DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

Nettoomsättningenuppgick till 2 431 KSEK (1 117 KSEK)

Totala intäkter uppgick till 2 638 KSEK (2 102 KSEK)

Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), uppgick till -5 082 KSEK (-1 925 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 147 KSEK (-2 576 KSEK)

Nettoresultatet efter skatt och minoritetsandelar uppgick till -4 679 KSEK (-1 759 KSEK)

Nettoresultat per aktie vid periodens slut* uppgick till -0,01 kr (-0,02 kr)

Kassaflödet för perioden uppgick till -1 672 KSEK (-590 KSEK)

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 871 KSEK (1 617 KSEK)

* 2018-03-31 fanns 320 750 000 aktier och 2017-03-31 fanns 105 000 000 aktier.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – MARS 2018

  •       Tilläggsinvestering i Hotel Insider Plc med kommande erbjudande till Abelcos aktieägare om nyteckning.
  •       Styrelse- och ledning förvärvar totalt 6.000.000 aktier i Abelco(2.000.000 aktier vardera).
  •       Optionsavtalom förvärv av 5% in fintechbolaget Financial Transactions Control Systems Sweden AB.
  •       Tilläggsinvestering i Quickbit eu AB (publ) inför kommande notering.
  •       DotterbolagskoncernenTBS vinner order från NKT HV Cables AB.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  •       Abelco minskar sitt ägande i Umida Group AB(publ) med 600.000 aktier för frigörande av kapital.
  •       Investering i norska Green Ideas AS inför börsnotering.

VD-KOMMENTAR

Första kvartalet – i förändring

Första kvartalet 2018 innebar, startskottet på den förändringsresa och renodling Abelco står inför. Strategin är fastlagd och innebär i korthet investeringar till rimlig värdering och med goda förutsättningar för börsnotering

Vår egen portfölj av tjänsteutbud har byggts på, innehaven har analyserats och sorterats, ärvda tidigare investeringar har hamnat på säljlistan, planer för samtliga övriga innehav har fastslagits. Vårt erbjudande har därmed förtydligats och vässats samtidigt som dialog med framtida potentiella samarbetspartners utkristalliserats. 

Att städa är inte alltid kul men det måste göras. Att städa sin egen oreda tillhör vardag. Att städa andras oreda är direkt improduktivt. Mot bakgrund av detta har vi sorterat portföljen, med tydliga planer och ibland tuffa beslut för respektive innehav. Det kan låta bryskt – vi kallar det hellre fokus. Fokus på vår strategi. Och den ska vi hålla oss till, oavsett ärvd ryggsäck.

Jag hoppas och tror att ni som aktieägare, kommer att få se och uppleva vad jag menar tids nog.

Investeringstakt & portföljbyggande

Vår förtydligade strategi ger klarhet kring vilket fokus vi skall ha, vilka krav vi har på potentiella investeringar och därmed potentiella innehav samt vilken form av effektiv kapitalstruktur det kräver och medför.

Genom detta fokus har vår s.k. ”lead-pipe” vuxit och samtidigt blivit förtydligad. Kort sagt, de möjligheter och investeringar som inte fullt ut lever upp till våra förväntningar och krav, i enlighet med strategin, nu får ett tydligt nej. Samtidigt får de möjligheter och investeringar som lever upp till våra krav fullt fokus och stöd från oss.

Vi kallar det ansvarsfullt ägande och där Abelco agerar för en roll som aktiv verksamhetsutvecklare. Något vi tar på stort allvar samtidigt som vi bedömer det vara bäst och förhoppningsvis mest framgångsrikt för våra aktieägare, både nu såväl som över tid.

Marknadskommunikation

Ambitionen sattes – högt. Materialiserandet från delar av portföljen att hålla utlovade deadlines har uteblivit jämfört med den grad vi – och säkert ni – önskat. Mot bakgrund av detta stärks vår tilltro till vår strategi investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar för börsnotering, än mer. Vår marknadskommunikation kommer återspegla vår strategi ytterligare framöver.

Såväl nu som över tid bedömer vi detta som bra – för dig som aktieägare!

2018 blir spännande

Vi har sagt det förut. Och vi står fast vi det. Med det som genomförs, planer för framtid, tydliggjord strategi och ökat fokus i linje med strategi – då skapar vi avkastning genom ansvarsfullt ägande och långsiktigt värdeskapande.

Jag hoppas att du fortsatt vill följa med på vår resa.

Stockholm, 24 maj 2018

Henrik Sundewall, VD

PORTFÖLJEN – I SAMMANDRAG

TBS Group

Med potential – och förhoppning – om att bli en ”juvel” i portföljen arbetar vi metodiskt vidare med verksamhets-utvecklingen i syfte att skapa inbrytningar mot nya marknadssegment och applikationsområden. Bolaget har förtjänstfullt påvisat sin förmåga genom att vinna såväl prototypbeställningar såväl som att bli offertgivande part i flera större sammanhang. Engagerade ägare, skarp kompetens och stor målmedvetenhet sammanfogad med nyfiket ledarskap skapar förutsättning för fortsatt fokuserad resa mot ett tydligt mål. Bolaget ägs idag till 51% av Abelco . Tydligt värdeutvecklande plan finns för bolaget, vilket vi kommer arbeta hårt för att förverkliga.

