DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018 ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL) – NGM MTF

EKONOMISK ÖVERSIKT KVARTAL 3 Tredje kvartalet
Jul-sept Jul-sept Förändring
Tkr 2018 2017
Intäkter exkl extraordinära poster 4 520 4 298 222
Extraordinära poster; ackordsjustering Mockfjärdshus 0 1 381 -12 292
Intäkter 4 520 5 679 -1 159
Rörelseresultat exkl extraordinära poster -2 965 -7 383 4 418
Extraordinära poster; ackordsjustering Mockfjärdshus 0 1 381 -21 371
Rörelseresultat -2 965 6 002 3 037
Rörelseresultat efter finansiella poster exkl extraordinära post -4 453 -6 903 2 450
Extraordinära poster; ackordsjustering Mockfjärdshus 0 1 381 -1 381
Extraordinära poster; avyttring TBS Industrial Properties 0 15 692 -15 692
Rörelseresultat efter finansiella poster -4 453 10 170 -14 623
Resultat per aktie, i kronor, exkl extraordinära poster -0,007 -0,021 0,014
Resultat per aktie vid resp periodslut, i kronor -0,007 0,016 -0,022
Likvida medel vid periodens utgång 1 174 1 689 -515
Antal aktier vid resp periodslut 501 750 000 256 600 000 245 150 000

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2018

 • TBS Yard levererade sitt första skarvhus till NKT Cables.
 • Abelco ökade innehavet i QuickBit eu AB (publ) via en kvittningsemission till totalt 4.875.000 aktier.
 • Förstärkt balansräkningen via en kvittningsemission på 16,1 mkr.
 • TBS Yard tecknar samarbetsavtal med Windy Boats samt Bra Bullerplank AB.
 • TBS Yard ingår LOI med Green City Ferries AB.
 • Teckningsoptionen TO1 i Abelco noterades för handel.
 • Ny VD i Abelco köper aktier och optioner för 500.000 kr.
 • Abelco avvecklar helt sitt ägande i Umida Group AB för frigörande av kapital.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Abelco erhåller delåterbetalning om 10,6 MSEK på tidigare utlåning till fastighetsprojektet Spiran 1 i Råsunda.
 • Abelco fullföljer planerad tilläggsinvestering i norska Green Ideas AS.
 • Abelco ökar sin ägarandel i TBS Gruppen till totalt 70%.
 • Abelcos vd Sven Hattenhauer erhåller styrelseplats i QuickBit eu AB (publ).
EKONOMISK ÖVERSIKT
JANUARI – SEPTEMBER 2018
Nio månader
jan-sept jan-sept Förändring
Tkr 2018 2017
Intäkter exkl extraordinära poster 11 328 17 864 -6 536
Extraordinära; ackordsvinst Mockfjärdshus 0 12 292 -12 292
Extraordinära; omsättn. Mockfjärdshus, ej resultatpåverkande 0 7 879 -7 879
Extraordinära; intäkter TBS Properties, avyttrat 0 1 200 -1 200
Intäkter 11 328 39 235 -27 907
Rörelseresultat efter avskrivningar exkl extraordinära -16 266 -19 288 3 022
Extraordinära; resultatpåverkande intäktsposter 0 13 492 -13 492
Rörelseresultat efter avskrivningar -16 266 -5 796 -10 470
Rörelseresultat efter finansiella poster exkl extraordinära -20 894 -20 119 -775
Extraordinära; resultatpåverkande intäktsposter 0 13 492 -13 492
Extraordinära; avyttring TBS Industrial Properties 0 15 692 -15 692
Rörelseresultat efter finansiella poster -20 894 9 065 -29 959
Resultat efter skatt och minoritet, exkl extraordinära -15 538 -11 099 -4 439
Extraordinära; summerat från intäkter ovan, minoritet 0 6 611 -6 611
Extraordinära; avyttring TBS Industrial Properties, minoritet 0 7 689 -7 689
Rörelseresultat efter skatt och minoritet -15 538 3 201 -18 739
Resultat per aktie, i kronor, exkl extraordinära -0,031 -0,041 0,010
Resultat per aktie vid resp bokslutsdag, i kronor -0,031 0,013 -0,043
Kassaflöde -1 369 -518 -851
Likvida medel vid periodens utgång 1 174 1 689 -515
Antal aktier vid resp periodslut 501 750 000 256 600 000 245 150 000

KOMMENTARER EXTRAORDINÄRA POSTER JAN – SEPT 2017

Under tredje kvartalet 2017 avyttrades TBS Industrial Properties, I bolaget ingick bl a den industrifastighet som TBS Yard använder. Försäljningen har bokförts som resultat från försäljning av finansiella tillgångar med totalt 15.692 tkr.

