Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Portfölj

Investeringar

TBS Group ab

Abelco har investerat i 51 procent av aktierna i det nybildade företaget TBS Group AB, som i sin tur äger 73,88 procent av aktierna i dotterbolaget TBS Yard AB, ett bolag som äger en av Europas största vattenskärningsmaskiner. TBS Yard AB har en unik kompetens att hantera och bearbeta kompositmaterial. Under bokföringsåret som slutade den sista april 2016 omsatte 2,3 MKr samt 9,7 Mkr året innan. Under båda åren gick verksamheten med kraftig förlust.

Resterande 49 % av aktierna i TBS Group AB ägs av de gamla ägarna Tedehammar Förvaltnings AB och Hjortsberga Utvecklings AB. Övriga 26,12 procent av aktierna i TBS Yard AB ägs av Entreprenörinvest Sverige AB som i sin tur ägs av  Kamprad Family Foundation samt av Almi Invest Småland Öarna AB.

TBS Group AB äger också 100 % av aktierna i TBS Industrial Properties AB som äger fastigheten Torsås Torsås 1:14. Abelco har stöttat TBS Industrial Properties med ett lån på 1,2 miljoner som löper ut under våren 2017. Säkerhet är pantbrev i fastigheten Torsås Torsås 1:141, har ett taxeringsvärde om 13 547 000 kr.

Investeringen i TBS Group AB har skett dels genom att köpa 51 procent av aktierna till kvotvärde, dels i form av ett lån om tre (3) Mkr från Abelco till TBS Group AB som sedan använder detta kapital till en emission i TBS Yard AB i vilken även Almi Invest AB skjuter till en miljon kronor. Abelcos investering är villkorad av att Tedehammar Förvaltnings AB och Hjortsberga Utvecklings AB säljer sina aktier i både TBS Yard och TBS Industrial Properties till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde till TBS Group AB. Investeringen görs i form av ett lån som omvandlas till ett aktieägartillskott i TBS Group AB.

Om TBS Yard AB

TBS Group AB disponerar genom dotterbolagen alldeles nya produktionslokaler i Torsås i vilken en av Europas största vattenskärningsmaskiner, själva navet i produktionen, finns. Denna används huvudsakligen för bearbetning av komposit. Kompositmaterialen är starka och styva i paritet med stål, men samtidigt lätta, motståndskraftiga mot rost och förändras minimalt vid svängningar i luftfuktighet. Det finns många applikationsområden, t.ex. marint, inom bilindustrin både för persontransport och tyngre fordon, luftfart, vindkraft och allmän industri. Kompositens fördelaktiga egenskaper innebär dessutom intressanta användningsområden inom byggindustrin.

Förutom hanteringen av kompositmaterial är TBS Yard verksamt inom utveckling och produktion av båtar, främst under märket CARBCAT. Denna verksamhet bedrivs dels i den av systerbolaget hyrda fabriken i Torsås, dels genom beställningar hos leverantörer, främst i Turkiet och Storbritannien. För ytterligare information om verksamheten i TBS Yard, besök bolagets hemsida www.tbsab.com.  

Under hösten 2015 brottades TBS Yard med betalningssvårigheter, vilket ledde till att bolaget ansökte om företagsrekonstruktion i januari 2016. Rekonstruktionen avslutades med en överenskommelse om ackord, som ska betalas i januari 2017. De åtgärder som vidtagits under rekonstruktionen, tillsammans med att den investering som Abelco nu gör tillför bolaget nytt kapital, innebär att bolaget får ökade möjligheter att expandera sin verksamhet. När koncernen är redo, så kommer Abelco dela ut sitt innehav i TBS Group AB till sina aktieägare och TBS kommer att noteras på en lämplig marknadsplats.

JVM Group
 

Aquarelle_Floor_Istanbul_Medium_Grey_001_redigerad.jpg

Abelco undertecknade i början av december 2017 ett avtal om förvärv av 51 % av JVM GROUP. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Hembad AB och Mockfjärdshus AB. Affären är villkorad av att fordringsägarna accepterar det av rekonstruktören framlagda ackordsförslaget i Mockfjärdshus AB.

Den 15 augusti 2016 ansökte Mockfjärdshus om rekonstruktion i Falu Tingsrätt och ett ackordsförslag har i dagarna presenterats för fordringsägarna. Abelco kommer att garantera ackordslikviden om cirka 4 Mkr. Av dessa utgör 500 Tkr betalning för nyemitterade aktier, 1 500 Tkr aktieägartillskott och 2 000 Tkr ett räntefritt lån.

Rekonstruktionen i Mockfjärdshus AB är en direkt följd av att detta företag fick akuta ekonomiska problem under våren/sommaren 2016 till följd av en alltför snabb expansion. I förlängningen medförde detta att projektledning och uppföljning inte fungerade på ett tillfredsställande sätt.

Under rekonstruktionsarbetet har en ny organisation tagits fram och verksamheten har förändrats. Mockfjärdshus kommer nu att rikta in sig på att leverera prefabricerade husstommar med montage till proffskunder, dvs. bostadexploatörer, byggföretag och bostadsrättsföreningar. Vidare kommer Mockfjärdshus att att bygga i egen regi, bland annat flerbostadshus i form av bostadsrätter. Bolaget besitter den erfarenhet och har kontakter för att på ett effektivt sätt kunna driva denna typ av projekt effektivt och med god vinstmarginal. I och med att Abelco träder in som huvudägare tillförs resurser i form av finansiering, men också i form av styrning.

Därmed lägger Mockfjärdshus ner försäljningen av villor mot privatpersoner. Ingångna avtal kommer att fullföljas.

Hembad är en totalentreprenör för badrumsrenoveringar. Genom att erbjuda kunder en trygg och kvalitetssäkrad lösning har omsättningen växt för varje år sedan start och uppgick under 2015 till över 21 Mkr. Hembad erbjuder även förmånlig finansiering vilket har bidragit till den positiva utveckling i bolaget. JVM Group/Hembad kommer att fokusera på att öka den geografiska spridningen av tjänsten. Nyanställningar är nödvändiga inom snar framtid.

Styrelsen för Abelco har valt att investera i JVM Group/Mockfjärdshus/Hembad baserat på i huvudsak två orsaker.

1.       Starka varumärken i Mockfjärdshus och Hembad.

2.       Potentialen att kunna bygga i egen regi. Den nya ledningen har gedigen erfarenhet av kontakter med kommuner och husfabrikanter men har även de kontakter och den kunskap som behövs för att bygga flerfamiljshus i egen regi.

När koncernen är redo, så kommer Abelco dela ut sitt innehav i JVM Group till sina aktieägare och JVM kommer att noteras.