JVM Group

Abelco äger 100% av både Mockfjärdshus och Hembad, genom ägandet av JVM Group. Båda bolagen har stor utvecklingspotential inom sina respektive områden, vilket krävt stort engagemang såväl som mer finansiellt stöd än planerat under resans gång. Planer finns för båda bolagen i grupperingen, om än så klart olika då bolagens verksamhetsinriktningar skiljer sig. Med hänsyn till ägarbolaget Abelcos tydliggjorda strategi så befinner sig båda bolagen på Abelcos säljlista, vilket inte ska missuppfattas såsom ”negativt” utan snarare som ett förtydligande av Abelcos renodling där andra ägare kommer finna större synergier än vad Abelco gör i dessa bolag.

Umida Group AB (publ)

Abelcos ägande i Umida uppgår, efter en avyttring under Q1 2018, till ca 5%. Umida är fortsatt högintressant och har med sin förstärkta ledning under senare tid fortsatt vinna flera viktiga upphandlingar på Systembolaget och även från andra nordiska monopol. Bolaget har även fortsatt att genomföra strategiskt viktiga förvärv som stärker synergipotentialen ytterligare på ett förtjänstfullt sätt. Umida är noterade på AktieTorget.

Quickbit eu AB (publ)

Quickbit ansökte om notering hos NGM MTF under hösten 2017. Abelcos engagemang har ökat från inledande 3 375 000 aktier till att öka detta med ytterligare 1 500 000 aktier till totalt 4 875 000 aktier. Ambitionen från bolagets sida har uttryckligen varit att skapa förutsättning för notering av bolagets aktie. Efter diverse tillstånds-relaterande frågeställningar har bolaget föredömligt valt att finna tillståndslämplig lösning, varvid bedömningen är att bolaget kommer att fullfölja sin ambition mot notering av aktien inom inte alltför avlägsen tid.

Hotel Insider Plc

Hotel Insider har för avsikt att lansera sin disruptiva tjänst inom kort, i samband med att Abelcos aktieägare erhåller erbjudande om att teckna aktier i Hotel Insider till samma villkor som Abelco. Bolaget har varit måna om att verkligen lansera sig som ”förändrare” i en – till synes – mogen mångmiljardmarknad. Detta föranledde att Abelco gjort tilläggsinvesteringar i bolaget och dessutom avkrävt erbjudandeplikt gentemot Abelcos aktieägare till samma villkor, vilket alltså avses ske inom kort. Hotel Insider har en tydligt plan för egen börsnotering.

Zoomability Int AB (publ)

Abelcos ägande i Zoomability som utvecklar och säljer motordrivna hjälpmedel för personer med fysisk funktionsnedsättning uppgår till ca 10,7%. Zoomability har rönt stor uppmärksamhet i USA vilket skapar stor potential för sina kommersiella utsikter. Bolaget har för avsikt att noteras under 2018.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN OCH ÖVRIGT

Omsättning och resultat

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 2,6 mkr (2,1 mkr). Dotterbolaget Hembads accelererade säljfokus och betalningsmodell mot kund har ändrats och effekterna av detta har inte givit genomslag i utfallet i första kvartalet. Istället är det sannolikt att effekten börjar synas ordentligt efter sommarperioden. TBS-gruppen har skapat en bra marknadskontakt med flertalet offerter som, i den mån offerterna materialiseras, bör kunna ge god utdelning. Även detta bör vi skönja efter sommaren.

Resultat efter skatt och minoritet uppgick till -4,7 mkr (-1,8 mkr) vari råvaruinköp drivit upp kostnadsbilden samtidigt som avvecklingskostnader för viss personal också belastat resultatet för första kvartalet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till -1,7 mkr (-0,6 mkr). Det negativa kassaflödet härrör sig till kapitalbindning i finansiering av dotterbolag och övriga portföljbolag samt att inga avyttringar skett under perioden. Finansiering av portföljen sker genom upplåning jämte nyemissioner. Bolaget kommer också finansiera sig genom avyttring av tillgångar, om än att senarelagda noteringar av portföljbolag medför kapitalbindning.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas 19 juni 2018 i Stockholm, enligt kallelse. 

Kommande rapporttillfällen och kalender

Publicering av Q2-rapport  2018                                   23 augusti 2018

Publicering av Q3-rapport  2018                                   22 november 2018

Publicering av bokslutskommuniké 2018                      26 februari 2019

Notera: offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018, kl. 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ)

Telefon:        +46 (0)76 877 00 00

E-post:          henrik.sundewall@abelco.se

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

May 24, 2018