QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%

Enligt av Nordic Growth Market NGM AB villkorat godkännande för notering på Nordic MTF så skall bolaget inför noteringsdagen 11 juli 2019 ha minst trehundra (300) aktieägare och rörelsekapital för tolv (12) månader. Efter den genomförda nyemissionen så kommer Bolaget att ha över 1 100 aktieägare. Nytt antal aktier i bolaget blir 64 716 250 och aktiekapitalet 647 162,50. Nyemissionen är på 16 000 000 och totalt tillförs bolaget cirka 15 000 000, efter emissionskostnader på cirka 1 000 000. Villkoren för notering är därmed uppfyllda. 

Rådgivare och mentor i samband med emissionen respektive noteringen är Eminova Fondkommission AB. 

Tilldelning

Tilldelning av units sker enligt emissionbeslutet som publicerades i pressmeddelande 5 juni 2019 samt förtydligades i pressmeddelande 12 juni 2019.  Avräkningsnotor sänds med post från Eminova Fondkommission AB torsdag 27 juni 2019.

Betalning

Likvid skall erläggas senast den 1 juli 2019.

Första handelsdag och marknadsplats

Preliminärt datum för första handelsdag på Nordic MTF är torsdag den 11 juli 2019. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1. Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. 

Styrelse och VD i Quickbit önskar framföra ett varmt tack till alla som tecknat i emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD
Abelco Investment Group AB (publ)
E-post: sven.hattenhauer@abelco.se
Telefon: +46 72 303 71 00

Om Abelco Investment Group AB (publ)
Abelco Investment Group AB (publ) engagerar sig i bolag enligt strategin: investeringar till rimlig värdering med goda förutsättningar till börsnotering. Abelco skapar därmed investeringsförutsättningar med hög avkastningsnivå till rimlig risknivå.

Ladda ner PDF >

Skills

Posted on

June 25, 2019