I TBS Industrial Properties fanns även löpande intäkter vilka bokförts som övriga rörelseintäkter till ett värde av 1.200 tkr.

Under 2017 avslutades en rekonstruktion av Mockfjärdshus i vilken ackordsvinster uppstod om totalt 12.292 tkr, vilka redovisats under andra kvartalet 2017 som övriga rörelseintäkter. Av dessa har 1.381 tkr justerats i tredje kvartalet 2017.

Under 2017 fram till avslutad rekonstruktion, fanns i Mockfjärdshus en omsättning på totalt 7.879 tkr vilken har bokförts som nettoomsättning i bolaget. Intäkterna är inte resultatpåverkande eftersom de medför ungefär lika stora kostnader som intäkter.

VD-KOMMENTAR

Tredje kvartalet – på väg upp

Tredje kvartalet 2018 medförde en vändning där verksamheten i våra innehav har vitaliserats högst betydligt. Nu är förutsättningarna på plats för att göra våra dotterbolag till vinstgivande verksamheter – på sikt räknar vi med att från dotterbolagen erhålla utdelning samt återbetalning av tidigare utlåning.

Syftet med vår verksamhet är att bidra till värdeökningar i de investeringar vi gör, och därigenom öka vårt börsvärde till glädje för våra aktieägare.

Den förändring och renodling av våra innehav som påbörjades hösten 2017 har nu konkretiserats. Med enstaka undantag har våra innehav tydliga handlingsplaner för noteringar under 2019.

Så långt det är möjligt, arbetar vi nära ledningen i respektive bolag för att därigenom kunna bidra till att lagda planer levereras så fort det är möjligt. Nu gäller fokus, handlingskraft och hårt arbete i samtliga våra bolag.

Starkare kassa

Vår tidigare hårt ansträngda kassasituation har förbättrats betydligt i och med de återbetalningar som skett från Spiran med drygt 10 msek.

En del av pengarna har använts för att öka vårt innehav i TBS gruppen där vi har stora förväntningar på snar orderingång. Med kvarvarande kapital står vi nu bra rustade att stötta våra bolag i deras framgångsresa.

Kommande noteringar

Efter lång väntan och många förseningar upplever vi nu att notering äntligen närmar sig, både avseende QuickBit och Zoomability.

Under kommande år ser vi möjlighet att notera flera av våra övriga innehav, mer om det när detaljerna tar form den närmaste tiden.

Investeringstakt- & portföljbyggande

För att bygga en portfölj krävs kapital. Det erhåller vi vid avyttring, noteringar samt vid utdelning från dotterbolag. Istället för att göra nya förvärv har vi valt att fokusera våra insatser på att uppnå noteringar och utdelningar från våra innehav.

Vi investerar för att få avkastning på kortast möjliga tid, i steg två kan vi med friska pengar göra nya förvärv och på så sätt bygga en frisk och lönsam portfölj över tid.

Vi kallar det ansvarsfullt ägande och där Abelco agerar för en roll som aktiv verksamhetsutvecklare – och det tar vi på stort allvar samtidigt som vi bedömer det som bäst och förhoppningsvis mest framgångsrikt för våra aktieägare, både på kort och på lång sikt.

Marknadskommunikation

Ofta har marknaden förväntningar på mycket frekvent kommunikation i tid och otid. Vi har istället valt att kommunicera väsentliga händelser när sådana finns och därmed satsa på kvalitet istället för kvantitet vad gäller PM.

Det innebär att frekvensen av PM fortsatt kommer att bli oregelbunden och följa de faktiska händelserna i våra innehav.

Full fart framåt

2018 har varit en tuff resa vilket även återspeglats i aktiekursen. Vi har städat väl och positionerat oss för förändring. Våra dotterbolag liksom våra innehav sjuder av fokus och energi, något som kommer ge avtryck i framtida rapporter.

Nu styr vi mot 2019 med mycket höga förväntningar på snabb tillväxt, försäljningsökningar, noteringar och ett trevligt kassaflöde. Välkommen till Abelco 2.0.

Stockholm, 22 november 2018

Sven Hattenhauer, VD och koncernchef

PORTFÖLJEN – I SAMMANDRAG

TBS Group

Med potential att bli en ”juvel” i portföljen arbetar TBS metodiskt vidare på två fronter.

Marine

I affärsområdet ”Marine” har vi upplevt en positiv förändring i marknaden de senaste 6 månaderna. Det stora antalet havsbaserade vindkraftverk som byggts det senaste decenniet, börjar nu kräva underhåll, samtidigt som fler vindkraftsparker byggs i hög takt. Resultatet är en kraftigt ökad efterfrågan på underhållstjänster som i sin tur kräver fler fartyg än tidigare.

