KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 13.30 i Stockholm, beslutades följande:

  • att anta ny bolagsordning där bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras från nuvarande lägst 7 641 000 kronor och högst 30 564 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor samt gränserna för antalet aktier ändras från nuvarande lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000 till lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000. Beslutet är villkorat av att bolagsstämma denna dag kl 14.00 beslutar om bl a riktade emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner,
  • att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid extra bolagsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.
     

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

                                                                                              

För mer information, vänligen kontakta:

 

Sven Hattenhauer, VD
+46 72 303 71 00
Epost: sven.hattenhauer@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019 kl 16.45.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

December 17, 2019