Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

,

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 15 november 2018 kl. 13:30 i Stockholm, beslutades:

Att med ersättande av Henrik Sundewall välja Sven Hattenhauer till ordinarie styrelseledamot, varefter styrelsen består av Kenneth Arnström, Carl Olsten och Sven Hattenhauer.

Att anta en ny bolagsordning med nya aktiekapitalgränser om lägst 7 641 000 kronor och högst 30 564 000 kronor och nya aktiegränser om lägst 500 000 000 stycken och högst 2 000 000 000 stycken.

Att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att, inom Bolagets aktiekapitalgränser, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

Att emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Abelco Investment Group AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.

Ladda mer PDF >

Skills

Posted on

November 16, 2018