Investor Relations

Corporate Information

Abelco Investment Group AB (556775 – 2745)

Incorporated Country:

Sweden

Stock Ticker:

ABIG

Financial Year-end:

31 December

Stock Exchange:

NGM SME

ISIN:

SE0003617075 

Total Shares On Issue:

1,406,008,935
Ordinary Shares

Abelco’s shares have been listed on the NGM SME since 24 May 2017.

NGM is one of two stock exchanges in Sweden that, with the permission of Finansinspektionen, conducts securities trading. NGM is responsible for trading in the companies’ shares and for the examination of the listed companies.

 

Abelco currently has the following outstanding warrants:

ABIG TO1

ISIN: SE0011642172

Outstanding Securities: 154 851 161

Exercise Price: SEK0.12

Exercise Period: 1 Nov 2020 to 30 Nov 2020

ABIG TO2

ISIN: SE0012728822

Outstanding Securities: 204 291 224

Exercise Price: SEK0.09

Exercise Period: 1 Jun 2021 to 30 Jun 2021

ABIG TO3

ISIN: SE0014262044

Outstanding Securities: 145 459 707

Exercise Price: SEK0.12

Expiry Period: 1 Feb 2021 to 26 Feb 2021

Interim Report January – September 2020

Abelco Options 3

Abelco Options 2

Abelco Options 1

Interim Report January – June 2020

Intervju med Abelco Investment Groups nytillträdde VD Johan Rooth

Johan Rooth berättar i intervjun med Corfind om sin första tid som VD i bolaget, om förvärvet av Fatfish Global Ventures och vad man som aktieägare i Abelco kan förvänta sig framöver.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) och Corfind i samarbete

Abelco har valt Corfind som strategisk partner för IR och Kommunikation till finansmarknaden

Read more

Fatfish Global Ventures dotterbolag iCandy har ingått distributionsavtal med två separata spelstudios i Sydkorea

Abelco och Fatfish, har avtalat om samgående (villkorat av beslut på extrastämma i Abelco den 17 december 2019). Fatfish har inom koncernen majoritetsägande av gamingbolaget iCandy Interactive Ltd (iCandy). iCandy har den 19 november 2019 ingått två olika avtal om att globalt publicera och marknadsföra spelen Hellopet House från Nanali Inc samt Penguin Dash från…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 3/2019

Detta brev syftar till att ge en allmän uppdatering kring verksamheten i TBS Group AB avseende följande områden. · Behov av demofartyg · TBS Marine Services – ny rederiverksamhet · Offertläget i TBS TBS Group AB äger 100% av TBS Yard, det bolag där verksamheten inom TBS bedrivs. TBS Yard har två olika verksamhetsområden, Marine…

Read more

QuickBit eu AB (publ) nyemission övertecknad till 960%

QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) har genomfört en nyemission mellan 10 och 24 juni 2019. Nyemissionen har haft till syfte att sprida ägandet i bolaget inför villkorad notering på Nordic MTF med planerad handelsstart 11 juli 2019. Sammantaget har ca 1 100 investerare anmält intresse med ett totalt tecknat belopp om 153 871 014,40 kronor.…

Read more

Handel med Abelcos teckningsoption TO2 påbörjas den 17 juni 2019

Enligt marknadsmeddelande från handelsplatsen Nordic Growth Market NGM AB, upptas teckningsoptioner av Serie 2 utgivna av Abelco Investment Group AB (publ) för handel den 17 juni 2019.

Read more

QuickBit eu AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) [QuickBit] har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF. Preliminärt datum för första handelsdag är torsdag den 2019-07-11. Aktierna i QuickBit kommer att handlas under kortnamnet QBIT. Teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet QBIT TO1.

Read more

QuickBit deltar vid småbolagsdagen den 3 juni i Stockholm

QuickBit eu AB (publ), ett portföljbolag till Abelco Investment Group AB (publ) deltar vid Småbolagsdagen, www.aktiespararna.se/smabolagsdagen, den 3 juni 2019 på Sheraton i Stockholm.

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 1/2019

Att frigöra energi och fokusera framåt Utvecklingen i Mockfjärdshus har varit en besvikelse, i efterhand får jag konstatera att bolaget utvecklats till en dålig affär för Abelco. Bolaget står på säljlistan och vi förhandlar med olika parter om avyttring av bolaget antingen i sin helhet eller dess tillgångar. I väntan på slutförda förhandlingar tog vi…

Read more

Abelcos portföljbolag Quickbit presenterar sig på Eminovas bolagskväll

Abelcos portföljbolag Quickbit kommer vara ett av de företag som kommer att delta på Eminova Fondkommissions bolagskväll den 8 november 2017 kl 18,00.

Read more

Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017 kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Read more

Årsredovisning 2016

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) informerar marknaden om att bolaget har publicerat sin årsredovisning.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) godkänt för notering på NGM

Abelco Investment Group AB (publ) har erhållit godkännande från NGM att notera sin aktie på NGM MTF. Första handelsdag beräknas till onsdag 24 maj 2017.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) utser Reinhold Konnander till ny VD

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) har utsett Reinhold Konnander till ny verkställande direktör. Konnander tillträder tjänsten med omedelbar verkan.

