Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

,

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning innefattande i huvudsak

•    Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av Bolagets bolagsordning. Ändringen innebär att (i) Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10 500 000 kronor och högst 42 000 000 kronor, samt (ii) antal aktier i Bolaget skall vara lägst 105 000 000 st och högst 420 000 000 st.

•    Bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att göra smärre justeringar av besluten som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Beslut om emissionsbemyndigande

•    Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller apport.

Beslut om emission av teckningsoptioner

•    Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

•    Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2017.

Skills

Posted on

March 8, 2017