Investor Relations

Corporate Information

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Incorporated Country:

Sweden

Stock Ticker:

ABIG

Financial Year-end:

31 December

Stock Exchange:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075 

Total Shares On Issue:

1,406,008,935
Ordinary Shares

Abelco’s shares have been listed on the NGM SME since 24 May 2017.

NGM is one of two stock exchanges in Sweden that, with the permission of Finansinspektionen, conducts securities trading. NGM is responsible for trading in the companies’ shares and for the examination of the listed companies.

 

Abelco currently has the following outstanding warrants:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Outstanding Securities: 169 075 000

Exercise Price: SEK0.12

Exercise Period: 1 Nov 2020 to 30 Nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Outstanding Securities: 204 291 224

Exercise Price: SEK0.09

Exercise Period: 1 Jun 2021 to 30 Jun 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Outstanding Securities: 145 459 707

Exercise Price: SEK0.12

Expiry Period: 1 Feb 2021 to 26 Feb 2021

Abelco Options 3

Abelco Options 2

Abelco Options 1

Interim Report January – June 2020

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 3/2019

Detta brev syftar till att ge en allmän uppdatering kring verksamheten i TBS Group AB avseende följande områden. · Behov av demofartyg · TBS Marine Services – ny rederiverksamhet · Offertläget i TBS TBS Group AB äger 100% av TBS Yard, det bolag där verksamheten inom TBS bedrivs. TBS Yard har två olika verksamhetsområden, Marine…

Read more

QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%

QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har genomfört en nyemission mellan 10 och 24 juni 2019. Nyemissionen har haft till syfte att sprida ägandet i bolaget inför villkorad notering på Nordic MTF med planerad handelsstart 11 juli 2019. Sammantaget har ca 1 100 investerare anmält intresse med ett totalt tecknat belopp om 153 871 014,40 kronor.…

Read more

Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

Enligt marknadsmeddelande från handelsplatsen Nordic Growth Market NGM AB, upptas teckningsoptioner av Serie 2 utgivna av Abelco Investment Group AB (publ) för handel den 17 juni 2019.

Read more

QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) [QuickBit] har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1.

Read more

QuickBit deltar vid småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

QuickBit eu AB (publ), ett portföljbolag till Abelco Investment Group AB (publ) deltar vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 3 juni 2019 på Sheraton i Stockholm.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 1/2019

Att frigöra energi och fokusera framåt Utvecklingen i Mockfjärdshus har varit en besvikelse, i efterhand får jag konstatera att bolaget utvecklats till en dålig affär för Abelco. Bolaget står på säljlistan och vi förhandlar med olika parter om avyttring av bolaget antingen i sin helhet eller dess tillgångar. I väntan på slutförda förhandlingar tog vi…

Read more

Abelcos portföljbolag Quickbit presenterar sig på Eminovas bolagskväll

Abelcos portföljbolag Quickbit kommer vara ett av de företag som kommer att delta på Eminova Fondkommissions bolagskväll den 8 november 2017 kl 18,00.

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017 kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Read more

Årsredovisning 2016

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) informerar marknaden om att bolaget har publicerat sin årsredovisning.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) godkänt för notering på NGM

Abelco Investment Group AB (publ) har erhållit godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag beräknas till onsdag 24 maj 2017.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) utser Reinhold Konnander till ny VD

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Reinhold Konnander till ny verkställande direktör. Konnander tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) stärker kassan genom riktad nyemission

Abelco Investment Group AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma fattat beslut om att emittera 51 600 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om nio investerare. Totalt sett inbringar emissionen 7,74 Mkr före emissionskostnader.

Read more

Riktad nyemission i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat om riktad nyemission vilket senarelägger Bolagets noteringsprocess.

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 8 mars 2017 kl. 15:00 i Stockholm, fattades följande beslut i sammandrag:

Read more

Bokslutskommuniké 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 83(f å KSEK 546) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -9 328 (f å KSEK -10) •    Resultat per aktie*: -0,12SEK (f å 0,00 SEK) •    Eget kapital per aktie: 0,09 SEK (f å 1,18 SEK)

Read more

Kallelse extra bolagsstämma Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 mars 2017 kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Read more

Abelcos nyemission har registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har informerats om att Abelcos nyemission har registrerats på Bolagsverket. I och med detta har styrelsen beställt omvandling av BTA till ordinarie aktier.

Read more

Abelco investerar i PrettyClose

Under veckan som har gått har Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) investerat i 2 Mkr i det snabbväxande företaget PrettyClose. Investeringen har skett till kursen 3,20 SEK per aktie.

Read more

Förtydligande avseende avstämningsdag för Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare som är den 25 mars 2020

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade nyemissionen om ca 89,9 MSEK avseende förvärv av Fatfish Global Ventures AB har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av emissionen vill Abelco förtydliga att bolaget kommer att dela ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare. För varje niotal (9) per avstämningsdagen den 25…

Read more

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO3) till samtliga befintliga aktieägare är den 25 mars 2020

Den av Abelco Investment Group AB (publ) tidigare aviserade riktade nyemissionen om ca 89,9 MSEK avseende förvärv av Fatfish Global Ventures AB har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av emissionen vill Abelco förtydliga att bolaget, från det helägda dotterbolaget Abelco Option AB, kommer att överlåta vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare. För varje…

Read more

RightBridge Ventures styrelse utser Carlos Barrios till RightBridge Ventures AB:s VD

Som uppföljning till tidigare kommuniké om grundande av Abelco Investment Groups (publ) (”Abelco”) dotterbolag RightBridge Ventures AB (”RightBridge”) med fokus på gaming och eSport, har nu RightBridge styrelse utsett Carlos Barrios till RightBridge VD med omedelbart tillträde. ”Bildandet av RightBridge och rekryteringen av Carlos är vårt sätt att visa den förändring som nya ABELCO går…

Read more

Nytt antal aktier i Abelco Investment Group AB (publ)

De vederlagsaktier som utgör del av köpeskillingen av Fatfish Global Ventures AB har registrerats hos Bolagsverket. Nytt antal aktier i Abelco är 1 406 008 935 stycken

Read more

Abelco etablerar ett investeringsbolag inom e-sport och gaming

Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) etablerar det 100% ägda dotterbolaget RightBridge Ventures AB (”RightBridge”). RightBridge kommer att vara ett investeringsbolag med uppdrag att identifiera och förvärva innovativa digitala bolag inom e-sport och gaming.