Inom passagerartrafiken sker en mycket snabb omställning till fartyg med andra drivlinor än traditionell diesel. Främst efterfrågas el- och gasdrift i olika kombinationer. TBS teknik att bygga katamaranskrov i kolfiberkomposit passar mycket väl in i den efterfrågan som nu växer fram. Med våra samarbetspartners erbjuder vi närmast unika lösningar där skrov, drivlinor och annan teknik samverkar till både miljövänliga och energieffektiva fartygslösningar.

Som ett resultat av ökad efterfrågan från marknaden i kombination med de attraktiva tekniska lösningar TBS besitter, har offertläget på kort tid ökat markant. Fram till idag har TBS haft nöjet att offerera kompletta fartygslösningar i olika storlekar och sammanhang till ett värde av drygt 500 MSEK, utöver detta finns ett antal påbörjade processer som förväntas leda till offert inom kort. Samtliga offerter har enligt kunderna aviserats för avslut inom 1-6 månader från idag.

Vi upplever dels ett mycket nära samarbete med kunder som har betalningsförmåga samtidigt som antalet konkurrerande lösningar är lågt. En rimlig bedömning är att 20-50% av offerterna leder till order. Under 2018 har TBS förstärkt sina samarbeten med viktiga underleverantörer i Sverige, Tyskland och Turkiet, företaget kan idag med kort varsel öka sin tillverkningskapacitet för att möta en förväntat ökad orderingång.

Offertläget i kombination med den unika teknik TBS besitter har varit avgörande för Abelcos beslut att tidigare i höst öka sitt ägande i bolaget.

Industry

I affärsområdet ”Industry” sker produktutveckling och säljåtgärder i syfte att öppna upp nya tillämpningar och marknadssegment. TBS har öppnat samarbeten inom områden som skarvhus, balkongplattor, byggbodar, bullerplank (stolpar och markskivor), elskåp (containers för transformatorer, reservkraftverk, teknikutrustning), gasolskåp, påbyggnader till lastbilar, mm.

Flera av dessa tillämpningar har resulterat i skarpa kundförfrågningar där nu tekniktestning och offertförberedande arbete pågår. Inom tillämpningar som skarvhus, bullerplank samt skrovkomponenter (Windy Boats) sker redan löpande leveranser i olika omfattning.

Potentialen inom affärsområdet uppgår de närmaste åren till ca 30 MSEK på årsbasis, vi förväntar oss flera avgörande beställningar under Q1-Q2 2019.

JVM Group

Abelco äger 100% av Mockfjärdshus genom ägandet av JVM Group. Bolaget, som befinner sig på Abelcos säljlista, har stor utvecklingspotential för rätt köpare som kan finna större synergier än vad Abelco gör i dessa bolag. Dialog pågår för närvarande med flera tilltänkta köpare.

Hembad AB

Mikael Hellgren, VD på Hembad har med sina medarbetare på kort tid förbättrat bolagets förutsättningar. Under våren sänktes driftskostnaderna med nästan 50% samtidigt som försäljningsvolymerna bibehölls. Det viktiga samarbetet med olika underentreprenörer har förstärkts och medfört ännu effektivare leveransprocesser. Från kraftiga förluster under våren 2018, har man lyckats vända utvecklingen till ett blygsamt positivt resultat och kassaflöde. Hembad har fortfarande en bit kvar innan företaget är på fast mark men utvecklingen går åt rätt håll. Med det engagemang och den kompetens medarbetarna på Hembad har, är vi helt trygga i en fortsatt positiv utveckling för företaget.

Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding har under dess nya ledning genomfört en turn-around både avseende strategi och lönsamhet. Bolagsledningen tog över ett sargat bolag med extremt hög belåning och snitträntekostnader på + 8%. Efter ett års arbete bedömer vi att man ”bottnat ur” och kan påbörja sin tillväxtresa vilket bolaget också tydligt kommunicerat. Samtliga viktiga nyckeltal har förbättrats kvartal för kvartal och man har nu skapat ett renodlat och lönsamt bolag med en sund belåningsgrad, en förutsättning för att kunna växa. Vi tror mycket på Real men räknar med att det tar fortsatt tid innan bolaget är tillbaka på vår ingångsvärdering.

