Kompletterande information gällande Abelco Investment Group ABs (publ) årsredovisning 2017

,

I revisionsberättelsen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 finns två revisorskommentarer relaterade till koncernredovisningen.

I delägda dotterbolaget TBS Group AB, organisationsnummer 559090-5542, fanns per bokslutsdagen marknadsnoterade aktier i Real Holding i Sverige AB. Dessa aktier är upptagna till anskaffningsvärde i TBS Group ABs balansräkning. Värdet på dessa aktier har sedan dess minskat i värde. TBS Group AB menar att nedskrivning inte skall ske samt att eventuell reglering av värderingen sker vid framtida avyttring. Bolagets revisor har därmed inte kunnat styrka bokfört värde av dessa aktier och har därför valt att notera detta i revisionsberättelsen avseende koncernredovisningen för Abelco Investment Group AB.

I delägda dotterdotterbolaget TBS Yard AB, organisationsnummer 556859-1050, fanns per bokslutsdagen fordringar och skulder relaterade till ett kundavtal. Posterna är i det närmaste resultatneutrala. Då bolagets revisor inte fullt ut kunnat säkerställa såväl fordringar som skulder har bolagets revisor valt att notera detta i revisionsberättelsen avseende koncernredovisningen för Abelco Investment Group AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD Abelco Investment Group AB (publ) 

E-post: henrik.sundewall@abelco.se

Telefon: +46 (0)76 877 00 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018. 

Ladda mer PDF

Skills

Posted on

June 15, 2018