Read more

Abelco Investment Group AB (publ) stärker kassan genom riktad nyemission

Abelco Investment Group AB (publ) har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma fattat beslut om att emittera 51 600 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp om nio investerare. Totalt sett inbringar emissionen 7,74 Mkr före emissionskostnader.

Read more

Riktad nyemission i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat om riktad nyemission vilket senarelägger Bolagets noteringsprocess.

Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 8 mars 2017 kl. 15:00 i Stockholm, fattades följande beslut i sammandrag:

Read more

Bokslutskommuniké 2016

•    Nettoomsättning uppgick till KSEK 83(f å KSEK 546) •    Periodens resultat uppgick till KSEK -9 328 (f å KSEK -10) •    Resultat per aktie*: -0,12SEK (f å 0,00 SEK) •    Eget kapital per aktie: 0,09 SEK (f å 1,18 SEK)

Read more

Kallelse extra bolagsstämma Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), 556775-2745, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 mars 2017 kl. 15 på Advokatfirman Fylgias kontor på Nybrogatan 11 i Stockholm.

Read more

Abelcos nyemission har registrerats hos Bolagsverket

Styrelsen för Abelco Investment Group AB (publ) (Abelco) har informerats om att Abelcos nyemission har registrerats på Bolagsverket. I och med detta har styrelsen beställt omvandling av BTA till ordinarie aktier.

Read more

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019 I ABELCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (”Bolaget”) som hölls den 17 december 2019 kl. 13.30 i Stockholm, beslutades följande: · att anta ny bolagsordning där bolagsordningens aktiekapitalgränser ändras från nuvarande lägst 7 641 000 kronor och högst 30 564 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor…

Read more

Abelco publicerar information om viktiga innehav i Fatfish

Inför kommande bolagsstämma publicerar Abelco kompletterande information kring de mest väsentliga innehaven som Fatfish Global Ventures AB (fatfish) innehar.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

 Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775–2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019, kl. 14.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. A. Rätt att delta på stämman m.m. Anmälan Den som önskar delta i bolagsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda…

Read more

Abelco förvärvar ca 8% av Vopy Technology AS som utvecklar och levererar en fullserviceplattform för Neobanker globalt

Vopy Technology AS (Vopy) är en s.k. ”Neobank enabler”, Vopys plattform gör det möjligt för globala aktörer att skapa en egen Neobank på ett enkelt sätt till jämförelsevis låg kostnad. Investeringen som sker kontant, uppgår till ca 5 MNOK.

Read more

Abelco delårsrapport januari - september 2019

Lägre kostnader, högre intäkter · Rörelseresultat efter avskrivningar 27,2% bättre än samma period föregående år · Rörelsekostnaderna minskade med 17,4% medan intäkterna minskade med 3,4% · Resultat per aktie 36% bättre än samma period föregående år Arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsätter där även de finansiella kostnaderna har minskat med ca 10%. Bolagets intäkter…

Read more

Abelcos dotterbolag TBS Group har erhållit ett LOI avseende hyra av ett fartyg värt 4,5 MEUR

Kunden ifråga har förbundit sig att hyra ett fartyg under 4 år varefter kunden är förbunden att förlänga hyran alternativt köpa fartyget för restvärdet. TBS Group avser därmed grunda rederiet TBS Marine Services (TBSMS) och genom TBSMS hyra ut fartyget till kunden.

Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i Abelco Investment Group AB (publ)

Aktieägarna i Abelco Investment Group AB (publ), org.nr 556775-2745, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 december 2019, kl. 13.30 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Read more

Abelco och Fatfish Global Ventures går samman för att skapa ett ledande investeringsbolag med internationell närvaro

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) (”Abelco”) samt majoritetsägarna av Fatfish Global Ventures AB (”Fatfish”) har träffat en överenskommelse om att Abelco förvärvar Fatfish genom betalning med egna aktier till en kurs om 0,12 kr per aktie. Genom förvärvet skapas ett ledande investeringsbolag med internationell närvaro från Norden till Sydostasien och en portfölj överstigande…

Read more

Abelcos dotterdotterbolag TBS Yard AB erhåller order från Bra Bullerplank i Sverige AB

Ordern är strategiskt viktig för TBS Yard och avser kompositskivor för insynsskydd och bullerdämpning på byggarbetsplatser i stadsmiljö. Slutkunden är en större aktör inom uthyrning av byggutrustning.

Read more

Abelco upptar lån om 15 MSEK

Styrelsen i Abelco Investment Group AB (publ) [Abelco] har beslutat att uppta lån om 15 MSEK, för att refinansiera befintliga brygglån och därmed sänka Bolagets räntekostnader, samt även för att tillföra Bolaget rörelsekapital och ytterligare handlingsutrymme för investeringar i både befintliga och nya portföljbolag.

