Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

,

A. Rätt att delta på stämman m.m. 

Anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 13 juni 2018, dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 13 juni 2018, via e-post till: info@abelco.se eller via brev till Abelco Investment Group AB (publ), att: ”AGM 2018”, Box 55979, 102 16 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.abelco.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen den 13 juni 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande och godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut om:

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning; 

(b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

(c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

11. Val av styrelse och revisor 

12. Beslut om antagande av ny bolagsordning

13. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler 

15. Särskilt bemyndigande för styrelsen 

16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 8(b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Punkt 9 – Beslut om styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter med 100 000 kronor (exklusive sociala avgifter) och till styrelsens ordförande med 200 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Bolagsstämman föreslås besluta att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Henrik Sundevall, Kenneth Arnström och Sven-Erik Hattenhauer som ordinarie styrelseledamöter.

Bolagsstämman föreslås vidare, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Jenny Louise Gentele till Bolagets revisor.

Punkt 12 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

För att möjliggöra den minskning av Bolagets aktiekapital som föreslås i punkt 13 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningens aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 konor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Bolagsordningens § 4 ska därmed ha följande lydelse:

” Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor”

I övrigt föreslås någon mindre språklig ändring. Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt 12 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 28 867 500 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Det noteras att Bolagsverkets tillstånd till beslut om minskning av aktiekapitalet erfordras. Efter det att minskningsbeslutet registrerats uppgår aktiekapitalet till 3 207 500 kronor.

Det föreslagna beslutet genomförs som ett led i att skapa ett större spann mellan Bolagets fria och bundna kapital, liksom mellan bolagets aktiekurs och aktiernas kvotvärde.

Minskningsbeslutet förutsätter en ändring av Bolagets bolagsordning enligt punkt 12.

Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt 13 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 14– Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 14 kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 15 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 320 750 000 aktier och röster.

Stockholm i maj 2018

Abelco Investment Group AB (publ)

Styrelsen 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i bolag med förutbestämd kravprofil. Verksamhets- och affärsutvecklings-fokus med tydligt värdeskapande skapar förutsättning för tydlig s.k. exit-horisont. Abelco skapar därmed investerings-förutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018. 

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

May 17, 2018