Kvartalsrapport 1 2017

Under första kvartalet har fokus legat på att genomföra den transformation bolaget tidigare kommunicerat med målet att bli ett renodlat investmentbolag vars aktie noteras på för ändamålet lämplig marknadsplats.

Efter rapportperiodens utgång har Abelco godkänts för notering av bolagets aktie på NGM Nordic MTF, med 24 maj 2017 som första handelsdag.

Under kvartalet har ett flertal potentiella förvärvsobjekt genomlysts om än att inget operationellt förvärv genomförts under kvartalet. Däremot har två mer renodlat finansiella investeringar gjorts, dels en aktie-investering i PrettyClose samt dels en bryggfinansiering av ett fastighetsförvärv i Tyskland.

Efter rapportperiodens utgång har Abelcos styrelse utsett undertecknad till ny verkställande direktör för bolaget och det är med stor tillförsikt och entusiasm jag axlat denna roll.

Reinhold Konnander
VD
Abelco Investment Group AB (publ)

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) investerar i tillväxtbolag i samband med omstruktureringar. Branscher som är intressanta är industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco har möjlighet att erbjuda såväl lånebaserad finansiering som kapital. Abelco Investment Group AB (publ) investerar i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 1 117 (f å KSEK 53). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till KSEK -1 759 (f å KSEK -52). Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär som uppstod för listningen på NGM Nordic MTF.
Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,02 SEK per aktie (f å 0,01 SEK).

Finansiellt utfall för JVM Group, som innefattar bolagen Mockfjärdshus och Hembad, är inte inkluderat i denna kvartalsrapport med hänvisning till att förvärvet om 51 % av kapital och röster i JVM Group fullt ut villkorats av att ackordsförslaget i Mockfjärdshus först skall godkännas. Efter rapportperiodens slut har ackordsförslaget godkänts, varvid att JVM Group kommer att inkluderas hädanefter. Under första kvartalet 2017 omsatte JVM Group ca 11,4 MSEK med ett resultat om cirka -1,6 MSEK.
Omsättningen under första kvartalet 2017 baseras primärt på koncerndotterbolaget TBS och resurser satsas och tillsätts för att stärka både försäljningsorganisationerna och ledningsfunktionerna i både TBS och JVM Group.

Likviditet och finansiering

Abelco hade vid periodens utgång KSEK 1 617 (f å KSEK 138) i likvida medel 0 KSEK i nyttjade krediter. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 11 324 (f å KSEK 0).
Efter rapportdatumet genomförde Abelco Investment Group AB (publ) en riktad nyemission om 51 60 000 aktier till kursen 0,15 SEK. Sammanlagt tillförde denna emission Abelco 7 740 000 SEK före emissionskostnader. I samband med detta kom antalet aktier att öka från 105 000 000 stycken till 156 600 000 stycken. Nyemissionen registrerades först under det andra kvartalet 2017, varför Abelco inte förfogade över allt det kapital som emissionen tillförde vid månadsskiftet mars/april.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2017 uppgick Abelcos egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till KSEK 10 049 (f å KSEK 7 863). I detta belopp ingår inte likviden från den riktade nyemissionen som kom att göras under våren 2017, då denna emission inte registrerades innan det andra kvartalet 2017.

Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2017 till 18,0 procent (f å 97,0 procent).

Aktiekapitalet var per den 31 mars är fördelat på  105 000 000 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Notering

Abelcos aktier handlades under perioden den 17 januari 2011 till och med den 20 september 2016 på AktieTorget under kortnamnet ABE och med ISIN-kod SE0003617075. Under hösten 2016 inledde styrelsen i Abelco processen att uppta handeln med bolagets aktier på NGM Nordic MTF.

Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj 2017 godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag kom att bli den onsdag 24 maj 2017. Abelcos aktie handlas under kortnamnet ABIG MTFmed ISIN-kod SE0003617075

Per den 31 mars 2017 hade bolaget cirka 800 aktieägare.

Anställda

Per den 31 mars 2017 hade Abelco en (1) anställd, bolagets verkställande direktör. Övriga tjänster köps in på konsultbasis i syfte att minimera kostnaderna för Abelco.

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden har två finansiella investeringar gjorts, dels en aktieinvestering i PrettyClose samt dels en bryggfinansiering av ett fastighetsförvärv i Tyskland.
Under januari 2017 investerade Abelco 2 Mkr i det snabbväxande företaget Prettyclose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK per aktie. Prettyclose har under en tid utvecklat en tjänst som riktar sig mot en global marknad för hotellreservationer. Tjänsten, som är medlemsbaserad, beräknas lansera under andra kvartalet 2017. Abelcos investering i PrettyClose uppgår till 2 MSEK vilket motsvarar drygt 5% av kapital och röster. PrettyClose har som målsättning att börsnoteras innan utgången av 2017. Styrelsen ser investeringen i Prettyclose som rent finansiell placering, utan krav på stöd från Abelcos sida.