Read more

Delårsrapport april - juni 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) - NGM MTF

Lägre kostnader, högre intäkter · Rörelseresultat efter avskrivningar 39,7% bättre än samma period föregående år · Rörelsekostnaderna minskade med 18% medan intäkterna ökade med 25% · Resultat per aktie 71% bättre än samma period föregående år Arbetet med att sänka bolagets kostnader fortsätter framgångsrikt där operativa kostnader minskat med knappt 20% medan de finansiella kostnaderna…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ): VD-brev 2/2019

Allting tar längre tid än man tror

Read more

Zoomability Int AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 29 juli 2019

Abelco Investment Group ABs (publ) [Abelco] portföljbolag, Zoomability Int AB (publ) [Zoomability] har av Spotlight Stock Market den 20 juni 2019 erhållit villkorat godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Första handelsdag är måndag den 29 juli 2019. Aktierna i Zoomability kommer att handlas under kortnamnet ZOOM.

Read more

Ändrat aktieantal i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco offentliggjorde 2019-05-09 sitt beslut att genomföra en kvittningsemisison och ge ut vederlagsfria teckningsoptioner (TO2) till samtliga aktieägare. Emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och aktierna har distribuerats till sina mottagare. Antalet aktier i Abelco uppgår därmed till totalt 656 655 270 aktier.

Read more

Abelco garanterar 30% av nyemissionen i QuickBit eu AB (publ)- ersätts med 1,5 miljoner TO

Abelco Investment Group AB (”Abelco”) har ingått avtal om emissionsgaranti i den spridningsemissionen som QuickBit AB (publ) genomför inför planerad listning. Garantiåtagandet innefattar 30 %, av det totala emissionsbeloppet, motsvarande 375 000 units och 4 800 000 sek. Ersättningen regleras genom att Abelco erhåller 1,5 miljoner teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs…

Read more

Erbjudande om teckning i Quickbit eu AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare i Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group ABs (publ) ”Abelco” portföljbolag QuickBit eu AB (publ) ”QuickBit” styrelse har beslutat om ett riktat erbjudande till aktieägarna i Abelco. Erbjudandet innebär att Abelcos aktieägare får företrädesrätt på 500 000 units i den spridningsemission som QuickBit genomför inför sin planerade notering.

Read more

Korrigering av tidigare PM: Sista handelsdag i Abelco inkl TO2 avseende har ändrats till 2019-06-05

Abelco Investment Group AB (publ) meddelar att tidigare PM om avstämningsdag och sista handelsdag i Abelcos aktie (ABIG) på grund av ett skrivfel har innehållit felaktiga uppgifter vilka härmed korrigeras. Korrekt sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner (TO2) är den 5 juni medan avstämningsdagen är den 10 juni.

Read more

Avstämningsdag avseende Abelco Investment Group ABs (publ) teckningsoptioner (TO2) till samtliga befintliga aktieägare är satt till 10 juni 2019

Den av Abelco Investment Group AB (publ) [Abelco] tidigare aviserade kvittningsemissionen om 9,3 MSEK har registrerats hos Bolagsverket. I samband med genomförandet av finansieringen vill Abelco förtydliga att bolaget kommer att ge ut vederlagsfria teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare, för att reducera utspädningseffekten. För varje fyrtal (4) per avstämningsdagen den 10 juni 2019 innehavda aktier…

Read more

Delårsrapport januari - mars 2019 Abelco Investment Group AB (Publ) - NGM MTF

Tydliga förbättringar · Resultat efter finansiella poster 26,2% bättre än samma period föregående år · Intäkterna ökar samtidigt som kostnaderna minskar något · Resultat per aktie 73,3% bättre än samma period föregående år Vi har fått ned kostnadsnivån en del men mycket återstår än. Samtidigt ökar intäkterna vilket tillsammans med lägre kostnader ger bättre resultat…

Read more

Abelco Investment Group ABs (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) släpper kvartalsrapport i förtid

QuickBit eu AB (publ) visar fortsatt kraftig ökning av omsättning och vinst för sitt tredje kvartal (jan-mars 201)

Read more

Interim Report January – March 2020

Annual Report 2019

28 april, 2020
Fullmaktsformulär bolagsstämma

28 april, 2020
Kallelse till årsstämma i Abelco Investment Group AB

Year-end Report 2019

Interim Report January – September 2019

Interim Report January – June 2019

Interim Report January – March 2019

Annual Report 2018

Year-end Report 2018

Interim Report January – September 2018

Interim Report January – June 2018

Interim Report January – March 2018

Annual Report 2017

Year-end Report 2017

Interim Report January – September 2017

Interim Report January – June 2017

Interim Report January – March 2017

Annual Report 2016

Year-end Report 2016

Articles of Association

Financial Calendar

Date Events
26 May 2020 Report for the first quarter of 2020
29 May 2020 Annual general meeting
26 August 2020 Report for the first half of 2020
24 November 2020 Report for the third quarter of 2020
25 February 2021 Year-end report 2020

Insider Register

From 3 July 2016 onwards, persons in leadership position in companies listed on NGM Nordic MTF will report to FI as other listed companies.

For further information, see marketplace.fi.se

Auditor

ABC Revision AB, with principal auditor Jenny Gentele
(Authorized Public Accountant)

Mentor

The company is using Eminova as mentor.

Eminova Fondkomission AB
adviser@eminova.se
Phone: +46 8 684 211 10