Riktad nyemission i Abelco Investment Group AB (publ)

,

Bolaget har i enlighet med bemyndigande från extra bolagsstämma som hölls den 8 mars 2017 beslutat om riktad nyemission. Emissionen som innefattar 65 000 000 aktier uppgår till 9 750 000 kronor, där varje ny aktie tecknas på kursen 0,15 kronor per aktie.

Bakgrunden till emissionen är att skapa bättre förutsättning för Bolaget att agera snabbt vid investerings-möjligheter som Bolaget löpande presenteras för. Emissionen genomförs kontant såväl som genom kvittning.
Bolaget har tidigare aviserat ambitionen att Bolagets aktie skall upptas till handel på lämplig handelsplattform under första kvartalet 2017. I och med ovan nämnda emission fördröjs noteringsprocessen något med ambition att Bolagets aktie skall tas upp till handel snarast.

Genom emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 500 000 kronor och totalt uppgå till 17 000 000 kronor. Antalet aktier ökas med 65 000 000 och kommer totalt uppgå till 170 000 000 aktier.

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2017.

Skills

Posted on

April 3, 2017