Abelco Investment Group AB
hero_pattern.png

Nyheter okt 2016 - feb 2017

Pressmeddelanden m.m.

Abelco AB´s nyemission kraftigt övertecknad

Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ) avslutade i måndags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 8,1 MSEK tecknats till 13,6 MSEK vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent. Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillför bolaget drygt 8,1 MSEK före emissions- och garantikostnader vilka beräknas uppgå till 600 000 kronor.

Styrelsen har därför valt att utnyttja hela den i memorandumet beskrivna övertilldelningsoptionen om 30 000 000 aktier.

Bolagets huvudägare, FrontOffice tecknade sig fullt ut, det vill säga för sin i memorandumet beskrivna pro rata andelen.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i Informationsmemorandumet daterat i oktober 2016. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 28 november 2016. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 97 500 000 stycken till 105 000 000 aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 107 500,00 SEK från 750 000,00 SEK till högst 10 500 000,00 SEK.

Styrelsen i Abelco arbetar nu med att upprätta ett så kallat listningsmemorandum i syfte att åter kunna uppta bolagets aktier till handel på en lämplig marknadsplats.

För mer information kontakta:

Peter Nisser
Verkställande direktör
Abelco AB (publ) unä till Abelco Investment Group AB (publ)
070 - 321 07 27
peter.nisser@abelco.se

Klicka här för att ladda ned pressmeddelandet som PDF

Jonathan Widinghoff