Bryggfinansiering av fastighetsförvärv i Tyskland är riktad till Athene Immobiliengruppe GmbH och uppgår till ca 5 MSEK (545 KEUR). Transaktionen är finansiell och återbetalning jämte ränta sker i likvida medel och inte i aktier.

Samtidigt kunde Abelco skicka i väg sin första faktura för en emissionsgaranti. Under december 2016 deltog Abelco i ett garantikonsortium som garanterade spridningsemissionen i Samtrygg Group AB (publ). Emissionen fulltecknades, och Abelcos åtagande utnyttjades inte alls.

I början av februari 2017 registrerades Abelcos nyemission hos Bolagsverket. Efter det att emissionen är registrerad uppgår aktiekapitalet i Abelco till 10 500 000,00 SEK fördelat på 105 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie.

Abelco höll en extra bolagsstämma den 8 mars, bland annat i syfte att ändra bolagsordningen. I syfte att möjliggöra framtida förvärv med egna aktier och att snabbt kunna ta in kapital, givet att rätt möjligheter uppstår, röstade bolagsstämman enhälligt genom ett förslag om öka det maximala antalet aktier och justera aktiekapitalets gränser. Vidare godkände bolagsstämman ett förslag om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemissioner av både aktier och teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Förvärvsuppgörelsen omfattande 51% av JVM Group, innefattande Mockfjärdshus och Hembad, var villkorad av godkännande av ackordsförslag i Mockfjärdshus. Efter rapportperiodens slut har sådant ackordsförslag godkänts, varvid förvärv av 51% av JVM Group genomförs.

Bryggfinansieringen till Athene Immobiliengruppe GmbH avseende fastighetsförvärv i Tyskland uppgående till cirka 5 MSEK (545 KEUR) fortlöper. Återbetalning av lånebelopp jämte ränta har försenats något av olika administrativa orsaker. Målsättningen om full återbetalning under sommaren 2017 kvarstår.

Under andra kvartalet har Abelco genomfört en riktad nyemission omfattande 51 600 000 aktier, vilka tecknats kontant såväl som genom kvittning. Efter nämnda emission uppgår bolagets totala antal aktier till 156 600 000.

Under andra kvartalet beslöt styrelsen för Abelco att tillsätta Reinhold Konnander till ny verkställande direktör efter Peter Nisser.

Den 22 maj 2017 erhöll Abelco Investment Group AB (publ) ett godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag kom att bli onsdag 24 maj 2017. Abelco har under våren 2017 genomgått en noteringsprocess hos NGM som ledde till ett godkännande från NGM att notera bolagets aktie på NGM MTF under kortnamnet ABIG MTF. Första handelsdag kom att bli onsdagen 24 maj 2017.

Nuläge

Abelco kom att gå från att vara ett rörelsedrivande bolag till att inrikta verksamheten mot investeringar i micro cap företag. Abelco har som huvudstrategi att investera i ett tidigt stadium och därefter vara aktiva i utvecklingen av sina bolag. Även investeringar i mogna bolag kan komma att kan genomföras om rätt objekt dyker upp.

Investeringar i tidiga faser är av sin natur riskfyllda, därför har Abelco som mål att investeringarna ska vara listade inom 12 månader från investeringstillfället. Att notera bolagen minskar inlåsningseffekten i de fall Abelco är minoritetsägare genom att det blir lättare att avyttra innehavet. Samtidigt kan en notering skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffningar och förbättra bolagens synlighet. Genom att Abelco kan tillföra kapital och ett brett nätverk till sina investeringar ser styrelsen att Bolaget är en attraktiv partner för entreprenörer och ägare.

I syfte att skapa intäkter kommer Abelco även att arbeta med företagsrådgivning kring finansiering samt finansieringslösningar med hög avkastning för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning för sina aktieägare via utdelningar.

Framtid

Abelco ser med tillförsikt fram emot 2017. Bolaget har gjort två investeringar under slutet av 2016 som styrelsen tror kommer att utvecklas positivt under året. Det finns samordningsvinster mellan bolagen som gör att intressanta affärsmöjligheter öppnar sig.

Sist men inte minst är det styrelsens bedömning att trycket på att notera bolag under 2017 kommer att bestå på samma höga nivå som 2016, vilket innebär att marknadsförutsättningarna för Abelcos tjänster i form av ägarspridning, rådgivning etcetera kommer att bestå.

Styrelsen ser med andra ord att 2017 kommer att bli ett spännande år och marknaden för det Abelco levererar kommer att vara fortsatt positiv.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.  

Kommande rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Ordinarie bolagsstämma i Stockholm                21 juni 2017
Rapport avseende halvåret 2016                14 augusti 2017
Niomånadersrapport 2016                13 november 2017

Skills

Posted on

May 31, 2017