Förtydligande kring årsredovisningen 2017

,

Värdering av fordringar i dotterdotterbolaget TBS Yard AB 

TBS Yard har tidigare avtalat med den aktuella kunden om produktion och leverans av fartygsdelar i komposit. Avtalet har undertecknats av bägge parter och blir ömsesidigt bindande när betalning skett i någon form. Kunden betalade 100.000 SEK vid avtalets tecknande varvid avtalet trädde i kraft. Enligt avtalsvillkoren hade TBS Yard nu rätt att förskottsfakturera 37.254.000 vilket också har genomförts.

Ingen leverans eller produktion har ännu skett, TBS Yard har inte ådragit sig några kostnader för denna affär. Förskottsfakturan har bokförts både som fordran och som skuld till kund enligt gällande redovisningspraxis. Det innebär att TBS Yard har en fordran på hela beloppet samt en lika stor skuld i balansräkningen, dessa poster tar därmed ut varandra.

Den aktuella ordern avser fartygskomponenter. För kunden är projektet betydligt större än ordern till TBS Yard och kunden söker fortfarande en lösning på finansieringen av projektet. Att säkerställa finansiering för så här stora projekt kan gå fort men kan även ta flera år. Enligt företagsledningen för TBS Yard är detta inte en ovanlig situation inom varvsindustrin och de är fullt beredda på att processen i värsta fall kan dra ut i flera år till, även om förhoppningen är att produktionen ska komma igång det närmaste året.

När avtalet ingicks bokförde TBS Yard en royalty på 5.000.000 kr, även detta enligt gällande praxis i branschen. Royaltyn har bokförts som intäkt i resultatet och som fordran i balansräkningen. Betalning sker när avtalet aktiveras för leverans, dvs när kunden har löst sin finansiering av projektet – något som företagsledningen på TBS Yard i nuläget bedömer kommer att ske.

Om kunden inte lyckas lösa sin finansiering så faller avtalet. Det finns förstås en risk för att detta kan inträffa även om ledningen för TBS Yard bedömer den som liten. I detta ”worst-case” scenario händer följande med Abelcos redovisning.

  1. Fakturan på 37.254.000 kr krediteras samtidigt som skulden på samma belopp hävs, det bokförda resultatet påverkas därmed inte av denna post.
  2. Den bokförda royaltyn på 5.000.000 kr krediteras och kundfordran skrivs av. Detta påverkar därmed resultatet negativt. Eftersom Abelco äger 51% av TBS Group som i sin tur äger 73,88% av TBS Yard, är vår riskexponering 37,68% av 5.000.000 kr dvs 1.884.000 kr.

Affärsrisken för Abelco, för den händelse att TBS Yards kund inte kan säkerställa sin finansiering, uppgår till 1.884.000 kr – och uppstår i så fall i framtiden. 

Att kunden inte lyckats lösa sin finansiering medför givetvis en affärsrisk och medföljande svårighet att bedöma huruvida betalningsförmåga finns eller ej – detta har vår revisor Jenny Gentele påtalat i sin revisionsberättelse och där gjort klart att hon “saknar adekvata underlag som säkerställer värdet av dessa poster”.

“Jag har anmärkt på att de aktuella kundfordringarna (som bokförts som förskott från kund) saknar tillräckliga underlag för att värdet på dessa ska kunna säkerställas. Termen ‘förskott från kund’ innebär att kundfordringarna även är bokförda som skuld till kund och att en förlust av fordran därmed inte skulle vara resultatpåverkande. Detta faktum har uppenbarligen inte framkommit med tillräcklig tydlighet av tidigare kommentarer i årsredovisningen.” säger Jenny Gentele, revisor på ABC revision som reviderat Abelcos årsredovisning.

Värdering av dotterbolaget TBS Group ABs aktieinnehav 

TBS Yard ABs huvudägare TBS Group ABs innehav i Real Holding i Sverige AB uppgick per bokslutsdagen till 30.509.960 aktier (ca 13%). Innehavet var tidigare i balansräkningen upptaget till anskaffningsvärdet 0,50 kr per aktie.

Bolagets revisor Jenny Gentele anser att innehavet i Real Holding ska värderas efter den kurs som råder vid balansdagen, dvs 2017-12-31 – om den kursen är lägre än kursen vid avlämnandet av årsredovisningen. Kursen i Real Holding har fallit under våren vilket enligt revisor Jenny Gentele borde medföra en nedskrivning av innehavets värde med ca 7 MSEK. Denna nedskrivning skulle då medföra en resultatförsämring med ca 3,5 MSEK  för Abelcos räkning (med 51% ägarandel i TBS).

Abelco anser att aktiekursen i Real Holding måste ses som relativt volatil varför det är problematiskt att en given dagskurs medför en så omfattande resultatpåverkan. Abelco är också av uppfattningen att kursen i Real Holding varit under press och att förutsättning för återhämtning till nivåer i linje med anskaffningsvärdet föreligger, varför Abelco anser att nedskrivning av bokfört värde inte bör ske i nuläget, givet Abelcos långsiktighet i sitt ägande. I denna fråga har Abelco och bolagets revisor Jenny Gentele olika åsikter vilket ligger till grund för revisor Jenny Genteles reservation emot koncernens resultatredovisning.

För mer information, vänligen kontakta: 

Henrik Sundewall, VD 

Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se 

Telefon: +46 (0)76 877 00 00 

Om Abelco Investment Group AB (publ) 

Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå. 

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2018. 

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

June 18, 2018