Read more

Styrelseledamot köper aktier i Abelco Investment Group AB ( publ )

Abelco Investment Group:s (publ) ("Abelco") styrelseledamot Carl-Åke Olsten har den 27 februari köpt 4 251 895 aktier i Abelco. Aktierna handlades över marknaden till kursen 0,06kr. 

Read more

Bokslutskommuniké Januari–December 2019 Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco förbättrar resultatet trots nedskrivning

Read more

Abelco ändrar datum för publiceringen av bokslutskommuniké 2019

Abelco Investment Group AB ("Abelco" eller "Bolaget") har idag beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommuniké 2019. Rapporten kommer att offentliggöras den 25 februari 2020 istället för den 18 februari 2020 som tidigare meddelats.

Read more

VD Brev – med bolagspresentation

En månad har nu gått där jag som VD för Abelco Investment Group satt mig in i bolagen och framförallt ägnat mig åt att se över Abelcos samtliga investeringar.

Read more

Beslut från extra bolagsstämma i Fatfish Blockchain Ltd

Försäljningen av Fatfish Global Ventures AB röstades enhälligt igenom på Fatfish Blockchain Ltd extra bolagsstämma

Read more

VD Brev

Eftersom vi närmar oss ledigheter vill jag inte vänta till efter jul och nyår med ett brev till er aktieägarna. Jag kommer dock att kommunicera ett längre VD brev med strategier samt presentation kring innehaven i januari månad. 

Read more

Johan Rooth utsedd till ny VD och koncernchef för Abelco Investment Group AB (publ)

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Johan Rooth till ny VD och koncernchef. Sven Hattenhauer avgår från sin tjänst och lämnar företaget.

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 14:00 i Stockholm, beslutades i huvudsak följande: 1. att godkänna styrelsens förslag om att förvärva aktier i Fatfish Global Ventures AB (”Fatfish”) enligt det förvärvsavtal som Bolaget ingått med ägare av aktier i Fatfish under november 2019 och som…

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 13.30 i Stockholm, beslutades följande: · att anta ny bolagsordning där bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras från nuvarande lägst 7 641 000 kronor och högst 30 564 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor…

Read more

Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish

Inför kommande bolagsstämma publicerar Abelco kompletterande information kring de mest väsentliga innehaven som Fatfish Global Ventures AB (fatfish) innehar.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

 Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775–2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019, kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. A. Rätt att delta på stämman m.m. Anmälan Den som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Read more

Abelco förvärvar ca 8% av Vopy Technology AS som utvecklar och levererar en fullserviceplattform för Neobanker globalt

Vopy Technology AS (Vopy) är en s.k. ”Neobank enabler”, Vopys plattform gör det möjligt för globala aktörer att skapa en egen Neobank på ett enkelt sätt till jämförelsevis låg kostnad. Investeringen som sker kontant, uppgår till ca 5 MNOK.

Read more

Abelco delårsrapport januari - september 2019

Lägre kostnader, högre intäkter · Rörelseresultat efter avskrivningar 27,2% bättre än samma period föregående år · Rörelsekostnaderna minskade med 17,4% medan intäkterna minskade med 3,4% · Resultat per aktie 36% bättre än samma period föregående år Arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsätter där även de finansiella kostnaderna har minskat med ca 10%. Bolagets intäkter…

Read more

Abelcos dotterbolag TBS Group har erhållit ett LOI avseende hyra av ett fartyg värt 4,5 MEUR

Kunden ifråga har förbundit sig att hyra ett fartyg under 4 år varefter kunden är förbunden att förlänga hyran alternativt köpa fartyget för restvärdet. TBS Group avser därmed grunda rederiet TBS Marine Services (TBSMS) och genom TBSMS hyra ut fartyget till kunden.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019, kl. 13.30 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Read more

Interim Report January – March 2020

Annual Report 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Year-end Report 2019

Interim Report January – September 2019

Interim Report January – June 2019

Interim Report January – March 2019

Annual Report 2018

Year-end Report 2018

Interim Report January – September 2018

Interim Report January – June 2018

Interim Report January – March 2018

Annual Report 2017

Year-end Report 2017

Interim Report January – September 2017

Interim Report January – June 2017

Interim Report January – March 2017

Annual Report 2016

Year-end Report 2016

Articles of Association

Financial Calendar

Date Events
26 May 2020 Report for the first quarter of 2020
29 May 2020 Annual general meeting
26 August 2020 Report for the first half of 2020
24 November 2020 Report for the third quarter of 2020
25 February 2021 Year-end report 2020

Insider Register

From 3 July 2016 onwards, persons in leadership position in companies listed on NGM Nordic MTF will report to FI as other listed companies.

For further information, see marketplace.fi.se

Auditor

ABC Revision AB, with principal auditor Jenny Gentele
(Authorized Public Accountant)

Mentor

The company is using Eminova as mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Phone: +46 8 684 211 10