Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

Den som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 11 december 2019,

dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 13 december 2019, via e-post till: info@abelco.se eller via brev till Abelco Investment Group AB (publ), att: ”EGM 2019”, Box 55979, 102 16 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

Ombud m.m.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.abelco.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att deltaga i stämman, genom förvaltares försorg låta omregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken på avstämningsdagen. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om sådan omregistrering i god tid före avstämningsdagen den 11 december 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

B. Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande på stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Framläggande och godkännande av dagordning
  7. Beslut om ändring av bolagsordning
  8. Särskilt bemyndigande för styrelsen
  9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 4 § avseende gränserna för aktiekapitalets storlek ändras från nuvarande lägst 7 641 000 kronor och högst 30 564 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Bolagsordningens 4 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor”.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens 5 § avseende gränserna för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000 till lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000. Bolagsordningens 5 § föreslås därmed få följande lydelse:

”Antal aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000”.

Styrelsen föreslår även att vissa mindre språkliga justeringar görs i bolagsordningen.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslutet förutsätter även att beslut fattas på kommande bolagsstämma den 17 december 2019 om kvittningsemission respektive emission av konvertibler.

Punkt 8 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Föreslås att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bolaget har 656 655 270 aktier och röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB’s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i november 2019

Abelco Investment Group AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:
Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

 

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

November 14, 2019