KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 14:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak följande:

  1. att godkänna styrelsens förslag om att förvärva aktier i Fatfish Global Ventures AB (”Fatfish”) enligt det förvärvsavtal som Bolaget ingått med ägare av aktier i Fatfish under november 2019 och som offentliggjordes i pressmeddelande den 14 november 2019,
  1. att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt styrelsens förslag emittera högst 749 353 665 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst ca 11 451 960,2 kronor,
  1. att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt styrelsens förslag uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 14 474 785 kronor genom en riktad emission av högst 14 474 785 konvertibler om nominellt belopp en krona, innebärande vid full konvertering en ökning av aktiekapitalet med högst ca 1 843 418,2 kronor och högst 120 623 208 nya aktier,
  1. att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt styrelsens förslag besluta om en riktad emission av högst 145 459 770 vederlagsfria teckningsoptioner serie TO3, innebärande vid fullt utnyttjande en ökning av aktiekapitalet med högst ca 2 222 981,7 kronor genom nyteckning av högst 145 459 770 aktier,
  2. Besluten under punkterna 1. – 4. är villkorade av att en bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd den 6 januari 2020 godkänner beslutet om försäljning av aktier i Fatfish till bolaget, varför anmälan om registrering av dessa beslut hos Bolagsverket kommer att ske först efter den 6 januari 2020,
  1. att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,
  2. att fastställa antalet styrelseledamöter till fyra, utan suppleanter,
  3. att till nya ordinarie styrelseledamöter utse Nyap Liou Gan och Kin Wai Lau samt att omvälja Kenneth Arnström och Carl-Åke Olsten,
  4. att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid extra bolagsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

                                                                                              

För ytterligare information, kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
+46 72 303 71 00
Epost: sven.hattenhauer@abelco.se

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2019 kl 16.50.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

December 17, 2019