Green Ideas Group AB (publ)

Green Ideas Group AB (publ) genomför nu förvärvet av samtliga aktier i norska Green Ideas AS, varefter verksamheten – som består av utveckling och försäljning av tekniska lösningar inom miljö- och återvinning – kommer ha verksamhet i Sverige, Norge och Turkiet. Abelcos ägande uppgår idag till 10% vilket ökas till drygt 25% i samband med tidigare kommunicerat ökad investering i och med etableringen av den nya koncernstrukturen i Green Ideas Group AB. Bolaget har för avsikt att noteras under slutet av 2019.

Quickbit eu AB (publ)

Abelcos engagemang i bolaget är 4 875 000 aktier. Med en styrelseplats kan vi mer aktivt delta i QuickBits listningsprocess samt fortsatta utveckling.

QuickBit har sedan hösten 2017 utvecklat och förändrat sitt erbjudande. Bolaget erbjuder säkra betallösningar till bl.a. e-handel genom blockchain-teknik med kryptovaluta som värdebärare. Transaktionerna sker med spårbarhet vilket minimerar riskerna för bedrägeri. Nya regelverk, mobilteknologi och en alltmer gränslös värld skapar enorma affärsmöjligheter för QuickBits lösningar.

Vår uppfattning är att året som gått utgjort synnerligen välinvesterad tid. QuickBit har nu ett starkare erbjudande och därmed bättre förutsättningar än tidigare att skapa en lönsam verksamhet. Målet är att utan dröjsmål notera bolaget, en process som QuickBit drivit engagerat och professionellt det senaste året och som nu är i sin slutfas.

Hotel Insider Plc

Hotel Insider arbetar vidare med att lansera sin disruptiva tjänst för hotellbokning. Vissa tekniska och resursmässiga utmaningar har gjort att arbetat har försenats. Vi bedömer att lansering kan ske först om 6-9 månader.

Bolaget är måna om att verkligen lansera sig som ”förändrare” i en etablerad mångmiljardmarknad i syfte att uppnå tydliga konkurrensfördelar. Hotel Insider har en tydligt plan för egen börsnotering när tjänsten väl har lanserats gentemot marknaden.

Zoomability Int AB (publ)

Abelcos ägande i Zoomability uppgår till ca 10,7%. Bolaget utvecklar och säljer motordrivna hjälpmedel för personer med fysisk funktionsnedsättning. Zoomability har rönt stor uppmärksamhet i USA vilket skapar stor kommersiell potential. Bolaget har efter en mognadsprocess nu ambitionen att noteras under början av 2019.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Omsättning och resultat

Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 4,5 mkr (4,3 mkr exkl. extraordinära poster). TBS Yard levererade, mycket glädjande, sitt första skarvhus, vilket bidrog till en viss tillväxt för TBS Yard för kvartalet. TBS Yard har under kvartalet genomfört flera kostnadssänkande åtgärder, men fokus ligger här främst på att förvalta den stora offertförfrågan som uppstått senaste månaderna. Även dotterbolaget Hembad har förbättrat offertläget och har en positiv utveckling under kvartalet.

Hårt arbete har lagts på kostnadssänkningar och högre leveranseffektivitet, vilket har medfört ett blygsamt men ändå positivt resultat för kvartalet. Förlust vid försäljning av aktier i Real Holding AB och Umida Group AB påverkade resultatet negativt med 1,6 mkr. Trots förlusterna vid försäljning av aktierna var resultatet markant bättre än samma period 2017.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,5 mkr (-5,5 mkr exkl. extraordinära poster).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens kassaflöde uppgick till -1,4 mkr (-0,5 mkr). Det negativa kassaflödet härrör sig till kapitalbindning i finansiering av dotterbolag och övriga portföljbolag samt att inga avyttringar skett under perioden. Finansiering av portföljen sker genom upplåning jämte nyemissioner. Bolaget kommer också finansiera sig genom återbetalning av tidigare utlåning till dotterbolag samt avyttring av tillgångar, om än att senarelagda noteringar av portföljbolag medför kapitalbindning.

Övriga skulder (55 mkr) härrör sig i fakturerade men ej upparbetade intäkter i TBS Yard (37,5 mkr) samt hyresskulder i TBS Yard som till största del har amorterats av efter periodens slut. Dessa upparbetade intäkterna härrör sig till fartygskontrakt som ännu inte har realiserats, varvid ett nära motsvarande belopp (38,7 mkr) finns som kortfristig fordran. Posterna är i det närmaste resultatneutrala i händelse av att nämnd fartygsaffär inte realiseras.

ÖVRIGT

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen och kalender

Publicering av bokslutskommuniké för 2018:  26 februari 2019

Notera: offentliggörande

Denna information är sådan som Abelco Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018, kl. 08:00 CET.

Information och kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD och koncernchef Abelco Investment Group AB (publ)
Telefon: +46 (0)72 303 71 00
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

November 22, 2018