanfogad med nyfiket ledarskap skapar förutsättning för fortsatt fokuserad resa mot ett tydligt mål. Bolaget ägs idag till 51% av Abelco . Tydligt värdeutvecklande plan finns för bolaget, vilket vi kommer arbeta hårt för att förverkliga.

JVM Group

Abelco äger 100% av både Mockfjärdshus och Hembad, genom ägandet av JVM Group. Båda bolagen har stor utvecklingspotential inom sina respektive områden, vilket krävt stort engagemang såväl som mer finansiellt stöd än planerat under resans gång. Planer finns för båda bolagen i grupperingen, om än så klart olika då bolagens verksamhetsinriktningar skiljer sig. Med hänsyn till ägarbolaget Abelcos tydliggjorda strategi så befinner sig båda bolagen på Abelcos säljlista, vilket inte ska missuppfattas såsom ”negativt” utan snarare som ett förtydligande av Abelcos renodling där andra ägare kommer finna större synergier än vad Abelco gör i dessa bolag.

Umida Group AB (publ)

Abelcos ägande i Umida har under rapportperioden avyttrats till 50% och efter rapportperioden avyttrats fullt, i syfte att frigöra rörelsekapital.

Quickbit eu AB (publ)

Quickbit ansökte om notering hos NGM MTF under hösten 2017. Abelcos engagemang har ökat från inledande 3 375 000 aktier till att öka detta med ytterligare 1 500 000 aktier till totalt 4 875 000 aktier. Ambitionen från bolagets sida har uttryckligen varit att skapa förutsättning för notering av bolagets aktie. Efter diverse tillstånds-relaterande frågeställningar har bolaget föredömligt valt att finna tillståndslämplig lösning, varvid bedömningen är att bolaget kommer att fullfölja sin ambition mot notering av aktien inom inte alltför avlägsen tid.

Hotel Insider Plc

Hotel Insider har för avsikt att lansera sin disruptiva tjänst inom kort, i samband med att Abelcos aktieägare erhåller erbjudande om att teckna aktier i Hotel Insider till samma villkor som Abelco. Bolaget har varit måna om att verkligen lansera sig som ”förändrare” i en – till synes – mogen mångmiljardmarknad. Detta föranledde att Abelco gjort tilläggsinvesteringar i bolaget och dessutom avkrävt erbjudandeplikt gentemot Abelcos aktieägare till samma villkor, vilket alltså avses ske inom kort. Hotel Insider har en tydligt plan för egen börsnotering.

Zoomability Int AB (publ)

Abelcos ägande i Zoomability som utvecklar och säljer motordrivna hjälpmedel för personer med fysisk funktionsnedsättning uppgår till ca 10,7%. Zoomability har rönt stor uppmärksamhet i USA vilket skapar stor potential för sina kommersiella utsikter. Bolaget har för avsikt att noteras under 2018.

Green Ideas Group AB (publ)

Abelcos ägande i Green Ideas Group är baserat på Abelcos grundläggande strategi; investering till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco följer och stödjer bolaget i att uppnå denna målsättning.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN OCH ÖVRIGT

Omsättning och resultat

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 8,8 mkr (33,6 mkr). I denna större differens inkluderas inbromsningen av Mockfjärdshus, som står inför avyttring, i tillägg till ca 12,5 MSEK i extraordinära intäkter vilka genererades genom Mockfjärshus ackord som gavs laga kraft. Dotterbolaget Hembads accelererade säljfokus och betalningsmodell mot kund har ändrats och effekterna av detta har inte givit genomslag i utfallet i första halvåret. Istället är det sannolikt att effekten börjar synas ordentligt efter sommarperioden. TBS-gruppen har skapat en bra marknadskontakt med flertalet offerter som, i den mån offerterna materialiseras, bör kunna ge god utdelning. Även detta bör vi skönja efter sommaren.

Resultat efter skatt och minoritet uppgick till -12,1 mkr (-0,8 mkr, respektive -13,3 mkr efter extraordinära poster) vari fortsatta avvecklingskostnader för viss personal också belastat resultatet för första halvåret.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till -1,7 mkr 8,9 mkr). Differensen jämfört med föregående år kan te sig onaturlig, vilket primärt beror på föregående års nyemission. Det negativa kassaflödet för årets period härrör sig till primärt till kapitalbindning i finansiering av dotterbolag och övriga portföljbolag samt att inga avyttringar skett under perioden, vilket hade varit önskvärt såväl som planerat. Finansiering av portföljen sker genom upplåning jämte nyemissioner. Bolaget kommer också finansiera sig genom avyttring av tillgångar, om än att senarelagda noteringar av portföljbolag medför kapitalbindning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen och kalender

Publicering av Q3-rapport  2018                                   22 november 2018

Publicering av bokslutskommuniké 2018                      26 februari 2019

Notera: offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018, kl. 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)

Telefon:        +46 (0)76 877 00 00

E-post:          henrik.sundewall@abelco.se

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

August 23, 2018